Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 243kWORD 76k
Teisipäev, 14. veebruar 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses - Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades - Euroala eelarvesuutlikkus (arutelu)
 4.Pidulik istung - Austria
 5.Puutumatuse kaitsmise taotlus
 6.Presidentuuri teadaanne
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Hääletused
  8.1.ELi ja Cooki saarte vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.2.ELi ja Cooki saarte vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping (resolutsioon) (hääletus)
  8.3.Komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.4.Rikkumisest teatajate roll ELi finantshuvide kaitsmisel (hääletus)
  8.5.Nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol sõlmib kokkulepped * (hääletus)
  8.6.Uue psühhoaktiivse aine 2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülestri (MDMB-CHMICA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.7.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (Madalmaade taotlus – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.8.Euroopa arengukonsensuse läbivaatamine (hääletus)
  8.9.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (hääletus)
  8.10.Soolise võrdõiguslikkuse edendamine vaimse tervise ja kliiniliste uuringute alal (hääletus)
  8.11.Soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise hetkeseis (arutelu)
 13.Olukorra halvenemine Ida-Ukrainas (arutelu)
 14.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 15.Olukord Jordani Läänekaldal, sealhulgas asundustes (arutelu)
 16.2016. aasta Albaania aruanne (arutelu)
 17.2016. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruanne (arutelu)
 18.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2017. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Ühtse turu juhtimine 2017. aasta Euroopa poolaasta raames (arutelu)
 19.Pangandusliit – 2016. aasta aruanne (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Esitatud dokumendid

Euroopa Parlamendi komisjonid on esitanud järgmised raportid:

- Raport euroala eelarvesuutlikkuse kohta (2015/2344(INI)) - BUDG komisjon - ECON komisjon - Raportöörid: Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüsi kohta (2016/2306(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)


3. Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses - Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades - Euroala eelarvesuutlikkus (arutelu)

Raport võimalike muutuste ja kohanduste kohta Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses [2014/2248(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Raport Euroopa Liidu toimimise parandamise kohta Lissaboni lepingu võimalusi kasutades [2014/2249(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Mercedes Bresso ja Elmar Brok (A8-0386/2016)

Raport euroala eelarvesuutlikkuse kohta [2015/2344(INI)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Reimer Böge ja Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge ja Pervenche Berès tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Paulo Rangel (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid José Manuel Fernandes (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Petri Sarvamaa (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Jean Arthuis (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Zigmantas Balčytis (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Neoklis Sylikiotis (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Siegfried Mureşan fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel ja Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Marco Valli, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Marco Zanni, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas ja Sander Loones.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Pavel Telička, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse eelkõnelejale (asepresident märkis, et tegemist ei ole nn sinise kaardi küsimusega), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber ja Milan Zver.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand ja Zoltán Balczó.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge ja Pervenche Berès.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.2.2017 protokollipunkt 6.616.2.2017 protokollipunkt 6.7 ja 16.2.2017 protokollipunkt 6.8.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


4. Pidulik istung - Austria

Kell 12.00 kuni 12.30 toimus parlamendi pidulik istung, millel esines pöördumisega Austria Vabariigi president Alexander Van der Bellen.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Daniel Caspary, kes palus vastavalt kodukorra artiklile 128 istungi juhatajal esitada viivitamata esimeeste konverentsile suuliselt vastatava küsimuse O-000003/2017 komisjoni kirjalikult vastatavate küsimuste kohta (asepresident vastas, et juhatus tegeleb selle küsimusega), ja Ana Gomes Euronewsi toimetuse sõltumatuse teemal (asepresident lubas edastada küsimuse Euroopa Parlamendi presidendi kantseleile).


5. Puutumatuse kaitsmise taotlus

Stanislav Polčák on esitanud privileegide ja puutumatuse kaitsmise taotluse seoses Jihlava volikogu transporditeenistuse poolt tema vastu alustatud haldusmenetlusega.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 saadeti taotlus edasi JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


6. Presidentuuri teadaanne

President tuletas meelde, et 15. detsembril 2016 kohaldas president Udo Voigti suhtes karistust parlamendiliikmete käitumisjuhendis ja selle rakendusmeetmetes kehtestatud teavitamiskohustuse täitmata jätmise eest. 27. detsembril 2016 esitas Udo Voigt selle otsuse peale kaebuse. Juhatus vaatas esmaspäeval, 16. jaanuaril 2017 Udo Voigti kaebuse läbi ja liikmed kinnitasid ühehäälselt eespool nimetatud otsusese. Karistuseks on määratud noomitus.


7. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsioonidelt S&D ja ECR järgmised ametissenimetamise taotlused:

Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga (k.a Liibüa) suhtlemiseks: Siôn Simoni asemel Hugues Bayet

ENVI-komisjon: Rikke Karlssoni asemel Arne Gericke

Inimõiguste allkomisjon : Arne Gericke asemel Rikke Karlsson

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. ELi ja Cooki saarte vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2016/0077(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A8-0010/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0019)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

Sõnavõtud

João Ferreira, enne hääletust.


8.2. ELi ja Cooki saarte vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping (resolutsioon) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2016/2230(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A8-0015/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0020)


8.3. Komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimise kohta [2015/2319(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0021)


8.4. Rikkumisest teatajate roll ELi finantshuvide kaitsmisel (hääletus)

Raport rikkumisest teatajate rolli kohta ELi finantshuvide kaitsmisel [2016/2055(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0022)


8.5. Nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol sõlmib kokkulepped * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega muudetakse otsust 2009/935/JSK seoses nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loeteluga, kellega Europol sõlmib kokkulepped [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

NÕUKOGU EELNÕU

Vastu võetud (P8_TA(2017)0023)


8.6. Uue psühhoaktiivse aine 2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülestri (MDMB-CHMICA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu 2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülestri (MDMB-CHMICA suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0024)


8.7. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (Madalmaade taotlus – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Madalmaade taotlus – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0025)


8.8. Euroopa arengukonsensuse läbivaatamine (hääletus)

Raport Euroopa arengukonsensuse läbivaatamise kohta [2016/2094(INI)] - Arengukomisjon. Raportöörid: Bogdan Brunon Wenta ja Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0026)

Sõnavõtud

Norbert Neuser esitas kaks suulist muudatusettepanekut punktide 5 ja 79 kohta, mis võeti vastu.


8.9. ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (hääletus)

Raport ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta [2016/2100(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0027)


8.10. Soolise võrdõiguslikkuse edendamine vaimse tervise ja kliiniliste uuringute alal (hääletus)

Raport soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohta vaimse tervise ja kliiniliste uuringute alal [2016/2096(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0028)

Sõnavõtud

Beatriz Becerra Basterrechea enne hääletust.


8.11. Soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks [2017/2001(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Constance Le Grip ja Maria Arena (A8-0018/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0029)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Dennis de Jong A8-0002/2017
Tomáš Zdechovský

Raport: Dennis de Jong A8-0004/2017
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Molly Scott Cato

Raport: Tibor Szanyi – A8-0001/2017
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Krisztina Morvai ja Michela Giuffrida

Raport: Beatriz Becerra Basterrechea A8-0380/2016
Urszula Krupa, Rosa D'Amato, Biljana Borzan, Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák ja Branislav Škripek

Raport: Constance Le Grip ja Maria Arena A8-0018/2017
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska ja Marek Jurek.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Ana Gomes teatas kirjalikult, et ta ei soovinud osaleda Lorenzo Fontana raporti nimelisel hääletusel A8-0024/2017.


(Istung katkestati kell 13.30 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise hetkeseis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise hetkeseis (2017/2529(RSP))

Ian Borg (nõukogu eesistuja) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manolis Kefalogiannis fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Burkhard Balz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dimitrios Papadimoulis, kes keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lucke, Pervenche Berès kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lucke, Ernest Urtasun kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stelios Kouloglou, Roberto Gualtieri ja Sofia Sakorafa.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Beatrix von Storch, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lampros Fountoulis, Nicolas Bay, Isabelle Thomas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean-Luc Schaffhauser, Nikos Androulakis, Agnes Jongerius, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sofia Sakorafa, Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira ja Costas Mavrides.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes ja Takis Hadjigeorgiou.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.


13. Olukorra halvenemine Ida-Ukrainas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukorra halvenemine Ida-Ukrainas (2017/2562(RSP))

Ian Borg (nõukogu eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Sandra Kalniete fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jean-Luc Schaffhauser, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock ja Kaja Kallas.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Ramón Luis Valcárcel Siso.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Ian Borg.

Arutelu lõpetati.


14. Parandused (kodukorra artikkel 231)

Parandused P7_TA(2014)0443(COR01), P7_TA(2014)0386(COR01) ja P8_TA(2016)0508(COR01) tehti teatavaks eelmise päeva täiskogu istungil (13.2.2017 protokollipunkt 6).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei esitanud kodukorra artikli 231 lõike 4 kohaselt taotlust paranduste hääletusele panemiseks, loeti parandused heakskiidetuks.


15. Olukord Jordani Läänekaldal, sealhulgas asundustes (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Jordani Läänekaldal, sealhulgas asundustes (2017/2527(RSP))

Ian Borg (nõukogu eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Molly Scott Cato, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margrete Auken, fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, James Carver Konstantinos Papadakise sõnavõtu teemal (asepresident andis teada, et juhatust teavitatakse sellest), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog ja Anders Primdahl Vistisen.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund ja Brando Benifei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward ja Javi López.

Sõna võttis Ian Borg.

Arutelu lõpetati.


16. 2016. aasta Albaania aruanne (arutelu)

Raport komisjoni 2016. aasta Albaania aruande kohta [2016/2312(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

Knut Fleckenstein tutvustas raportit.

Sõna võtsid Ian Borg (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Eleni Theocharous fraktsiooni ECR nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Doru-Claudian Frunzulică, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Andrey Kovatchev, Elly Schlein, Monica Macovei, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, David-Maria Sassoli, Angel Dzhambazki, Tunne Kelam ja Notis Marias.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Johannes Hahn, Ian Borg ja Knut Fleckenstein.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.2.2017 protokollipunkt 7.9.


17. 2016. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruanne (arutelu)

Raport komisjoni 2016. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruande kohta [2016/2313(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

Cristian Dan Preda tutvustas raportit.

Sõna võtsid Ian Borg (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid David McAllister fraktsiooni PPE nimel, Demetris Papadakis fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Edouard Ferrand, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dubravka Šuica, László Tőkés, Julie Ward, Željana Zovko ja Marijana Petir.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák ja Csaba Sógor.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Ian Borg.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võttis Cristian Dan Preda.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.2.2017 protokollipunkt 7.10.


18. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2017. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Ühtse turu juhtimine 2017. aasta Euroopa poolaasta raames (arutelu)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüsi kohta [2016/2306(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2017. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta [2016/2307(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Yana Toom (A8-0037/2017)

Raport, mis käsitleb aastaaruannet ühtse turu juhtimise kohta 2017. aasta Euroopa poolaasta raames [2016/2248(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

Gunnar Hökmark, Yana Toom ja Antonio López-Istúriz White tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Jean-Paul Denanot (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võtsid Ian Borg (nõukogu eesistuja) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Krzysztof Hetman (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Julie Ward (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Sofia Ribeiro fraktsiooni PPE nimel, Pedro Silva Pereira fraktsiooni S&D nimel, Czesław Hoc fraktsiooni ECR nimel, Lieve Wierinck fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Steven Woolfe (fraktsioonilise kuuluvuseta), Burkhard Balz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marco Valli, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová ja Verónica Lope Fontagné.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias ja Marco Valli.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark ja Yana Toom, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.2.2017 protokollipunkt 7.1115.2.2017 protokollipunkt 7.12 ja 15.2.2017 protokollipunkt 7.13.


19. Pangandusliit – 2016. aasta aruanne (arutelu)

Raport pangandusliidu kohta – 2016. aasta aruanne [2016/2247(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

Danuta Maria Hübner tutvustas raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Burkhard Balz fraktsiooni PPE nimel, Mady Delvaux fraktsiooni S&D nimel, Sander Loones fraktsiooni ECR nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marco Valli, Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg ja Jonás Fernández.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Danuta Maria Hübner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.2.2017 protokollipunkt 7.14.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 598.638/OJME).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.35.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Õigusteave - Privaatsuspoliitika