Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2249(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0386/2016

Forhandlinger :

PV 14/02/2017 - 3
CRE 14/02/2017 - 3

Afstemninger :

PV 16/02/2017 - 6.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0049

Protokol
Tirsdag den 14. februar 2017 - Strasbourg

3. Mulige udviklingstendenser og justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur - Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale - Budgetmæssig kapacitet for euroområdet(forhandling)
CRE

Betænkning om mulige udviklingstendenser og justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur [2014/2248(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Betænkning om forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale [2014/2249(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Mercedes Bresso og Elmar Brok (A8-0386/2016)

Betænkning om den budgetmæssige kapacitet for euroområdet [2015/2344(INI)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Reimer Böge og Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge og Pervenche Berès forelagde betænkningerne.

Indlæg af Paulo Rangel (ordfører for udtalelse fra AFCO).

Indlæg af Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere: José Manuel Fernandes (ordfører for udtalelse fra BUDG), Petri Sarvamaa (ordfører for udtalelse fra CONT), Jean Arthuis (ordfører for udtalelse fra BUDG), Zigmantas Balčytis (ordfører for udtalelse fra CONT), Neoklis Sylikiotis (ordfører for udtalelse fra EMPL), Siegfried Mureşan for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski for ECR-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, og Krisztina Morvai, løsgænger.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Marco Valli, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Marco Zanni, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas og Sander Loones.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Pavel Telička, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, for at stille et blåt kort-spørgsmål til sidstnævnte (formanden konstaterede, at der ikke var tale om et blåt kort-spørgsmål), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber og Milan Zver.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand og Zoltán Balczó.

Talere: Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge og Pervenche Berès.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 16.2.2017, punkt 6.7 i protokollen af 16.2.2017 og punkt 6.8 i protokollen af 16.2.2017.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik