Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2249(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0386/2016

Rozpravy :

PV 14/02/2017 - 3
CRE 14/02/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 16/02/2017 - 6.7

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0049

Zápisnica
Utorok, 14. februára 2017 - Štrasburg

3. Možný vývoj a úpravy súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie - Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy - Rozpočtová kapacita pre eurozónu(rozprava)
CRE

Správa o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie [2014/2248(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Správa o zlepšení fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy [2014/2249(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Mercedes Bresso a Elmar Brok (A8-0386/2016)

Správa o rozpočtovej kapacite pre eurozónu [2015/2344(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Reimer Böge a Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge a Pervenche Berès uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Paulo Rangel (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Petri Sarvamaa (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Jean Arthuis (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Zigmantas Balčytis (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Neoklis Sylikiotis (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Siegfried Mureşan v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF a Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Marco Valli, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Marco Zanni, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas a Sander Loones.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Pavel Telička, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku predchádzajúcemu rečníkovi (predsedajúci poznamenal, že nešlo o otázku položenú zdvihnutím modrej karty), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber a Milan Zver.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand a Zoltán Balczó.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge a Pervenche Berès.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 16.2.2017, bod 6.7 zápisnice zo dňa 16.2.2017 a bod 6.8 zápisnice zo dňa 16.2.2017.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia