Index 
Proces-verbal
PDF 240kWORD 76k
Luni, 13 februarie 2017 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 3.Componența Parlamentului
 4.Componența delegațiilor
 5.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 6.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 7.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 8.Depunere de documente
 9.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 10.Ordinea lucrărilor
 11.Pesticidele biologice cu risc redus (dezbatere)
 12.Revizuirea Consensului european privind dezvoltarea (dezbatere)
 13.Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu ***I (dezbatere)
 14.Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (dezbatere)
 15.Promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică (prezentare succintă)
 16.Prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (prezentare succintă)
 17.Controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei (prezentare succintă)
 18.Rolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UERolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE (prezentare succintă)
 19.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


PARLAMENTUL EUROPEAN

SESIUNEA 2016 - 2017

Ședințele dintre 13 și 16 februarie 2017

STRASBOURG

PROCES-VERBAL

LUNI 13 FEBRUARIE 2017

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.00.


2. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente

Procesele-verbale ale ședințelor din 1 februarie 2017 și 2 februarie 2017 au fost aprobate.

°
° ° °

Sylvie Guillaume a fost prezentă la ședința din 1 februarie 2017, dar numele său nu figurează pe lista de prezență.


3. Componența Parlamentului

Martin Schulz și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputat în Parlament, aceasta producând efecte de la 11 februarie 2017.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat că locul este vacant începând cu data respectivă și a informat autoritatea națională competentă.


4. Componența delegațiilor

Președintele a primit de la Grupul PPE și Grupul S&D următoarele cereri de numiri:

Delegația pentru relațiile cu Republica Federativă a Braziliei Fernando Ruas care îl înlocuiește pe Paulo Rangel

Delegația pentru relațiile cu țările Mercosur: Fernando Ruas care îl înlocuiește pe Paulo Rangel

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Fernando Ruas care îl înlocuiește pe Paulo Rangel

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite: Glenis Willmott care îl înlocuiește pe Paul Brannen, Alex Mayer care îl înlocuiește pe Richard Corbett

Delegația pentru relațiile cu Canada: Paul Brannen care îl înlocuiește pe Glenis Willmott

Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud: Richard Corbett care îl înlocuiește pe Alex Mayer

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


5. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că nu a primit nicio cerere referitoare la decizia de a iniția negocieri interinstituționale anunțată în procesul-verbal de miercuri 1 februarie 2017 (punctul 5 al PV din 1.2.2017).

Comisia ECON a putut, prin urmare, să înceapă negocierile după expirarea termenului prevăzut la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


6. Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisiile competente au transmis următoarele rectificări la textele adoptate de Parlamentul European:

—   Rectificare (P7_TA(2014)0443(COR01)) la Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20 mai 2014, p. 1) (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P7_TA(2014)0443) - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - PECH

—   Rectificare (P7_TA(2014)0386(COR01)) la Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349) (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării directivei menționate mai sus P7_TA(2014)0386) - (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - ECON

—   Rectificare (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 decembrie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (revizuirea mecanismului de suspendare) P8_TA-PROV(2016)0508 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - LIBE

Rectificările sunt disponibile pe site-ul Europarl.

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepția cazului în care, în termen de douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus solicită supunerea lor la vot.


7. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 15 februarie 2017, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă parte (00056/2016/LEX - C8-0032/2017 - 2016/0218(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/936 privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii (00054/2016/LEX - C8-0031/2017 - 2016/0029(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare și a normelor comune privind transparența financiară a porturilor (00041/2016/LEX - C8-0030/2017 - 2013/0157(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a anexelor A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență (00052/2016/LEX - C8-0029/2017 - 2016/0159(COD))


8. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

JURI, ECON

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de decizia a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

DEVE, AGRI

- Propunere de decizie a Consiliului privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen în domeniul Sistemului de Informații Schengen în Republica Croația (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

ITRE, JURI

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr.1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului și a Directivei 94/63/CE a Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) de comisiile parlamentare, rapoarte:

- Raport referitor la raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (2016/2100(INI)) - ECON - Raportor: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - ENVI - Raportor: Ian Duncan (A8-0003/2017)

- Raport referitor la rolul denunțătorilor în protecția intereselor financiare ale UE (2016/2055(INI)) - CONT - Raportor: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la normele de drept civil privind robotica (2015/2103(INL)) - JURI - Raportoare: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

- Raport referitor la Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - ITRE - Raportor: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului (2015) de modificare a anexei la Acordul privind comerțul cu aeronave civile (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - INTA - Raportoare: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - INTA - Raportor: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook și a protocolului de punere în aplicare a acestuia (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - PECH - Raportor: João Ferreira (A8-0010/2017)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook și a protocolului de punere în aplicare a acestuia (2016/2230(INI)) - PECH - Raportor: João Ferreira (A8-0015/2017)

- Raport referitor la Raportul anual referitor la guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017 (2016/2248(INI)) - IMCO - Raportor: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

- Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor (2017/2001(INI)) - FEMM - Raportoare: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

- Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2016 (2016/2247(INI)) - ECON - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

- Raport referitoare la revizuirea Consensului european privind dezvoltarea (2016/2094(INI)) - DEVE - Raportoare: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

- Raport referitor la o strategie în domeniul aviației pentru Europa (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - TRAN - Raportor: Pavel Telička (A8-0021/2017)

- Raport referitor la Raportul Comisiei privind Albania pe 2016 (2016/2312(INI)) - AFET - Raportor: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind impunerea măsurilor de control cu privire la metil 2-[[1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - LIBE - Raportor: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

- Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2016 privind Bosnia și Herțegovina (2016/2313(INI)) - AFET - Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - AFET - Raportor: Charles Tannock (A8-0028/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei 2009/935/JAI în ceea ce privește lista statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - LIBE - Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Țările de Jos – EGF//2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - BUDG - Raportor: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

- Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017 [2016/2307(INI)] - EMPL - Raportoare: Yana Toom (A8-0037/2017)

- Raport referitor la promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică (2016/2096(INI)) - FEMM - Raportoare: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

- Raport referitor la investiții în locuri de muncă și în creștere – valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene: o evaluare a raportului în temeiul articolului 16 alineatul (3) din RDC (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - REGI - Raportor: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)


9. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000147/2016) adresată de Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Pesticide biologice cu risc redus (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016);

—   (O-000152/2016) adresată de Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin, Comisiei: Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017);

—   (O-000005/2017) adresată de Iskra Mihaylova, în numele Comisiei REGI, Comisiei: Implementarea cu întârziere a programelor operaționale ale fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) - impactul asupra politicii de coeziune și ce e de făcut în continuare (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).


10. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din februarie II 2017 (PE 598.638/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Cererea Grupului S&D de înlocuire a titlului Declarației Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la „Perspectivele reluării negocierilor de pace în Orientul Mijlociu” (punctul 71 din PDOZ) cu titlul „Situația din Cisiordania, în special în colonii”.

Au intervenit:, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, Tomáš Zdechovský, împotriva cererii și Maria João Rodrigues, pentru a face precizări cu privire la cerere.

Cu VE (165 pentru, 155 împotrivă, 10 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Cererea Grupului S&D de a înscrie o propunere de rezoluție referitoare la „Situația din Cisiordania, în special în colonii” (dezbatere: punctul 11 al PV din 22.11.2016) la votarea de joi 16 februarie 2017.

Au intervenit:, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea și Cristian Dan Preda, împotriva cererii.

Cu VE (142 pentru, 198 împotrivă, 3 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Cerere din partea Grupului EFDD de a înscrie o dezbatere privind aplicarea uniformă a Regulamentului de procedură al Parlamentului European tuturor grupurilor politice.

A intervenit Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, care a motivat cererea.

Parlamentul a respins cererea.

Miercuri

Cererea Grupului GUE/NGL de a include o declarație a Comisiei privind munca în porturi și libertatea de stabilire în porturile spaniole, ca punctul 4 pe ordinea de zi de după-amiază înainte de dezbaterea cu privire la raportul Mady Delvaux - A8-0005/2017 (punctul 13 din PDOZ).

Au intervenit:, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea și Wim van de Camp, împotriva cererii.

Parlamentul a respins cererea.

Cererea Grupului S&D de devansare a dezbaterii prevăzute pentru joi după-amiază referitoare laAprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră (punctul 69 din PDOZ) și înscrierea acesteia ca punctul 5 pe ordinea de zi de miercuri după-amiază, după dezbaterea cu privire la raportul Mady Delvaux - A8-0005/2017 (punctul 13 din PDOZ).

Au intervenit: Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea și Françoise Grossetête, împotriva cererii.

Președintele a atras atenția Parlamentului cu privire la consecințele posibile ale acestui vot asupra calendarului următoarelor periode de sesiune.

Cu VE (195 pentru, 142 împotrivă, 19 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Votul privind propunerile de rezoluție va avea loc în perioada de sesiune martie II.

Joi

Cu acordul grupurilor politice, Președintele a propus începerea ședinței de joi la 8.30.

Parlamentul a aprobat cererea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


11. Pesticidele biologice cu risc redus (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000147/2016) adresată de Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Pesticide biologice cu risc redus (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Pavel Poc a dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Norbert Lins, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Peter Liese, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Urszula Krupa, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose și Lynn Boylan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller și Andrzej Grzyb.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, referitoare la pesticidele cu risc redus de origine biologică (2016/2903(RSP)) (B8-0140/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.15 al PV din 15.2.2017.


12. Revizuirea Consensului european privind dezvoltarea (dezbatere)

Raport referitor la revizuirea Consensului european privind dezvoltarea [2016/2094(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportori: Bogdan Brunon Wenta și Norbert Neuser (A8-0020/2017)

Bogdan Brunon Wenta și Norbert Neuser și-au prezentat raportul.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Au intervenit: Maurice Ponga, în numele Grupului PPE, Linda McAvan, în numele Grupului S&D, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Frank Engel, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Elly Schlein și Cristian Dan Preda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Notis Marias, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská și Nicola Caputo.

Au intervenit: Neven Mimica, Bogdan Brunon Wenta și Norbert Neuser.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 14.2.2017.


13. Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan a prezentat raportul.

A intervenit Fredrick Federley (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE)

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Florent Marcellesi (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE) Ivo Belet, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, Esther de Lange și Edouard Martin.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen și Krišjānis Kariņš.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly și Tibor Szanyi.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Ian Duncan.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 15.2.2017.


14. Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (dezbatere)

Raport referitor la raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței [2016/2100(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

Tibor Szanyi și-a prezentat raportul.

A intervenit Margrethe Vestager (membră a Comisiei).

Au intervenit: Adam Szejnfeld (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Andreas Schwab (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Michel Dantin (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Fulvio Martusciello, în numele grupului PPE, Anneliese Dodds, în numele grupului S&D, Sander Loones, în numele grupului ECR, Ramon Tremosa i Balcells, în numele grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele grupului GUE/NGL, Michel Reimon, în numele grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Eva Paunova, Alfred Sant, Ruža Tomašić și Christel Schaldemose.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes și Olga Sehnalová.

            A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS

               Vicepreședintă

Au intervenit: Margrethe Vestager și Tibor Szanyi.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 14.2.2017.


15. Promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică (prezentare succintă)

Raport referitor la promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică [2016/2096(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

Beatriz Becerra Basterrechea a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Branislav Škripek, Florent Marcellesi și Marijana Petir.

A intervenit Margrethe Vestager (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.10 al PV din 14.2.2017.


16. Prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (prezentare succintă)

Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului referitoare la prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii [2017/2001(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportori: Constance Le Grip și Maria Arena (A8-0018/2017)

Anna Maria Corazza Bildt și Maria Arena au făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Notis Marias, Terry Reintke, Michaela Šojdrová și Marijana Petir.

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.11 al PV din 14.2.2017.


17. Controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei (prezentare succintă)

Raport referitor la controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei [2015/2319(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

Dennis de Jong a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Kateřina Konečná.

A intervenit Margrethe Vestager (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.3 al PV din 14.2.2017.


18. Rolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UERolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE (prezentare succintă)

Raport referitor la referitor la rolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE [2016/2055(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

Dennis de Jong a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender, Tibor Szanyi și Luke Ming Flanagan.

A intervenit Margrethe Vestager (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.4 al PV din 14.2.2017.


19. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Lynn Boylan, Petr Mach, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Marian Harkin, João Ferreira, Gilles Lebreton, Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, José Inácio Faria, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Iuliu Winkler, Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune și Victor Negrescu.


20. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 598.638/OJMA).


21. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.45.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Punset, Westphal

Aviz juridic - Politica de confidențialitate