Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 14. februára 2017 - Štrasburg

8. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi *** (článok 150 rokovacieho poriadku)(hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a vykonávacieho protokolu k tejto dohode v mene Európskej únie [2016/0077(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0010/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0019)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

Vystúpenia:

João Ferreira pred hlasovaním.


8.2. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi (uznesenie)(hlasovanie)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a vykonávacieho protokolu k tejto dohode v mene Európskej únie [2016/2230(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0015/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0020)


8.3. Kontrola registra a zloženie expertných skupín Komisie(článok 150 rokovacieho poriadku)(hlasovanie)

Správa o kontrole registra a zložení expertných skupín Komisie [2015/2319(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní(P8_TA(2017)0021)


8.4. Úloha oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚ(hlasovanie)

Správa o úlohe oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚ [2016/2055(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0022)


8.5. Zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody * (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/935/SVV, pokiaľ ide o zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH RADY

Schválené (P8_TA(2017)0023)


8.6. Podrobenie novej psychoaktívnej látky metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku)(hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoátu (MDMB-CHMICA) kontrolným opatreniam [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní(P8_TA(2017)0024)


8.7. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa mobilizácii: žiadosť EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (článok 150 rokovacieho poriadku)(hlasovanie)

Správ o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Holandska – EGF//2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní(P8_TA(2017)0025)


8.8. Revízia Európskeho konsenzu o rozvoji (hlasovanie)

Správa o revízii Európskeho konsenzu o rozvoji [2016/2094(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajcovia: Bogdan Brunon Wenta a Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0026)

Vystúpenia:

Norbert Neuser predložil dva ústne pozmeňujúce návrhy k odsekom 5 a 79, ktoré boli schválené.


8.9. Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ(hlasovanie)

Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ [2016/2100(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0027)


8.10. Podpora rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu(hlasovanie)

Správa o podpore rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu [2016/2096(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0028)

Vystúpenia:

Beatriz Becerra Basterrechea pred hlasovaním.


8.11. Priority pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien(hlasovanie)

Správa s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu pre Radu o prioritách EÚ pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien [2017/2001(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Constance Le Grip a Maria Arena (A8-0018/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0029)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia