Показалец 
Протокол
PDF 274kWORD 80k
Вторник, 14 февруари 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз - Подобряване на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон - Бюджетен капацитет за еврозоната (разискване)
 4.Тържествено заседание - Австрия
 5.Искане за защита на имунитет
 6.Съобщение на председателството
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Време за гласуване
  8.1.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.2.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и островите Кук (резолюция) (гласуване)
  8.3.Контрол на регистъра и състава на експертните групи на Комисията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.4.Ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС (гласуване)
  8.5.Списък на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения * (гласуване)
  8.6.Въвеждане на мерки за контрол на новото психоактивно вещество метил 2-[[1- (циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино]-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA) * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.7.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail — Нидерландия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.8.Преразглеждане на Европейския консенсус за развитие (гласуване)
  8.9.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (гласуване)
  8.10.Насърчаване на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания (гласуване)
  8.11.Приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Актуално състояние на втория преглед на програмата на Гърция за икономически корекции (разискване)
 13.Влошаване на положението в Източна Украйна (разискване)
 14.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 15.Положението в Западния бряг и в заселническите селища (разискване)
 16.Доклад относно Албания за 2016 г. (разискване)
 17.Доклад относно Босна и Херцеговина за 2016 г. (разискване)
 18.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2017 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2017 г. - Управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г. (разискване)
 19.Банков съюз – Годишен доклад за 2016 г. (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи от парламентарни комисии

- Доклад относно бюджетния капацитет за еврозоната (2015/2344(INI)) - BUDG - ECON - Докладчици: Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017)

- Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2017 г. (2016/2306(INI)) - ECON - Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)


3. Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз - Подобряване на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон - Бюджетен капацитет за еврозоната (разискване)

Доклад относно възможното развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз [2014/2248(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Доклад относно подобряването на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон [2014/2249(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчици: Mercedes Bresso и Elmar Brok (A8-0386/2016)

Доклад относно бюджетния капацитет за еврозоната [2015/2344(INI)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Reimer Böge и Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Reimer Böge, Jo Leinen, и Pervenche Berès представиха докладите.

Изказа се Paulo Rangel (докладчик по становището на комисията AFCO).

Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: José Manuel Fernandes (докладчик по становището на комисията BUDG), Petri Sarvamaa (докладчик по становището на комисията CONT), Jean Arthuis (докладчик по становището на комисията BUDG), Zigmantas Balčytis (докладчик по становището на комисията CONT), Neoklis Sylikiotis (докладчик по становището на комисията EMPL), Siegfried Mureşan, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, от името на групата ECR, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Gerolf Annemans, от името на групата ENF, и Krisztina Morvai, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Marco Valli, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Marco Zanni, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas и Sander Loones.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Pavel Telička, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, за да зададе въпрос „синя карта“ на последния (председателят констатира, че не става въпрос за „синя карта“), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber и Milan Zver.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Андрей Ковачев, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand и Zoltán Balczó.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge и Pervenche Berès.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 16.2.2017 г, точка 6.7 от протокола от 16.2.2017 г и точка 6.8 от протокола от 16.2.2017 г г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
председател


4. Тържествено заседание - Австрия

От 12.00 ч. до 12.30 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай речта на Александър Ван дер Белен, президент на Република Австрия.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Daniel Caspary, за да поиска, в съответствие с член 128 от Правилника за дейността на ЕП, председателят да представи незабавно на Председателския съвет въпрос с искане за устен отговор O-000003/2017 относно отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор (председателят отговаря, че въпросът ще бъде отнесен до Бюрото) и Ana Gomes относно редакторската независимост на „Евронюз“ (председателят се ангажира да предаде въпроса на кабинета на председателя на Парламента).


5. Искане за защита на имунитет

Stanislav Polčák внесе искане за за защита на неговите привилегии и имунитети в рамките на административно производство, образувано срещу него от Транспортната служба на градския съвет на Жихлава.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия, в случая комисията JURI.


6. Съобщение на председателството

Председателят припомни, че на 15 декември 2016 г. Председателят е наложил санкция на Udo Voigt заради неспазване на задълженията във връзка с изказванията, обявени в Кодекса за поведение и Мерките за изпълнение. На 27 декември 2016 г. Udo Voigt внесе възражение срещу това решение. На 16 януари 2017 г. Бюрото разгледа възражението на Udo Voigt и потвърди въпросното решение с единодушие на своите членове. Санкцията се състои в порицание.


7. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите S&D и ECR следните искания за назначения:

Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб: Hugues Bayet на мястото на Siôn Simon

комисия ENVI: Arne Gericke на мястото на Rikke Karlsson

Подкомисия по права на човека: Rikke Karlsson на мястото на Arne Gericke

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него [2016/0077(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0010/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0019)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Изказвания

João Ferreira, преди гласуването.


8.2. Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и островите Кук (резолюция) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него [2016/2230(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0015/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0020)


8.3. Контрол на регистъра и състава на експертните групи на Комисията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно контрола на регистъра и състава на експертните групи на Комисията [2015/2319(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0021)


8.4. Ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС (гласуване)

Доклад относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС [2016/2055(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0022)


8.5. Списък на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения * (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за изменение на Решение 2009/935/ПВР за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P8_TA(2017)0023)


8.6. Въвеждане на мерки за контрол на новото психоактивно вещество метил 2-[[1- (циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино]-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA) * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждането на мерки за контрол относно метил 2-[[1- (циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA) [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0024)


8.7. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail — Нидерландия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail — Нидерландия [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0025)


8.8. Преразглеждане на Европейския консенсус за развитие (гласуване)

Доклад относно преразглеждането на Европейския консенсус за развитие [2016/2094(INI)] - Комисия по развитие. Докладчици: Bogdan Brunon Wenta и Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0026)

Изказвания

Norbert Neuser представи две устни изменения към параграфи 5 и 79, които бяха приети.


8.9. Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията [2016/2100(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0027)


8.10. Насърчаване на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания (гласуване)

Доклад относно насърчаването на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания [2016/2096(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0028)

Изказвания

Beatriz Becerra Basterrechea, преди гласуването.


8.11. Приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените [2017/2001(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Constance Le Grip и Maria Arena (A8-0018/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0029)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Dennis de Jong A8-0002/2017
Tomáš Zdechovský

Доклад Dennis de Jong A8-0004/2017
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák и Molly Scott Cato

Доклад Tibor Szanyi – A8-0001/2017
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Krisztina Morvai и Michela Giuffrida

Доклад Beatriz Becerra Basterrechea A8-0380/2016
Urszula Krupa, Rosa D'Amato, Biljana Borzan, Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák и Branislav Škripek

Доклад Constance Le Grip и Maria Arena A8-0018/2017
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska и Marek Jurek.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Ana Gomes съобщи писмено, че не би желала да участва в поименното гласуване по доклада на Lorenzo Fontana A8-0024/2017.


(Заседанието, прекъснато в 13.30 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


12. Актуално състояние на втория преглед на програмата на Гърция за икономически корекции (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Актуално състояние на втория преглед на програмата на Гърция за икономически корекции (2017/2529(RSP))

Ian Borg (действащ председател на Съвета) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Manolis Kefalogiannis, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Burkhard Balz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dimitrios Papadimoulis, а след това откава въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, Pervenche Berès която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, Ernest Urtasun, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stelios Kouloglou, Roberto Gualtieri и Sofia Sakorafa.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: Beatrix von Storch, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lampros Fountoulis, Nicolas Bay, Isabelle Thomas, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jean-Luc Schaffhauser, Nikos Androulakis, Agnes Jongerius, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sofia Sakorafa, Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira и Costas Mavrides.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes и Takis Hadjigeorgiou.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.


13. Влошаване на положението в Източна Украйна (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Влошаване на положението в Източна Украйна (2017/2562(RSP))

Ian Borg (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Sandra Kalniete, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock и Kaja Kallas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Ramón Luis Valcárcel Siso.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Ian Borg.

Разискването приключи.


14. Поправки (член 231 от Правилника за дейността)

Поправките (P7_TA(2014)0443(COR01), P7_TA(2014)0386(COR01) и P8_TA(2016)0508(COR01)) бяха обявени на пленарното заседание вчера (точка 6 от протокола от 13.2.2017 г).

Тъй като не са били предмет на искане за поставяне на гласуване от страна на политическа група или от членове на ЕП, чийто брой достига поне ниския праг, в съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се сичтат за приети.

Поправките се считат за приети, тъй като не е постъпило искане от политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, за поставяне на гласуване, в съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП.


15. Положението в Западния бряг и в заселническите селища (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Западния бряг и в заселническите селища (2017/2527(RSP))

Ian Borg (Действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Molly Scott Cato, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Marcus Pretzell, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, James Carver, относно думите на Konstantinos Papadakis (председателката посочи, че Бюрощо ще бъде информирано за това), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog и Anders Primdahl Vistisen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund и Brando Benifei.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward и Javi López.

Изказа се Ian Borg.

Разискването приключи.


16. Доклад относно Албания за 2016 г. (разискване)

Доклад относно доклада на Комисията относно Албания за 2016 г. [2016/2312(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

Knut Fleckenstein представи доклада.

Изказаха се: Ian Borg (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Eduard Kukan, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Eleni Theocharous, от името на групата ECR, Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, и Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Андрей Ковачев, Elly Schlein, Monica Macovei, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, David-Maria Sassoli, Ангел Джамбазки, Tunne Kelam и Notis Marias.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Johannes Hahn, Ian Borg и Knut Fleckenstein.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 15.2.2017 г г.


17. Доклад относно Босна и Херцеговина за 2016 г. (разискване)

Доклад относно доклада на Комисията относно Босна и Херцеговина за 2016 г. [2016/2313(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

Cristian Dan Preda представи доклада.

Изказаха се: Ian Borg (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: David McAllister, от името на групата PPE, Demetris Papadakis, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Edouard Ferrand, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dubravka Šuica, László Tőkés, Julie Ward, Željana Zovko и Marijana Petir.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák и Csaba Sógor.

Изказаха се: Johannes Hahn и Ian Borg.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказа се Cristian Dan Preda.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.10 от протокола от 15.2.2017 г г.


18. Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2017 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2017 г. - Управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г. (разискване)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2017 г. [2016/2306(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2017 г. [2016/2307(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Yana Toom (A8-0037/2017)

Доклад относно годишния доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г. [2016/2248(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

Gunnar Hökmark, Yana Toom и Antonio López-Istúriz White представиха докладите.

Изказа се Jean-Paul Denanot (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказаха се: Ian Borg (действащ председател на Съвета) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Krzysztof Hetman (докладчик по становището на комисията REGI), Julie Ward (докладчик по становището на комисията CULT), Sofia Ribeiro, от името на групата PPE, Pedro Silva Pereira, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Steven Woolfe, независим член на ЕП, Burkhard Balz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marco Valli, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Георги Пирински, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová и Verónica Lope Fontagné.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias и Marco Valli.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark и Yana Toom, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 15.2.2017 г, точка 7.12 от протокола от 15.2.2017 г и точка 7.13 от протокола от 15.2.2017 г г.


19. Банков съюз – Годишен доклад за 2016 г. (разискване)

Доклад относно „Банков съюз – Годишен доклад за 2016 г.“ [2016/2247(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

Danuta Maria Hübner представи доклада.

Изказа се: Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Burkhard Balz, от името на групата PPE, Mady Delvaux, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marco Valli, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Marco Valli, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg и Jonás Fernández.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Danuta Maria Hübner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.14 от протокола от 15.2.2017 г г.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 598.638/OJME).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.35 ч.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Правна информация - Политика за поверителност