Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2249(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0386/2016

Debaty :

PV 14/02/2017 - 3
CRE 14/02/2017 - 3

Głosowanie :

PV 16/02/2017 - 6.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0049

Protokół
Wtorek, 14 lutego 2017 r. - Strasburg

3. Ewentualne zmiany i dostosowania w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej - Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony - Mechanizm zdolności fiskalnej dla strefy euro(debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie ewentualnych zmian i dostosowań w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej [2014/2248(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Sprawozdanie w sprawie poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony [2014/2249(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Mercedes Bresso i Elmar Brok (A8-0386/2016)

Sprawozdanie w sprawie możliwości budżetowych strefy euro [2015/2344(INI)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Reimer Böge i Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge et Pervenche Berès przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Paulo Rangel (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO).

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: José Manuel Fernandes (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Petri Sarvamaa (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Jean Arthuis (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Zigmantas Balčytis (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Neoklis Sylikiotis (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Siegfried Mureşan w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, i Krisztina Morvai niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Sven Giegold, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Marco Valli, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Marco Zanni, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Edouarda Ferranda, Paul Tang, Bernd Kölmel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Inmaculadę Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Luke'a Minga Flanagana, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamprosa Fountoulisa, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas i Sander Loones.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Pavel Telička, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfe'a, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfe'a, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Takisa Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, aby zadać temu ostatniemu pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki (przewodniczący stwierdził, że nie chodziło o pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber i Milan Zver.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand i Zoltán Balczó.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge i Pervenche Berès.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 16.2.2017, pkt 6.7 protokołu z dnia 16.2.2017 i pkt 6.8 protokołu z dnia 16.2.2017.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności