Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2249(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0386/2016

Debatter :

PV 14/02/2017 - 3
CRE 14/02/2017 - 3

Omröstningar :

PV 16/02/2017 - 6.7

Antagna texter :

P8_TA(2017)0049

Protokoll
Tisdagen den 14 februari 2017 - Strasbourg

3. Möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen – Att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential – Budgetkapacitet för euroområdet(debatt)
CRE

Betänkande om möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen [2014/2248(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Betänkande om att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential [2014/2249(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Mercedes Bresso och Elmar Brok (A8-0386/2016)

Betänkande om budgetkapacitet för euroområdet [2015/2344(INI)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Reimer Böge och Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge och Pervenche Berès redogjorde för betänkandena.

Talare: Paulo Rangel (föredragande av yttrande från utskottet AFCO).

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: José Manuel Fernandes (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Petri Sarvamaa (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Jean Arthuis (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Zigmantas Balčytis (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Neoklis Sylikiotis (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Siegfried Mureşan för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Marco Valli, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Marco Zanni, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas och Sander Loones.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Pavel Telička, som avböjde en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, som avböjde en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, som avböjde en fråga ("blått kort") från Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, ställde en fråga ("blått kort") till Ujhelyi (talmannen konstaterade att det inte rörde sig om någon ”blått kort-fråga”), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber och Milan Zver.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand och Zoltán Balczó.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge och Pervenche Berès.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 16.2.2017, punkt 6.7 i protokollet av den 16.2.2017 och punkt 6.8 i protokollet av den 16.2.2017.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy