Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 14 февруари 2017 г. - Страсбург

13. Влошаване на положението в Източна Украйна(разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Влошаване на положението в Източна Украйна (2017/2562(RSP))

Ian Borg (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Sandra Kalniete, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock и Kaja Kallas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Ramón Luis Valcárcel Siso.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“):Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Ian Borg.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност