Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 14 февруари 2017 г. - Страсбург

8. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук *** (член 150 от Правилника за дейността)(гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него [2016/0077(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0010/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0019)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Изказвания

João Ferreira, преди гласуването.


8.2. Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и островите Кук (резолюция)(гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него [2016/2230(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0015/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0020)


8.3. Контрол на регистъра и състава на експертните групи на Комисията(член 150 от Правилника за дейността)(гласуване)

Доклад относно контрола на регистъра и състава на експертните групи на Комисията [2015/2319(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване(P8_TA(2017)0021)


8.4. Ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС(гласуване)

Доклад относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС [2016/2055(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0022)


8.5. Списък на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения * (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за изменение на Решение 2009/935/ПВР за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P8_TA(2017)0023)


8.6. Въвеждане на мерки за контрол на новото психоактивно вещество метил 2-[[1- (циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино]-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA) * (член 150 от Правилника за дейността)(гласуване)

Доклад относно проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждането на мерки за контрол относно метил 2-[[1- (циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA) [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване(P8_TA(2017)0024)


8.7. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail — Нидерландия(член 150 от Правилника за дейността)(гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail — Нидерландия [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване(P8_TA(2017)0025)


8.8. Преразглеждане на Европейския консенсус за развитие (гласуване)

Доклад относно преразглеждането на Европейския консенсус за развитие [2016/2094(INI)] - Комисия по развитие. Докладчици: Bogdan Brunon Wenta и Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0026)

Изказвания

Norbert Neuser представи две устни изменения към параграфи 5 и 79, които бяха приети.


8.9. Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията(гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията [2016/2100(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0027)


8.10. Насърчаване на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания(гласуване)

Доклад относно насърчаването на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания [2016/2096(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0028)

Изказвания

Beatriz Becerra Basterrechea, преди гласуването.


8.11. Приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените(гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените [2017/2001(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Constance Le Grip и Maria Arena (A8-0018/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0029)

Правна информация - Политика за поверителност