Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2248(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0016/2017

Debatter :

PV 14/02/2017 - 18
CRE 14/02/2017 - 18

Omröstningar :

PV 15/02/2017 - 7.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0040

Protokoll
Tisdagen den 14 februari 2017 - Strasbourg

18. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017 – Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2017 – Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2017(debatt)
CRE

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017 [2016/2306(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2017 [2016/2307(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Yana Toom (A8-0037/2017)

Betänkande om årsrapport om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2017 [2016/2248(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

Gunnar Hökmark, Yana Toom ochAntonio López-Istúriz White redogjorde för betänkandena.

Talare: Jean-Paul Denanot (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Krzysztof Hetman (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Julie Ward (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Sofia Ribeiro för PPE-gruppen, Pedro Silva Pereira för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Steven Woolfe, grupplös, Burkhard Balz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Valli, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová och Verónica Lope Fontagné.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias och Marco Valli.

Talare: Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark och Yana Toom, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 15.2.2017, punkt 7.12 i protokollet av den 15.2.2017 och punkt 7.13 i protokollet av den 15.2.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy