Kazalo 
Zapisnik
PDF 233kWORD 76k
Ponedeljek, 13. februar 2017 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 3.Sestava Parlamenta
 4.Sestava delegacij
 5.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)
 6.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 7.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 8.Predložitev dokumentov
 9.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 10.Razpored dela
 11.Biološki pesticidi z majhnim tveganjem (razprava)
 12.Revizija Evropskega soglasja o razvoju (razprava)
 13.Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe ***I (razprava)
 14.Letno poročilo EU na področju konkurence (razprava)
 15.Spodbujanje enakosti spolov na področju duševnega zdravja in kliničnih raziskav (kratka predstavitev)
 16.Prednostne naloge za 61. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (kratka predstavitev)
 17.Nadzor registra in sestava strokovnih skupin Komisije (kratka predstavitev)
 18.Vloga prijaviteljev nepravilnosti pri varovanju finančnih interesov EU (kratka predstavitev)
 19.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


EVROPSKI PARLAMENT

ZASEDANJE 2016 - 2017

Seje: 13. februarja- 16. februarja 2017

STRASBOURG

ZAPISNIK

PONEDELJEK, 13. FEBRUAR 2017

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Sprejetje zapisnikov predhodnih sej

Sprejeta sta bila zapisnika sej z dne 1. februarja 2017 in 2. februarja 2017.

°
° ° °

Sylvie Guillaume je bila navzoča na seji 1. februarja 2017, vendar njenega imena ni na seznamu navzočih.


3. Sestava Parlamenta

Martin Schulz je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 11. februarja 2017.

V skladu s členom 4(1), (2) in (3) Poslovnika Parlament razglasi sprostitev sedeža od tega datuma in o tem obvesti zadevno državo članico.


4. Sestava delegacij

Predsednik je od skupin PPE in S&D prejel naslednje zahteve za imenovanja:

Delegacija za odnose s Federativno republiko Brazilijo Fernando Ruas namesto Paula Rangela

Delegacija za odnose z državami Mercosurja: Fernando Ruas namesto Paula Rangela

Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini: Fernando Ruas namesto Paula Rangela

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike: Glenis Willmott namesto Paula Brannena, Alex Mayer namesto Richarda Corbetta

Delegacija za odnose s Kanado: Paul Brannen namesto Glenis Willmott

Delegacija za odnose z državami Južne Azije: Richard Corbett namesto Alex Mayer

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


5. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da ni prejel nobene zahteve v zvezi z odločitvijo o začetku medinstitucionalnih pogajanj, razglašeno v zapisniku s seje v sredo, 1. februarja 2017 (točka 5 zapisnika z dne 1.2.2017).

Odbor ECON je torej lahko začel pogajanja po preteku roka iz člena 69(2)(c) Poslovnika.


6. Popravki (člen 231 Poslovnika)

Pristojni odbori so posredovali naslednje popravke besedil, ki jih je sprejel Evropski parlament.

—   popravek (P7_TA(2014)0443(COR01)) Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 16. aprila 2014 z namenom sprejetja Uredbe P7_TA(2014)0443) - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - odbor PECH

—   popravek (P7_TA(2014)0386(COR01)) Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 15. aprila 2014 z namenom sprejetja zgoraj navedene direktive P7_TA(2014)0386) - (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - odbor ECON

—   popravek (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi 15. decembra 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (sprememba mehanizma zadržanja) P8_TA-PROV(2016)0508 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - odbor LIBE

Popravki so na voljo na strani Europarl.

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, najpozneje v štiriindvajsetih urah ne zahtevajo glasovanja o njih.


7. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 15. februarja 2017 podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani (00056/2016/LEX - C8-0032/2017 - 2016/0218(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/936 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije (00054/2016/LEX - C8-0031/2017 - 2016/0029(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za izvajanje pristaniških storitev in skupnih pravil o finančni preglednosti pristanišč (00041/2016/LEX - C8-0030/2017 - 2013/0157(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi prilog A in B k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti (00052/2016/LEX - C8-0029/2017 - 2016/0159(COD))


8. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Prilogi uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

JURI, ECON

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

DEVE, AGRI

- Predlog sklepa Sveta o uporabi določb schengenskega pravnega reda na področju schengenskega informacijskega sistema v Republiki Hrvaški (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE, TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb(EU) št.1095/2010, (EU) št.648/2012 in (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

ITRE, JURI

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 87/217/EGS, Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive Sveta 86/278/EGS ter Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/63/ES v zvezi s postopkovnimi pravili na področju poročanja o okolju ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/692/EGS (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) od odborov, poročila

- Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence EU (2016/2100(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Ian Duncan (A8-0003/2017)

- Poročilo o vlogi prijaviteljev nepravilnosti pri varovanju finančnih interesov EU (2016/2055(INI)) - Odbor CONT - Poročevalec: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

- Poročilo s priporočili Komisiji o pravilih civilnega prava o robotiki (2015/2103(INL)) - Odbor JURI - Poročevalka: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

- Poročilo o evropski pobudi za računalništvo v oblaku (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola (2015) o spremembi Priloge k Sporazumu o trgovini na področju civilnega letalstva (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov ter njegovega protokola o izvajanju (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalec: João Ferreira (A8-0010/2017)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov ter njegovega protokola o izvajanju (2016/2230(INI)) - Odbor PECH - Poročevalec: João Ferreira (A8-0015/2017)

- Poročilo o letnem poročilu o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra za leto 2017 (2016/2248(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

- Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o prednostnih nalogah EU za 61. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (2017/2001(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalke: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

- Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2016 (2016/2247(INI)) - Odbor ECON - Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

- Poročilo o reviziji Evropskega soglasja o razvoju (2016/2094(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalke: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

- Poročilo o letalski strategiji za Evropo (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Pavel Telička (A8-0021/2017)

- Poročilo o poročilu Komisije o Albaniji za leto 2016 (2016/2312(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

- Poročilo o poročilu Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2016 (2016/2313(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi strani (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalec: Charles Tannock (A8-0028/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2009/935/PNZ glede seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Nizozemske – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

- Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2017 [2016/2307(INI)] - odbor EMPL - Poročevalka: Yana Toom (A8-0037/2017)

- Poročilo o spodbujanju enakosti spolov pri raziskavah o duševnem zdravju in kliničnih raziskavah (2016/2096(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

- Poročilo o vlaganju v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov: ocena poročila v skladu s členom 16(3) uredbe o skupnih določbah (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - Odbor REGI - Poročevalec: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)


9. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

—   (O-000147/2016), ki so ga postavili Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi in Mireille D'Ornano v imenu odbora ENVI Komisiji: Biološki pesticidi z majhnim tveganjem (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016);

—   (O-000152/2016), ki so ga postavili Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune in Edouard Martin Komisiji: Odobritev Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017);

—   (O-000005/2017), ki ga je postavila Iskra Mihaylova v imenu odbora REGI Komisiji: Zamuda pri izvajanju operativnih programov evropskih strukturnih in investicijskih skladov - vpliv na kohezijsko politiko in pot naprej (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).


10. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo delno zasedanje februarja 2017 (PE 598.638/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

- Zahteva skupine S&D za spremembo naslova izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko iz Možnosti za nadaljevanje mirovnih pogajanj na Bližnjem vzhodu (točka 71 PDOJ) v Razmere na Zahodnem bregu, zlasti v naselbinah.

Govorili so Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki je zahtevo utemeljila, Tomáš Zdechovský proti zahtevi in Maria João Rodrigues, ki jo je natančneje obrazložila.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (165 glasov za, 155 glasov proti, 10 vzdržanih glasov).

- Zahteva skupine S&D, da se na dnevni red uvrsti predlog resolucije o razmerah na Zahodnem bregu, zlasti v naselbinah (razprava: točka 11 zapisnika z dne 22.11.2016) v čas glasovanja v četrtek, 16. februarja 2017.

Govorila sta Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki je zahtevo utemeljila, in Cristian Dan Preda proti zahtevi.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (142 glasov za, 198 glasov proti, 3 vzdržanih glasov).

- Zahteva skupine EFDD, da se na dnevni red uvrsti razprava o enotnem izvajanju Poslovnika Evropskega parlamenta za vse politične skupine.

Govoril je Nigel Farage v imenu skupine EFDD, ki je zahtevo utemeljil.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Sreda

- Zahteva skupine GUE/NGL, da se na dnevni red uvrsti izjava Komisije o pristaniškem delu in svobodi ustanavljanja v španskih pristaniščih kot četrta točka popoldanskega dnevnega reda pred razpravo o poročilu Mady Delvaux - A8-0005/2017 (točka 13 PDOJ).

Govorila sta Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevo utemeljila, in Wim van de Camp proti zahtevi.

Parlament je zahtevo zavrnil.

- Zahteva skupine S&D, da se razprava o točki Odobritev Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin (točka 69 PDOJ), predvidena za četrtek popoldan, prestavi na popoldanski dnevni red za sredo kot peta točka, za razpravo o poročilu Mady Delvaux - A8-0005/2017 (točka 13 PDOJ).

Govorila sta Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki je zahtevo utemeljila, in Françoise Grossetête proti zahtevi.

Predsednik je Parlement opomnil na morebitne posledice tega glasovanja na razpored prihodnjih sej.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (195 glasov za, 142 glasov proti, 19 vzdržanih glasov).

Glasovanje o predlogih resolucij bo potekalo na drugem delnem zasedanju marca.

Četrtek

Ob soglasju političnih skupin je predsednik predlagal, da se v četrtek seja začne ob 8.30.

Parlament je odobril zahtevo.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


11. Biološki pesticidi z majhnim tveganjem (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000147/2016), ki so ga postavili Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi in Mireille D'Ornano v imenu odbora ENVI Komisiji: Biološki pesticidi z majhnim tveganjem (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Pavel Poc je predstavil vprašanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Norbert Lins v imenu skupine PPE, Miriam Dalli v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Frédérique Ries v imenu skupine ALDE, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Peter Liese, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Urszula Krupa, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose in Lynn Boylan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller in Andrzej Grzyb.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi in Mireille D'Ornano v imenu odbora ENVI o bioloških pesticidih z majhnim tveganjem (2016/2903(RSP)) (B8-0140/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.15 zapisnika z dne 15.2.2017.


12. Revizija Evropskega soglasja o razvoju (razprava)

Poročilo o reviziji Evropskega soglasja o razvoju [2016/2094(INI)] - Odbor za razvoj. Soporočevalca: Bogdan Brunon Wenta in Norbert Neuser (A8-0020/2017)

Bogdan Brunon Wenta in Norbert Neuser sta predstavila poročilo.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Govorili so Maurice Ponga v imenu skupine PPE, Linda McAvan v imenu skupine S&D, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, Frank Engel, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Elly Schlein in Cristian Dan Preda.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Notis Marias, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská in Nicola Caputo.

Govorili so Neven Mimica, Bogdan Brunon Wenta in Norbert Neuser.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 14.2.2017.


13. Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan je predstavil poročilo.

Govoril je Fredrick Federley (pripravljavec mnenja odbora ITRE).

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so Florent Marcellesi (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Ivo Belet v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, Diane James samostojna poslanka, Esther de Lange in Edouard Martin.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen in Krišjānis Kariņš.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly in Tibor Szanyi.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Ian Duncan.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 15.2.2017.


14. Letno poročilo EU na področju konkurence (razprava)

Poročilo o letnem poročilu EU na področju konkurence [2016/2100(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

Tibor Szanyi je predstavil poročilo.

Govorila je Margrethe Vestager (članica Komisije).

Govorili so Adam Szejnfeld (pripravljavec mnenja odbora INTA), Andreas Schwab (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Michel Dantin (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Fulvio Martusciello v imenu skupine PPE, Anneliese Dodds v imenu skupine S&D, Sander Loones v imenu skupine ECR, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zanni v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Eva Maydell, Alfred Sant, Ruža Tomašić in Christel Schaldemose.

Po postopku "catch the eye" so govorili Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes in Olga Sehnalová.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorila sta Margrethe Vestager in Tibor Szanyi.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 14.2.2017.


15. Spodbujanje enakosti spolov na področju duševnega zdravja in kliničnih raziskav (kratka predstavitev)

Poročilo o spodbujanju enakosti spolov na področju duševnega zdravja in kliničnih raziskav [2016/2096(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

Beatriz Becerra Basterrechea je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Branislav Škripek, Florent Marcellesi in Marijana Petir.

Govorila je Margrethe Vestager (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 14.2.2017.


16. Prednostne naloge za 61. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (kratka predstavitev)

Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o prednostnih nalogah EU za 61. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk [2017/2001(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Constance Le Grip in Maria Arena (A8-0018/2017)

Anna Maria Corazza Bildt in Maria Arena sta predstavili poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Notis Marias, Terry Reintke, Michaela Šojdrová in Marijana Petir.

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika z dne 14.2.2017.


17. Nadzor registra in sestava strokovnih skupin Komisije (kratka predstavitev)

Poročilo o nadzoru registra in sestavi strokovnih skupin Komisije [2015/2319(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

Dennis de Jong je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Kateřina Konečná.

Govorila je Margrethe Vestager (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika z dne 14.2.2017.


18. Vloga prijaviteljev nepravilnosti pri varovanju finančnih interesov EU (kratka predstavitev)

Poročilo o vlogi prijaviteljev nepravilnosti pri varovanju finančnih interesov EU [2016/2055(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

Dennis de Jong je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender, Tibor Szanyi in Luke Ming Flanagan.

Govorila je Margrethe Vestager (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika z dne 14.2.2017.


19. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Lynn Boylan, Petr Mach, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Marian Harkin, João Ferreira, Gilles Lebreton, Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, José Inácio Faria, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Iuliu Winkler, Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune in Victor Negrescu.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 598.638/OJMA).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.45.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Punset, Westphal

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov