Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2249(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0386/2016

Debatten :

PV 14/02/2017 - 3
CRE 14/02/2017 - 3

Stemmingen :

PV 16/02/2017 - 6.7

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0049

Notulen
Dinsdag 14 februari 2017 - Straatsburg

3. Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige institutionele bestel van de Europese Unie - Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon - Begrotingscapaciteit voor de eurozone(debat)
CRE

Verslag over de mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige institutionele bestel van de Europese Unie [2014/2248(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Verslag over de verbetering van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon [2014/2249(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Mercedes Bresso en Elmar Brok (A8-0386/2016)

Verslag over de begrotingscapaciteit voor de eurozone [2015/2344(INI)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Reimer Böge en Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge en Pervenche Berès leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO).

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Petri Sarvamaa (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Jean Arthuis (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Zigmantas Balčytis (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Neoklis Sylikiotis (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Siegfried Mureşan, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Kazimierz Michał Ujazdowski, namens de ECR-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, en Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Marco Valli, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Marco Zanni, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas en Sander Loones.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pavel Telička, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan laatstgenoemde (de Voorzitter stelt vast dat er geen sprake is van een “blauwe kaart”-vraag), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber en Milan Zver.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand en Zoltán Balczó.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge en Pervenche Berès.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 16.2.2017, punt 6.7 van de notulen van 16.2.2017 en punt 6.8 van de notulen van 16.2.2017.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid