Seznam 
Zápis
PDF 248kWORD 77k
Úterý, 14. února 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Možný vývoj a změny současného institucionálního uspořádání Evropské unie – Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy – Rozpočtová kapacita pro eurozónu (rozprava)
 4.Slavnostní zasedání – Rakousko
 5.Žádost o ochranu imunity
 6.Sdělení předsednictví
 7.Členství ve výborech a delegacích
 8.Hlasování
  
8.1.Dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (usnesení) (hlasování)
  
8.3.Kontrola rejstříku a složení expertních skupin Komise (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Úloha oznamovatelů při ochraně finančních zájmů EU (hlasování)
  
8.5.Seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody * (hlasování)
  
8.6.Podrobení nové psychoaktivní látky methyl-2-{[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Maloobchod – Nizozemsko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.8.Přezkum Evropského konsensu o rozvoji (hlasování)
  
8.9.Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (hlasování)
  
8.10.Podpora rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu (hlasování)
  
8.11.Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Aktuální stav druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko (rozprava)
 13.Zhoršení situace na východní Ukrajině (rozprava)
 14.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 15.Situace na Blízkém východě, zejména politika osidlování (rozprava)
 16.Zpráva o Albánii za rok 2016 (rozprava)
 17.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 (rozprava)
 18.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017 – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 – Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017 (rozprava)
 19.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Parlamentní výbory předložily tyto zprávy:

- Zpráva o rozpočtové kapacitě pro eurozónu (2015/2344(INI)) - výbor BUDG - výbor ECON - Zpravodajové: Reimer Böge a Pervenche Berès (A8-0038/2017)

- Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017 (2016/2306(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)


3. Možný vývoj a změny současného institucionálního uspořádání Evropské unie – Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy – Rozpočtová kapacita pro eurozónu (rozprava)

Zpráva k možnému vývoji a změnám současného institucionálního uspořádání Evropské unie [2014/2248(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Zpráva o zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy [2014/2249(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajové: Mercedes Bresso a Elmar Brok (A8-0386/2016)

Zpráva o rozpočtové kapacitě pro eurozónu [2015/2344(INI)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Reimer Böge a Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge a Pervenche Berès uvedli zprávy.

Vystoupil Paulo Rangel (zpravodaj výboru AFCO).

Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: José Manuel Fernandes (zpravodaj výboru BUDG), Petri Sarvamaa (zpravodaj výboru CONT), Jean Arthuis (zpravodaj výboru BUDG), Zigmantas Balčytis (zpravodaj výboru CONT), Neoklis Sylikiotis (zpravodaj výboru EMPL), Siegfried Mureşan za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski za skupinu ECR, Charles Goerens za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Pascal Durand za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, Gerolf Annemans za skupinu ENF, a Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Marco Valli, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Marco Zanni, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas a Sander Loones.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Pavel Telička, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, aby zvednutím modré karty položil otázku předchízejícímu poslanci (předsedající konstatoval, že se nejedná o otázku položenou zvednutím modré karty), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber a Milan Zver.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand a Zoltán Balczó.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge a Pervenche Berès.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 16.2.2017, bod 6.7 zápisu ze dne 16.2.2017 a bod 6.8 zápisu ze dne 16.2.2017.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


4. Slavnostní zasedání – Rakousko

U příležitosti projevu prezidenta Rakouské republiky Alexandra Van der Bellena se od 12:00 do 12:30 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Daniel Caspary s žádostí, aby předseda v souladu s článkem 128 jednacího řádu ihned postoupil Konferenci předsedů otázku k písemnému zodpovězení s rozpravou O-000003/2017 týkající se odpovědí Komise na otázky k písemnému zodpovězení (předsedající odpověděl, že záležitost bude postoupena předsednictvu), a Ana Gomes k redakční nezávislosti televizního kanálu Euronews (předsedající přislíbil, že záležitost postoupí kanceláři předsedy Parlamentu).


5. Žádost o ochranu imunity

Stanislav Polčák předložil žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá, v souvislosti se správním řízením, které proti němu zahájil odbor dopravy Zastupitelstva města Jihlavy.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako příslušnému výboru.


6. Sdělení předsednictví

Předsedající připomněl, že dne 15. prosince 2016 uložil předseda Parlamentu Udovi Voigtovi sankci v návaznosti na nedodržení oznamovacích povinností uvedených v kodexu chování a v prováděcích předpisech k tomuto kodexu. Udo Voigt se proti tomuto rozhodnutí dne 27. prosince 2016 odvolal. Předsednictvo jeho odvolání projednalo v pondělí 16. ledna 2017 a členové přijaté rozhodnutí jednomyslně potvrdili. Sankce má formu důtky.


7. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin S&D a ECR následující žádosti o jmenování:

delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií: Hugues Bayet, kterým je nahrazen Siôn Simon

výbor ENVI: Arne Gericke, kterým je nahrazena Rikke Karlsson

podvýbor pro lidská práva: Rikke Karlsson, kterou je nahrazen Arne Gericke

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie [2016/0077(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A8-0010/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0019)

Parlament schválil uzavření dohody.

Vystoupení

João Ferreira před hlasováním.


8.2. Dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie [2016/2230(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A8-0015/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0020)


8.3. Kontrola rejstříku a složení expertních skupin Komise (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva ke kontrole rejstříku a složení expertních skupin Komise [2015/2319(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0021)


8.4. Úloha oznamovatelů při ochraně finančních zájmů EU (hlasování)

Zpráva o úloze oznamovatelů („whistleblowerů“) při ochraně finančních zájmů EU [2016/2055(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0022)


8.5. Seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody * (hlasování)

Zpráva o prováděcím rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH RADY

schválen (P8_TA(2017)0023)


8.6. Podrobení nové psychoaktivní látky methyl-2-{[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení látky methyl-2-{[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0024)


8.7. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Maloobchod – Nizozemsko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Maloobchod) [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0025)


8.8. Přezkum Evropského konsensu o rozvoji (hlasování)

Zpráva o přezkumu Evropského konsensu o rozvoji [2016/2094(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajové: Bogdan Brunon Wenta a Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0026)

Vystoupení

Norbert Neuser předložil dva ústní pozměňovací návrhy k bodům 5 a 79, které byly vzaty v potaz.


8.9. Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU [2016/2100(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0027)


8.10. Podpora rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu (hlasování)

Zpráva o podpoře rovnosti žen a mužů v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu [2016/2096(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0028)

Vystoupení

Beatriz Becerra Basterrechea před hlasováním.


8.11. Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen (hlasování)

Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se priorit EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen [2017/2001(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajové: Constance Le Grip a Maria Arena (A8-0018/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0029)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Dennis de Jong A8-0002/2017
Tomáš Zdechovský

zpráva Dennis de Jong A8-0004/2017
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Molly Scott Cato

zpráva Tibor Szanyi – A8-0001/2017
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Krisztina Morvai a Michela Giuffrida

zpráva Beatriz Becerra Basterrechea A8-0380/2016
Urszula Krupa, Rosa D'Amato, Biljana Borzan, Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák a Branislav Škripek

zpráva Constance Le Grip a Maria Arena A8-0018/2017
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska a Marek Jurek.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Ana Gomes oznámila, že se nechtěla účastnit jmenovitého hlasování o zprávě, kterou předkládá Lorenzo Fontana A8-0024/2017.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:30, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Aktuální stav druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Aktuální stav druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko (2017/2529(RSP))

Ian Borg (úřadující předseda Rady) a Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manolis Kefalogiannis za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Burkhard Balz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dimitrios Papadimoulis, a poté odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Lucke, Pervenche Berès, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Lucke, Ernest Urtasun, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stelios Kouloglou, Roberto Gualtieri a Sofia Sakorafa.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Beatrix von Storch, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lampros Fountoulis, Nicolas Bay, Isabelle Thomas, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jean-Luc Schaffhauser, Nikos Androulakis, Agnes Jongerius, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sofia Sakorafa, Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira a Costas Mavrides.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes a Takis Hadjigeorgiou.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Rozprava skončila.


13. Zhoršení situace na východní Ukrajině (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Zhoršení situace na východní Ukrajině (2017/2562(RSP))

Ian Borg (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Sandra Kalniete za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock a Kaja Kallas.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Ramón Luis Valcárcel Siso.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupil Ian Borg.

Rozprava skončila.


14. Opravy (článek 231 jednacího řádu)

Opravy P7_TA(2014)0443(COR01), P7_TA(2014)0386(COR01) a P8_TA(2016)0508(COR01) byly oznámeny na včerejším plenárním zasedání (bod 6 zápisu ze dne 13.2.2017).

Opravy se podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu považují za schválené, neboť ani politická skupina, ani poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali, aby se o nich hlasovalo.


15. Situace na Blízkém východě, zejména politika osidlování (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace na Blízkém východě, zejména politika osidlování (2017/2527(RSP))

Ian Borg (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Molly Scott Cato, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Marcus Pretzell za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, James Carver k výrokům, které pronesl Konstantinos Papadakis (předsedající oznámila, že o nich bude informovat předsednictvo), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog a Anders Primdahl Vistisen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund a Brando Benifei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward a Javi López.

Vystoupil Ian Borg.

Rozprava skončila.


16. Zpráva o Albánii za rok 2016 (rozprava)

Zpráva o zprávě Komise o Albánii za rok 2016 [2016/2312(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

Knut Fleckenstein uvedl zprávu.

Vystoupili: Ian Borg (úřadující předseda Rady) a Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: Eduard Kukan za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Eleni Theocharous za skupinu ECR, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE, a Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Andrey Kovatchev, Elly Schlein, Monica Macovei, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, David-Maria Sassoli, Angel Dzhambazki, Tunne Kelam a Notis Marias.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică a Stanislav Polčák.

Vystoupili: Johannes Hahn, Ian Borg a Knut Fleckenstein.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 15.2.2017.


17. Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 (rozprava)

Zpráva o zprávě Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2016 [2016/2313(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

Cristian Dan Preda uvedl zprávu.

Vystoupili: Ian Borg (úřadující předseda Rady) a Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: David McAllister za skupinu PPE, Demetris Papadakis za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Jozo Radoš za skupinu ALDE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Dominique Bilde za skupinu ENF, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Edouard Ferrand, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Dubravka Šuica, László Tőkés, Julie Ward, Željana Zovko a Marijana Petir.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák a Csaba Sógor.

Vystoupili: Johannes Hahn a Ian Borg.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupil: Cristian Dan Preda.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.10 zápisu ze dne 15.2.2017.


18. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017 – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 – Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017 (rozprava)

Zpráva Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: Roční analýza růstu na rok 2017 [2016/2306(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 [2016/2307(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Yana Toom (A8-0037/2017)

Zpráva o výroční zprávě o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017 [2016/2248(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

Gunnar Hökmark, Yana Toom a Antonio López-Istúriz White uvedli zprávy.

Vystoupil Jean-Paul Denanot (zpravodaj výboru BUDG).

Vystoupili: Ian Borg (úřadující předseda Rady) a Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Krzysztof Hetman (zpravodaj výboru REGI), Julie Ward (zpravodajka výboru CULT), Sofia Ribeiro za skupinu PPE, Pedro Silva Pereira za skupinu S&D, Czesław Hoc za skupinu ECR, Lieve Wierinck za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Steven Woolfe – nezařazený poslanec, Burkhard Balz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marco Valli, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová a Verónica Lope Fontagné.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias a Marco Valli.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark a Yana Toom, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 15.2.2017, bod 7.12 zápisu ze dne 15.2.2017 a bod 7.13 zápisu ze dne 15.2.2017.


19. Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 (rozprava)

Zpráva o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2016 [2016/2247(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

Danuta Maria Hübner uvedla zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Burkhard Balz za skupinu PPE, Mady Delvaux za skupinu S&D, Sander Loones za skupinu ECR, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marco Valli, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, Marco Valli za skupinu EFDD, Bernard Monot za skupinu ENF, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg a Jonás Fernández.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Danuta Maria Hübner.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.14 zápisu ze dne 15.2.2017.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 598.638/OJME).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:35.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Právní upozornění - Ochrana soukromí