Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 247kWORD 76k
Tiistai 14. helmikuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset - Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia - Euroalueen budjettikapasiteetti (keskustelu)
 4.Juhlaistunto - Itävalta
 5.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 6.Puhemiehen ilmoitus
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Äänestykset
  
8.1.EU:n ja Cookinsaarten välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.2.EU:n ja Cookinsaarten välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  
8.3.Komission asiantuntijaryhmien kokoonpano ja niitä koskevan rekisterin valvonta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.4.Väärinkäytösten paljastajien merkitys EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa (äänestys)
  
8.5.Luettelo kolmansista valtioista ja organisaatioista, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia * (äänestys)
  
8.6.Uuden psykoaktiivisen aineen metyyli 2-[[1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indoli-3-karbonyyli]amino]-3,3-dimetyylibutanoaatti (MDMB-CHMICA) saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.7.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto Alankomaiden hakemuksen johdosta – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.8.Kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen uudelleentarkastelu (äänestys)
  
8.9.EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (äänestys)
  
8.10.Sukupuolten tasa-arvon edistäminen mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa (äänestys)
  
8.11.Painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 61. istuntoa varten (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Kreikan talouden sopeutusohjelman toisen tarkastelun tilanne (keskustelu)
 13.Itä-Ukrainan tilanteen heikkeneminen (keskustelu)
 14.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 15.Länsirannan ja erityisesti siirtokuntien tilanne (keskustelu)
 16.Albaniaa koskeva vuoden 2016 kertomus (keskustelu)
 17.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus (keskustelu)
 18.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2017 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Sisämarkkinoiden hallinnointi osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2017 (keskustelu)
 19.Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2016 (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
Antonio TAJANI
puhemies

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat mietinnöt on vastaanotettu parlamentin valiokunnilta:

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. Report on budgetary capacity for the Eurozone (2015/2344(INI)) - BUDG -valiokunta - ECON -valiokunta - Esittelijät: Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017)

- Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2017 (2016/2306(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017).


3. Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset - Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia - Euroalueen budjettikapasiteetti (keskustelu)

Mietintö Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdollisista kehityskuluista ja mukautuksista [2014/2248(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Mietintö Euroopan unionin toiminnan parantamisesta hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia [2014/2249(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Mercedes Bresso ja Elmar Brok (A8-0386/2016)

Mietintö euroalueen budjettikapasiteetista [2015/2344(INI)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Reimer Böge ja Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge ja Pervenche Berès esittelivät mietinnöt.

Paulo Rangel (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petri Sarvamaa (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean Arthuis (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Zigmantas Balčytis (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Neoklis Sylikiotis (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Siegfried Mureşan PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Krisztina Morvai.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Marco Valli, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Marco Zanni, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas ja Sander Loones.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Pavel Telička, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, joka esitti sinisen kortin kysymyksen edelliselle puhujalle (puhemies totesi, että kyseessä ei ollut sinisen kortin kysymys), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber ja Milan Zver.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand ja Zoltán Balczó.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge ja Pervenche Berès.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.6, istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.7 ja istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.8.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
Antonio TAJANI
puhemies


4. Juhlaistunto - Itävalta

Parlamentti kokoontui klo 12.00–12.30 juhlaistuntoon Itävallan tasavallan presidentin Alexander Van der Bellenin puheen johdosta.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Daniel Caspary, joka pyysi työjärjestyksen 128 artiklan mukaisesti, että puhemies toimittaa viipymättä puheenjohtajakokoukselle suullisesti vastattavan kysymyksen O-000003/2017 komission vastauksista kirjallisiin kysymyksiin (puhemies vastasi, että asia annetaan puhemiehistön käsiteltäväksi), ja Ana Gomes Euronewsin toimituksellisesta riippumattomuudesta (puhemies lupasi välittää kysymyksen parlamentin puhemiehen kabinetille).


5. Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Stanislav Polčák on pyytänyt erioikeuksiensa ja vapauksiensa puolustamista Jihlavan kunnan liikennepalvelun häntä vastaan käynnistämän hallinnollisen menettelyn puitteissa.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


6. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies palautti mieliin, että 15. joulukuuta 2016 puhemies määräsi Udo Voigtille seuraamuksen menettelysäännöissä ja niiden täytäntöönpanotoimenpiteissä määrättyjen ilmoitusvelvollisuuksien noudattamatta jättämisestä. Udo Voigt valitti päätöksestä 27. joulukuuta 2016. Puhemiehistö käsitteli Udo Voigtin valitusta maanantaina 16. tammikuuta 2017 ja vahvisti yksimielisesti kyseisen päätöksen. Seuraamuksena on nuhtelu.


7. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D- ja ECR-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon (mukaan lukien Libya) vastaava valtuuskunta: Siôn Simonin tilalle Hugues Bayet

ENVI-valiokunta: Rikke Karlssonin tilalle Arne Gericke

ihmisoikeuksien alivaliokunta: Arne Gericken tilalle Rikke Karlsson

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. EU:n ja Cookinsaarten välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2016/0077(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A8-0010/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0019)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

Puheenvuorot:

João Ferreira ennen äänestystä.


8.2. EU:n ja Cookinsaarten välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus (päätöslauselma) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2016/2230(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A8-0015/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0020)


8.3. Komission asiantuntijaryhmien kokoonpano ja niitä koskevan rekisterin valvonta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö komission asiantuntijaryhmien kokoonpanosta ja niitä koskevan rekisterin valvonnasta [2015/2319(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0021)


8.4. Väärinkäytösten paljastajien merkitys EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa (äänestys)

Mietintö väärinkäytösten paljastajien merkityksestä EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa [2016/2055(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0022)


8.5. Luettelo kolmansista valtioista ja organisaatioista, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi päätöksen 2009/935/YOS muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden kolmansien valtioiden ja organisaatioiden luettelosta, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

NEUVOSTON ESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0023)


8.6. Uuden psykoaktiivisen aineen metyyli 2-[[1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indoli-3-karbonyyli]amino]-3,3-dimetyylibutanoaatti (MDMB-CHMICA) saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen metyyli 2-[[1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indoli-3-karbonyyli]amino]-3,3-dimetyylibutanoaatti (MDMB-CHMICA) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

NEUVOSTON ESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0024)


8.7. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto Alankomaiden hakemuksen johdosta – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Alankomaiden hakemus – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0025)


8.8. Kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen uudelleentarkastelu (äänestys)

Mietintö kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen uudelleentarkastelusta [2016/2094(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijät: Bogdan Brunon Wenta ja Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0026)

Puheenvuorot:

Norbert Neuser esitti 5 ja 79 kohtiin kaksi suullista tarkistusta, jotka hyväksyttiin.


8.9. EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (äänestys)

Mietintö EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta [2016/2100(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0027)


8.10. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa (äänestys)

Mietintö sukupuolten tasa-arvon edistämisestä mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa [2016/2096(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0028)

Puheenvuorot:

Beatriz Becerra Basterrechea ennen äänestystä.


8.11. Painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 61. istuntoa varten (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien toimikunnan 61. istuntoa varten [2017/2001(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Constance Le Grip ja Maria Arena (A8-0018/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0029)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Dennis de Jong A8-0002/2017
Tomáš Zdechovský

Mietintö Dennis de Jong A8-0004/2017
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Molly Scott Cato

Mietintö Tibor Szanyi – A8-0001/2017
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Krisztina Morvai ja Michela Giuffrida

Mietintö Beatriz Becerra Basterrechea A8-0380/2016
Urszula Krupa, Rosa D'Amato, Biljana Borzan, Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák ja Branislav Škripek

Mietintö Constance Le Grip ja Maria Arena A8-0018/2017
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska ja Marek Jurek.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Ana Gomes ilmoitti kirjallisesti, että hän ei ollut halunnut osallistua Lorenzo Fontanan mietinnöstä A8-0024/2017 toimitettuun nimenhuutoäänestykseen.


(Istunto keskeytettiin klo 13.30 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
Bogusław LIBERADZKI
varapuhemies

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Kreikan talouden sopeutusohjelman toisen tarkastelun tilanne (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kreikan talouden sopeutusohjelman toisen tarkastelun tilanne (2017/2529(RSP))

Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja) ja Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manolis Kefalogiannis PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Burkhard Balz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dimitrios Papadimoulis, ja sen jälkeen kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka Bernd Lucke halusi esittää, Pervenche Berès joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Lucke, Ernest Urtasun, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Stelios Kouloglou, Roberto Gualtieri ja Sofia Sakorafa.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Beatrix von Storch, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lampros Fountoulis, Nicolas Bay, Isabelle Thomas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Luc Schaffhauser, Nikos Androulakis, Agnes Jongerius, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sofia Sakorafa, Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira ja Costas Mavrides.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes ja Takis Hadjigeorgiou.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Itä-Ukrainan tilanteen heikkeneminen (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Itä-Ukrainan tilanteen heikkeneminen (2017/2562(RSP))

Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock ja Kaja Kallas.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Ramón Luis Valcárcel Siso.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy ja Fabio Massimo Castaldo.

Ian Borg käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)

Oikaisuista P7_TA(2014)0443(COR01), P7_TA(2014)0386(COR01) ja P8_TA(2016)0508(COR01) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 13.2.2017, kohta 6).

Poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään, joten työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti nämä oikaisut katsotaan hyväksytyiksi.


15. Länsirannan ja erityisesti siirtokuntien tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Länsirannan ja erityisesti siirtokuntien tilanne (2017/2527(RSP))

Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margrete Auken, Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, James Carver Konstantinos Papadakisin puheenvuorosta (puhemies ilmoitti tiedottavansa asiasta puhemiehistölle), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog ja Anders Primdahl Vistisen.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund ja Brando Benifei.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward ja Javi López.

Ian Borg käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Albaniaa koskeva vuoden 2016 kertomus (keskustelu)

Mietintö Albaniaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta [2016/2312(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

Knut Fleckenstein esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen).

Puheenvuorot: Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Eleni Theocharous ECR-ryhmän puolesta, Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Doru-Claudian Frunzulică, Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Andrey Kovatchev, Elly Schlein, Monica Macovei, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, David-Maria Sassoli, Angel Dzhambazki, Tunne Kelam ja Notis Marias.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Johannes Hahn, Ian Borg ja Knut Fleckenstein.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.2.2017, kohta 7.9.


17. Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus (keskustelu)

Mietintö Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta [2016/2313(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

Cristian Dan Preda esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen).

Puheenvuorot: David McAllister PPE-ryhmän puolesta, Demetris Papadakis S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Edouard Ferrand, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dubravka Šuica, László Tőkés, Julie Ward, Željana Zovko ja Marijana Petir.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák ja Csaba Sógor.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Ian Borg.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Cristian Dan Preda käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.2.2017, kohta 7.10.


18. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2017 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Sisämarkkinoiden hallinnointi osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2017 (keskustelu)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2017 [2016/2306(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat [2016/2307(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Yana Toom (A8-0037/2017)

Mietintö vuosikertomuksesta sisämarkkinoiden hallinnoinnista osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2017 [2016/2248(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

Gunnar Hökmark, Yana Toom ja Antonio López-Istúriz White esittelivät mietinnöt.

Jean-Paul Denanot (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja) ja Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Krzysztof Hetman (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Julie Ward (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sofia Ribeiro PPE-ryhmän puolesta, Pedro Silva Pereira S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Lieve Wierinck ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Steven Woolfe, Burkhard Balz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marco Valli, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová ja Verónica Lope Fontagné.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias ja Marco Valli.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark ja Yana Toom, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.2.2017, kohta 7.11, istunnon pöytäkirja 15.2.2017, kohta 7.12 ja istunnon pöytäkirja 15.2.2017, kohta 7.13.


19. Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2016 (keskustelu)

Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2016 [2016/2247(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

Danuta Maria Hübner esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta, Mady Delvaux S&D-ryhmän puolesta, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marco Valli, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg ja Jonás Fernández.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Danuta Maria Hübner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.2.2017, kohta 7.14.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 598.638/OJME).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.35.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö