Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

15. Η κατάσταση στη Δυτική όχθη, με έμφαση στο θέμα των εποικισμών(συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Δυτική όχθη, με έμφαση στο θέμα των εποικισμών (2017/2527(RSP))

Ο Ian Borg (Πρόεδρος του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Molly Scott Cato, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcus Pretzell, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, James Carver, σχετικά με τα όσα είπε ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης (η Πρόεδρος δηλώνει ότι θα ενημερωθεί σχετικά το Προεδρείο), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog και Anders Primdahl Vistisen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund και Brando Benifei.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward και Javi López.

Παρεμβαίνει ο Ian Borg.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου