Index 
Protokoll
PDF 238kWORD 75k
Måndagen den 13 februari 2017 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Delegationernas sammansättning
 5.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 6.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 8.Inkomna dokument
 9.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 10.Arbetsplan
 11.Biologiska bekämpningsmedel med låg risk (debatt)
 12.Översynen av det europeiska samförståndet om utveckling (debatt)
 13.Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar ***I (debatt)
 14.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)
 15.Främjande av jämställdhet inom psykisk hälsa och klinisk forskning (kortfattad redogörelse)
 16.Prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission (kortfattad redogörelse)
 17.Kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper (kortfattad redogörelse)
 18.Visselblåsares roll för skyddet av EU:s ekonomiska intressen (kortfattad redogörelse)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


EUROPAPARLAMENTET

SESSIONEN 20162017

Sammanträdena den 1316 februari 2017

STRASBOURG

PROTOKOLL

MÅNDAGEN DEN 13 FEBRUARI 2017

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 1 februari 2017 och 2 februari 2017 justerades.

°
° ° °

Sylvie Guillaume hade varit närvarande vid sammanträdet den 1 februari 2017, men hennes namn fanns inte med på närvarolistan.


3. Parlamentets sammansättning

Martin Schulz hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 11 februari 2017.

Parlamentet konstaterade i enlighet med artikel 4.1, 4.2 och 4.3 i arbetsordningen att hans plats var vakant från och med detta datum, och skulle informera de berörda nationella myndigheterna om detta.


4. Delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit följande begäranden om utnämningar från grupperna PPE och S&D:

Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien Fernando Ruas i stället för Paulo Rangel

Delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna: Fernando Ruas i stället för Paulo Rangel

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Fernando Ruas i stället för Paulo Rangel

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Glenis Willmott i stället för Paul Brannen, Alex Mayer i stället för Richard Corbett

Delegationen för förbindelserna med Kanada: Paul Brannen i stället för Glenis Willmott

Delegationen för förbindelserna med Sydasien: Richard Corbett i stället för Alex Mayer

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


5. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han inte mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande det beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagivits i protokollet från onsdagen den 1 februari 2017 (punkt 5 i protokollet av den 1.2.2017).

Utskottet ECON hade därför kunnat inleda förhandlingarna efter att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.


6. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)

De ansvariga utskotten hade översänt följande rättelser till texter som antagits av Europaparlamentet:

—   rättelse (P7_TA(2014)0443(COR01)) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av ovannämnda förordning P7_TA(2014)0443) - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - PECH-utskottet

—   rättelse (P7_TA(2014)0386(COR01)) till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 april 2014 inför antagandet av ovannämnda direktiv P7_TA(2014)0386) - (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - ECON-utskottet

—   rättelse (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 december 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/... om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (revidering av upphävandemekanismen) P8_TA-PROV(2016)0508 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - LIBE-utskottet

Rättelserna finns tillgängliga på Europarl.

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses godkända om det inte senast 24 timmar efter tllkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att de ska bli föremål för omröstning.


7. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande under onsdagen den 15 februari 2017 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (00056/2016/LEX - C8-0032/2017 - 2016/0218(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/936 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import (00054/2016/LEX - C8-0031/2017 - 2016/0029(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (00041/2016/LEX - C8-0030/2017 - 2013/0157(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden (00052/2016/LEX - C8-0029/2017 - 2016/0159(COD))


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

JURI, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

REGI

- Förslag till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

DEVE, AGRI

- Förslag till rådets beslut om tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket i fråga om Schengens informationssystem i Republiken Kroatien (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett ramverk för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningar (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) nr 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 87/217/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, rådets direktiv 86/278/EEG och rådets direktiv 94/63/EG vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) från parlamentets utskott, betänkanden

- Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (2016/2100(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Ian Duncan (A8-0003/2017)

- Betänkande om visselblåsares roll för skyddet av EU:s ekonomiska intressen (2016/2055(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (2015/2103(INL)) - utskottet JURI - Föredragande: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

- Betänkande om det europeiska initiativet för molnbaserade tjänster (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om slutandet, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet (2015) om ändring av bilagan till överenskommelsen om handel med civila flygplan (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: João Ferreira (A8-0010/2017)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (2016/2230(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: João Ferreira (A8-0015/2017)

- Betänkande om årsrapport om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2017 (2016/2248(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

- Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om EU:s prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission (2017/2001(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

- Betänkande om bankunionen – årsrapport 2016 (2016/2247(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

- Betänkande om översynen av det europeiska samförståndet om utveckling (2016/2094(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

- Betänkande om en luftfartsstrategi för Europa (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Pavel Telička (A8-0021/2017)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Albanien (2016/2312(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3 dimetylbutanoat (MDMB CHMICA) kontrollåtgärder (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina (2016/2313(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Charles Tannock (A8-0028/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om ändring av beslut 2009/935/RIF med avseende på förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Nederländerna – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

- Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2017 (2016/2307(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Yana Toom (A8-0037/2017)

- Betänkande om främjande av jämställdhet inom psykisk hälsa och klinisk forskning (2016/2096(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

- Betänkande om investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag: en utvärdering i enlighet med artikel 16.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)


9. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000147/2016) från Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till kommissionen: Biologiska bekämpningsmedel med låg risk (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016),

—   (O-000152/2016) från Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin, till kommissionen: Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017),

—   (O-000005/2017) från Iskra Mihaylova, för utskottet REGI, till kommissionen: Försenat genomförande av de europeiska struktur- och investeringsfondernas (ESI-fonderna) operativa program - följder för sammanhållningspolitiken och fortsatta insatser (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).


10. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna februari II 2017 (PE 598.638/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Begäran från S&D-gruppen om att ändra titeln på uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om "Utsikterna för återupptagna fredssamtal i Mellanöstern" (punkt 71 i det slutliga förslaget till föredragningslista) till ”Situationen på Västbanken, särskilt bosättningar”.

Talare: Maria João Rodrigues för S&D-gruppenredogjorde för denna begäran, Tomáš Zdechovský yttrade sig mot den och Maria João Rodrigues förklarade begäran närmare.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (165 röster för, 155 röster emot, 10 nedlagda röster).

Begäran från S&D-gruppen om att ett resolutionsförslag om ”Situationen på Västbanken, särskilt bosättningar” (debatt: punkt 11 i protokollet av den 22.11.2016) skulle gå till omröstning under torsdagen den 16 februari 2017.

Talare: Maria João Rodrigues för S&D-gruppen redogjorde för denna begäran och Cristian Dan Preda yttrade sig mot den.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (142 röster för, 198 röster emot, 3 nedlagda röster).

Begäran från EFDD-gruppen om att det skulle hållas en debatt om en enhetlig tillämpning av Europaparlamentets arbetsordning på samtliga politiska grupper.

Talare: Nigel Farage för EFDD-gruppen redogjorde för denna begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

Onsdag

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att ett uttalande av kommissionen om hamnarbete och etableringsrätten i spanska hamnar som fjärde punkt på föredragningslistan för eftermiddagen, före debatten om Mady Delvaux betänkande – A8-0005/2017 (punkt 13 i det slutliga förslaget till föredragningslista).

Talare:, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen redogjorde för denna begäran och Wim van de Camp yttrade sig mot den.

Parlamentet förkastade begäran.

Begäran från S&D-gruppen om att flytta fram torsdagseftermiddagens debatt om Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter” (punkt 69 i det slutliga förslaget till föredragningslista) och i stället placera den som femte punkt på föredragningslistan för onsdagseftermiddagen, efter debatten om Mady Delvaux betänkande – A8-0005/2017 (punkt 13 i det slutliga förslaget till föredragningslista) .

Talare: Maria João Rodrigues för S&D-gruppen redogjorde för denna begäran och Françoise Grossetête yttrade sig mot den.

Talmannen uppmärksammade parlamentet på de möjliga konsekvenserna av denna omröstning för kalendern för de kommande sammanträdesperioderna.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (195 röster för, 142 röster emot, 19 nedlagda röster).

Omröstningen om förslagen till resolution skulle äga rum under sammanträdesperioden mars II.

Torsdag

Enligt överenskommelse med de politiska grupperna föreslog talmannen att torsdagens sammanträde skulle öppnas kl. 8.30.

Parlamentet godkände denna begäran.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


11. Biologiska bekämpningsmedel med låg risk (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000147/2016) från Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till kommissionen: Biologiska bekämpningsmedel med låg risk (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Pavel Poc utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Norbert Lins för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Peter Liese, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Urszula Krupa, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose och Lynn Boylan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller och Andrzej Grzyb.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, om bekämpningsmedel med låg risk och biologiskt ursprung (2016/2903(RSP)) (B8-0140/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.15 i protokollet av den 15.2.2017.


12. Översynen av det europeiska samförståndet om utveckling (debatt)

Betänkande om översynen av det europeiska samförståndet om utveckling [2016/2094(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Bogdan Brunon Wenta och Norbert Neuser (A8-0020/2017)

Bogdan Brunon Wenta och Norbert Neuser redogjorde för betänkandet.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Maurice Ponga för PPE-gruppen, Linda McAvan för S&D-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Frank Engel, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Elly Schlein och Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Notis Marias, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská och Nicola Caputo.

Talare: Neven Mimica, Bogdan Brunon Wenta och Norbert Neuser.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 14.2.2017.


13. Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan redogjorde för betänkandet.

Talare: Fredrick Federley (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Florent Marcellesi (föredragande av yttrande från utskottet DEVE) Ivo Belet för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Esther de Lange och Edouard Martin.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen och Krišjānis Kariņš.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly och Tibor Szanyi.

Talare: Miguel Arias Cañete och Ian Duncan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 15.2.2017.


14. Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)

Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik [2016/2100(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

Tibor Szanyi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Margrethe Vestager (ledamot av kommissionen).

Talare: Adam Szejnfeld (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Andreas Schwab (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Michel Dantin (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Fulvio Martusciello för PPE-gruppen, Anneliese Dodds för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Eva Maydell, Alfred Sant, Ruža Tomašić och Christel Schaldemose.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes och Olga Sehnalová.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Margrethe Vestager och Tibor Szanyi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 14.2.2017.


15. Främjande av jämställdhet inom psykisk hälsa och klinisk forskning (kortfattad redogörelse)

Betänkande om främjande av jämställdhet inom psykisk hälsa och klinisk forskning [2016/2096(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

Beatriz Becerra Basterrechea redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Branislav Škripek, Florent Marcellesi och Marijana Petir.

Talare: Margrethe Vestager (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 14.2.2017.


16. Prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission (kortfattad redogörelse)

Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om EU:s prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission [2017/2001(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Constance Le Grip och Maria Arena (A8-0018/2017)

Anna Maria Corazza Bildt och Maria Arena redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Notis Marias, Terry Reintke, Michaela Šojdrová och Marijana Petir.

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 14.2.2017.


17. Kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper (kortfattad redogörelse)

Betänkande om kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper [2015/2319(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

Dennis de Jong redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Kateřina Konečná.

Talare: Margrethe Vestager (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 14.2.2017.


18. Visselblåsares roll för skyddet av EU:s ekonomiska intressen (kortfattad redogörelse)

Betänkande om visselblåsares roll för skyddet av EU:s ekonomiska intressen [2016/2055(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

Dennis de Jong redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender, Tibor Szanyi och Luke Ming Flanagan.

Talare: Margrethe Vestager (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 14.2.2017.


19. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Lynn Boylan, Petr Mach, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Marian Harkin, João Ferreira, Gilles Lebreton, Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, José Inácio Faria, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Iuliu Winkler, Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune och Victor Negrescu.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 598.638/OJMA).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.45.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Punset, Westphal

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy