Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

13. Επιδείνωση της κατάστασης που επικρατεί στην Ανατολική Ουκρανία(συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Επιδείνωση της κατάστασης που επικρατεί στην Ανατολική Ουκρανία (2017/2562(RSP))

Ο Ian Borg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock και Kaja Kallas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Τάκης Χατζηγεωργίου, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Ramón Luis Valcárcel Siso.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Νότης Μαριάς, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει ο Ian Borg.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου