Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2249(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0386/2016

Συζήτηση :

PV 14/02/2017 - 3
CRE 14/02/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2017 - 6.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0049

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

3. Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας - Δημοσιονομική ικανότητα για την ευρωζώνη(συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2014/2248(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας [2014/2249(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Mercedes Bresso και Elmar Brok (A8-0386/2016)

Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για την ευρωζώνη [2015/2344(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Reimer Böge και Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Οι Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge και Pervenche Berès παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Paulo Rangel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO).

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Fernandes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Petri Sarvamaa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Jean Arthuis (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Zigmantas Balčytis (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Νεοκλής Συλικιώτης (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Siegfried Mureşan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Marco Valli, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Marco Zanni, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λάμπρου Φουντούλη, Ελευθέριος Συναδινός, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas και Sander Loones.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pavel Telička, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Τάκη Χατζηγεωργίου, Patrizia Toia, Λευτέρης Χριστοφόρου, István Ujhelyi, Steven Woolfe, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον τελευταίο (ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν πρόκειται για ερώτηση με γαλάζια κάρτα), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber και Milan Zver.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Τάκης Χατζηγεωργίου, Indrek Tarand και Zoltán Balczó.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge και Pervenche Berès.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2017, σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2017 και σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου