Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2248(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0016/2017

Разисквания :

PV 14/02/2017 - 18
CRE 14/02/2017 - 18

Гласувания :

PV 15/02/2017 - 7.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0040

Протокол
Вторник, 14 февруари 2017 г. - Страсбург

18. Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2017 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2017 г. - Управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г.(разискване)
CRE

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2017 г. [2016/2306(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2017 г. [2016/2307(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Yana Toom (A8-0037/2017)

Доклад относно годишния доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г. [2016/2248(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

Gunnar Hökmark, Yana Toom иAntonio López-Istúriz White представиха докладите.

Изказа се Jean-Paul Denanot (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказаха се: Ian Borg (действащ председател на Съвета) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Krzysztof Hetman (докладчик по становището на комисията REGI), Julie Ward (докладчик по становището на комисията CULT), Sofia Ribeiro, от името на групата PPE, Pedro Silva Pereira, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Steven Woolfe, независим член на ЕП, Burkhard Balz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marco Valli, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Георги Пирински, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová и Verónica Lope Fontagné.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias и Marco Valli.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark и Yana Toom, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 15.2.2017 г, точка 7.12 от протокола от 15.2.2017 г и точка 7.13 от протокола от 15.2.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност