Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

12. Η πορεία της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα(συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η πορεία της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (2017/2529(RSP))

Οι Ian Borg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Μανώλης Κεφαλογιάννης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Burkhard Balz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Δημήτρη Παπαδημούλη και στη συνέχεια αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, Pervenche Berès που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Νικόλαος Χουντής, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, Ernest Urtasun που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Στέλιου Κούλογλου, Roberto Gualtieri και Σοφία Σακοράφα.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Beatrix von Storch, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λάμπρου Φουντούλη, Nicolas Bay, Isabelle Thomas, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jean-Luc Schaffhauser, Νίκος Ανδρουλάκης, Agnes Jongerius, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Σοφίας Σακοράφα, Μιλτιάδης Κύρκος, Pedro Silva Pereira και Κώστας Μαυρίδης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαρία Σπυράκη, Peter van Dalen, Κώστας Χρυσόγονος, Jean-Luc Schaffhauser, Ελευθέριος Συναδινός, Brian Hayes και Τάκης Χατζηγεωργίου.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου