Zoznam 
Zápisnica
PDF 244kWORD 77k
Pondelok, 13. februára 2017 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Zloženie delegácií
 5.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 6.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 8.Predloženie dokumentov
 9.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 10.Program práce
 11.Biologické pesticídy s nízkym rizikom (rozprava)
 12.Revízia Európskeho konsenzu o rozvoji (rozprava)
 13.Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií ***I (rozprava)
 14.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (rozprava)
 15.Podpora rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu (stručná prezentácia)
 16.Priority pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (stručná prezentácia)
 17.Kontrola registra a zloženie expertných skupín Komisie (stručná prezentácia)
 18.Úloha oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚÚloha oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚ (stručná prezentácia)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


EURÓPSKY PARLAMENT

ZASADANIE 2016 - 2017

Schôdza 13. až 16. februára 2017

ŠTRASBURG

ZÁPISNICA

PONDELOK 13. FEBRUÁRA 2017

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní 1. februára 2017 a 2. februára 2017 boli schválené.

°
° ° °

Sylvie Guillaume bola prítomná na rokovaní 1. februára 2017, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.


3. Zloženie Parlamentu

Martin Schulz podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s účinnosťou od 11. februára 2017.

V súlade s článkom 4 ods. 1, 2 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie jeho mandátu k uvedenému dátumu a informoval o tom príslušné národné orgány.


4. Zloženie delegácií

Predseda dostal od skupín PPE a S&D tieto žiadosti o menovania:

Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou Fernando Ruas namiesto Paula Rangela

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru: Fernando Ruas namiesto Paula Rangela

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Fernando Ruas namiesto Paula Rangela

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Glenis Willmott namiesto Paula Brannena, Alex Mayer namiesto Richarda Corbetta

Delegácia pre vzťahy s Kanadou: Paul Brannen namiesto Glenis Willmottovej

Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie: Richard Corbett namiesto Alexa Mayera

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


5. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že mu nebola predložená žiadna žiadosť týkajúca sa rozhodnutia o začatí medziinštitucionálnych rokovaní ohlásených v zápisnici z v stredu 1. februára 2017 (bod 5 zápisnice zo dňa 1.2.2017).

Výbor __[A225382]__ mohol tak po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku začať rokovania.


6. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)

Gestorské výbory predložili nasledujúce korigendá k textom prijatým Európskym parlamentom:

—   Korigendum (P7_TA(2014)0443(COR01)) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P7_TA(2014)0443) – (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) – výbor PECH

— Korigendum (P7_TA(2014)0386(COR01)) k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia vyššie uvedenej smernice P7_TA(2014)0386) – (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) – výbor ECON

—   Korigendum (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 15. decembra 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (revízia mechanizmu pozastavenia) P8_TA-PROV(2016)0508 – (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) – výbor LIBE

Korigendá sú k dispozícii na stránke Europarl.

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, pokiaľ do 24 hodín po tomto oznámení nepredloží politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.


7. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 15. februára 2017 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o niektorých postupoch uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom* na strane druhej (00056/2016/LEX – C8-0032/2017 – 2016/0218(COD))

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/936 o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie (00054/2016/LEX – C8-0031/2017 – 2016/0029(COD))

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre poskytovanie prístavných služieb a spoločné pravidlá o finančnej transparentnosti prístavov (00041/2016/LEX – C8-0030/2017 – 2013/0157(COD))

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa nahrádzajú prílohy A a B k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní (00052/2016/LEX – C8-0029/2017 – 2016/0159(COD)).


8. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

JURI, ECON

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku (COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

stanovisko:

REGI

– Návrh rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Medzinárodnému poradnému výboru pre bavlnu (ICAC) (15540/2016 – C8-0024/2017 – 2016/0349(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

stanovisko:

DEVE, AGRI

– Návrh rozhodnutia Rady o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátskej republike (COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej v mene Únie (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

AFET

stanovisko:

INTA

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

ITRE, TRAN

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012 a (EÚ) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda fakultatívne konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

ITRE, JURI

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 87/217/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013, smernica Rady 86/278/EHS a smernica Rady 94/63/ES, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/692/EHS (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) parlamentných výborov, správy:

– Správa k výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ (2016/2100(INI)) – výbor ECON – Spravodajca: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

– ***I Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)) – výbor ENVI – Spravodajca: Ian Duncan (A8-0003/2017)

– Správa k úlohe oznamovateľov nekalých praktík pri ochrane finančných záujmov EÚ (2016/2055(INI)) – výbor CONT – Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

– Správa s odporúčaniami pre Komisiu k normám občianskeho práva v oblasti robotiky (2015/2103(INL)) – výbor JURI – Spravodajkyňa: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

– Správa o európskej iniciatíve v oblasti cloud computingu (COM(2016)01782016/2145(INI)) – výbor ITRE – Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Protokolu (2015), ktorým sa mení príloha k Dohode o obchode s civilnými lietadlami (11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE)) – výbor INTA – Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

– *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE)) – výbor INTA – Spravodajca: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

– *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a vykonávacieho protokolu k tejto dohode v mene Európskej únie (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)) – výbor PECH – Spravodajca: João Ferreira (A8-0010/2017)

– Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a vykonávacieho protokolu k tejto dohode v mene Európskej únie (2016/2230(INI)) – výbor PECH – Spravodajca: João Ferreira (A8-0015/2017)

– Správa o výročnej správe o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017 (2016/2248(INI)) – výbor IMCO – Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

– Správa s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu Rade o prioritách EÚ pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (2017/2001(INI)) – výbor FEMM – Spravodajkyne: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

– Správa o bankovej únii – výročná správa za rok 2016 (2016/2247(INI)) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

– Správa o revízii Európskeho konsenzu o rozvoji (2016/2094(INI)) – výbor DEVE – Spravodajkyne: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

– Správa o stratégii v oblasti letectva pre Európu (COM(2015)05982016/2062(INI)) – výbor TRAN – Spravodajca: Pavel Telička (A8-0021/2017)

– Správa o správe Komisie o Albánsku za rok 2016 (2016/2312(INI)) – výbor AFET – Spravodajca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolným opatreniam (12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajca: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

– Správa o správe Komisie o Bosne a Hercegovine za rok 2016 (2016/2313(INI)) – výbor AFET – Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej v mene Únie (14765/2016 – C8-0508/2016 – 2016/0373(NLE)) – výbor AFET – Spravodajca: Charles Tannock (A8-0028/2017)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/935/SVV, pokiaľ ide o zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody (15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS)) – výbor LIBE – Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Holandska – EGF//2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

– Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2017 [2016/2307(INI)] – výbor EMPL – Spravodajkyňa: Yana Toom (A8-0037/2017)

– Správa o podpore rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu (2016/2096(INI)) – výbor FEMM – Spravodajkyňa: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

– Správa o investovaní do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov: hodnotenie správy na základe článku 16 ods. 3 NSU (COM(2015)06392016/2148(INI)) – výbor REGI – Spravodajca: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)


9. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000147/2016), ktorú položili Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi a Mireille D'Ornano, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Biologické nízkorizikové pesticídy (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016);

—   (O-000152/2016), ktorú položili Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune a Edouard Martin, pre Komisiu: Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017);

—   (O-000005/2017), ktorú položila Iskra Mihaylova, v mene výboru REGI, pre Komisiu: Oneskorené vykonávanie operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) - vplyv na politiku súdržnosti a ďalší postup (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).


10. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnych schôdzí februára II 2017 (PE 598.638/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Žiadosť skupiny S&D o zmenu názvu vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na tému Perspektíva obnovenia mierových rokovaní na Blízkom východe (bod 71 konečného návrhu programu schôdze) na názov Situácia v Predjordánsku, najmä otázka osád.

Vystúpili títo poslanci:, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, ktorá odôvodonila žiadosť, Tomáš Zdechovský proti žiadosti a Maria João Rodrigues, ktorá žiadosť spresnila.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 165, proti: 155, zdržali sa hlasovania: 10).

Žiadosť skupiny S&D, aby bol do hlasovania vo štvrtok 16. februára 2017 zaradený návrh uznesenia Situácia v Predjordánsku, najmä otázka osád (rozprava: bod 11 zápisnice zo dňa 22.11.2016).

Vystúpili títo poslanci: Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, ktorá žiadosť odôvodnila, a Cristian Dan Preda proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 142, proti: 198, zdržali sa hlasovania: 3).

Žiadosť skupiny EFDD, aby bola do programu zaradená rozprava o jednotnom uplatňovaní rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu na všetky politické skupiny.

V rozprave vystúpil Nigel Farage v mene skupiny EFDD, ktorý žiadosť odôvodnil.

Parlament žiadosť zamietol.

Streda

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby bolo do popoludňajšieho programu ako bod č. 4 zaradené vyhlásenie o práci v prístavoch a slobode usadiť sa v španielskych prístavoch, a to pred rozpravu o správe Mady Delvaux – A8-0005/2017 (bod 13 konečného návrhu programu schôdze).

Vystúpili títo poslanci: Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odôvodnila žiadosť, a Wim van de Camp proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

Žiadosť skupiny S&D, aby sa rozprava, ktorá sa mala konať vo štvrtok popoludní, na tému Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (bod 69 konečného návrhu programu schôdze) konala skôr a bola zaradená ako bod č. 5 do programu v stredu popoludní, po rozprave o správe Mady Delvaux - A8-0005/2017 (bod 13 konečného návrhu programu schôdze) .

Vystúpili títo poslanci: Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, ktorá odôvodnila žiadosť, a Françoise Grossetête proti žiadosti.

Predseda upozornil poslancov Parlamentu na možné následky tohto hlasovania o harmonograme budúcich schôdzí.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 195, proti: 142, zdržali sa hlasovania: 19).

Hlasovanie o návrhoch uznesení sa uskutoční počas druhej marcovej schôdze.

Štvrtok

Predseda po dohode s politickými skupinami navrhol, aby sa štvrtkové rokovanie začalo o 8.30 hod.

Parlament túto žiadosť schválil.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


11. Biologické pesticídy s nízkym rizikom (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000147/2016), ktorú položili Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi a Mireille D'Ornano, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Biologické nízkorizikové pesticídy (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Pavel Poc rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Norbert Lins v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Peter Liese, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Urszula Krupa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose a Lynn Boylan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller a Andrzej Grzyb.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi a Mireille D'Ornano, v mene výboru ENVI, o nízkorizikových pesticídoch biologického pôvodu (2016/2903(RSP)) (B8-0140/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.15 zápisnice zo dňa 15.2.2017.


12. Revízia Európskeho konsenzu o rozvoji (rozprava)

Správa o revízii Európskeho konsenzu o rozvoji [2016/2094(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajcovia: Bogdan Brunon Wenta a Norbert Neuser (A8-0020/2017)

Bogdan Brunon Wenta a Norbert Neuser predstavili správu.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Maurice Ponga v mene skupiny PPE, Linda McAvan v mene skupiny S&D, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Frank Engel, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Elly Schlein a Cristian Dan Preda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Notis Marias, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Neven Mimica, Bogdan Brunon Wenta a Norbert Neuser.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 14.2.2017.


13. Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Vystúpili títo poslanci: Ian Duncan (spravodajca) uviedol správu.
Vystúpil Fredrick Federley (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Florent Marcellesi (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Ivo Belet v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankyňa, Esther de Lange a Edouard Martin.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen a Krišjānis Kariņš.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpili: Miguel Arias Cañete a Ian Duncan.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 15.2.2017.


14. Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (rozprava)

Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ [2016/2100(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

Tibor Szanyi uviedol správu.

V rozprave vystúpila Margrethe Vestager (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Adam Szejnfeld ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Andreas Schwab (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Michel Dantin (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Fulvio Martusciello v mene skupiny PPE, Anneliese Dodds v mene skupiny S&D, Sander Loones v mene skupiny ECR, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Eva Maydell, Alfred Sant, Ruža Tomašić a Christel Schaldemose

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes a Olga Sehnalová.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

V rozprave vystúpili: Margrethe Vestager a Tibor Szanyi.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 14.2.2017.


15. Podpora rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu (stručná prezentácia)

Správa o podpore rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu [2016/2096(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

Beatriz Becerra Basterrechea uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Branislav Škripek, Florent Marcellesi a Marijana Petir.

V rozprave vystúpila Margrethe Vestager (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 14.2.2017.


16. Priority pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (stručná prezentácia)

Správa s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu pre Radu o prioritách EÚ pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien [2017/2001(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Constance Le Grip a Maria Arena (A8-0018/2017)

Anna Maria Corazza Bildt a Maria Arena uviedli správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Notis Marias, Terry Reintke, Michaela Šojdrová a Marijana Petir.

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 14.2.2017.


17. Kontrola registra a zloženie expertných skupín Komisie (stručná prezentácia)

Správa o kontrole registra a zložení expertných skupín Komisie [2015/2319(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

Dennis de Jong uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Kateřina Konečná.

V rozprave vystúpila Margrethe Vestager (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 14.2.2017.


18. Úloha oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚÚloha oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚ (stručná prezentácia)

Správa o úlohe oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚ [2016/2055(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

Dennis de Jong uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender, Tibor Szanyi a Luke Ming Flanagan.

V rozprave vystúpila Margrethe Vestager (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 14.2.2017.


19. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Lynn Boylan, Petr Mach, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Marian Harkin, João Ferreira, Gilles Lebreton, Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, José Inácio Faria, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Iuliu Winkler, Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune a Victor Negrescu.


20. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 598.638/OJMA).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.45 h.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Punset, Westphal

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia