Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2312(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0023/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0023/2017

Συζήτηση :

PV 14/02/2017 - 16
CRE 14/02/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2017 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0036

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

16. Έκθεση του 2016 για την Αλβανία(συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Αλβανία [2016/2312(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

Ο Knut Fleckenstein παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Ian Borg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ελένη Θεοχάρους, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andrey Kovatchev, Elly Schlein, Monica Macovei, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, David-Maria Sassoli, Angel Dzhambazki, Tunne Kelam και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Γεώργιος Επιτήδειος, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Ian Borg και Knut Fleckenstein.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου