Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 14 lutego 2017 r. - Strasburg

8. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka *** (art. 150 Regulaminu)(głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka oraz Protokołu wykonawczego do tej umowy [2016/0077(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0010/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0019)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Wystąpienia

João Ferreira, przed głosowaniem.


8.2. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka (rezolucja)(głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka oraz Protokołu wykonawczego do tej umowy [2016/2230(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0015/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0020)


8.3. Kontrola rejestru i skład grup ekspertów Komisji(art. 150 Regulaminu)(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kontroli rejestru i składu grup ekspertów Komisji [2015/2319(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu(P8_TA(2017)0021)


8.4. Rola demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie roli demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE [2016/2055(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0022)


8.5. Wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zmieniającej decyzję 2009/935/WSiSW w odniesieniu do wykazu państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT RADY

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0023)


8.6. Poddanie środkom kontroli nowej substancji psychoaktywnej 2-[[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3- karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (MDMB-CHMICA) * (art. 150 Regulaminu)(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania środkom kontroli nowej substancji psychoaktywnej 2-[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3- karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (MDMB-CHMICA) [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu(P8_TA(2017)0024)


8.7. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail – Niderlandy(art. 150 Regulaminu)(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Niderlandów – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu(P8_TA(2017)0025)

Wystąpienia

Norbert Neuser zgłosił dwie poprawki ustne do ust. 5 i 79, które zostały uwzględnione.


8.8. Przegląd Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju [2016/2094(INI)] - Komisja Rozwoju. Współsprawozdawcy: Bogdan Brunon Wenta i Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0026)


8.9. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji UE [2016/2100(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0027)


8.10. Propagowanie równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie propagowania równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych [2016/2096(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0028)

Wystąpienia

Beatriz Becerra Basterrechea, przed głosowaniem.


8.11. Priorytety na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet(głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie priorytetów UE na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet [2017/2001(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Constance Le Grip i Maria Arena (A8-0018/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0029)

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności