Indeks 
Zapisnik
PDF 247kWORD 76k
Utorak, 14. veljače 2017. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Podnošenje dokumenata
 3.Moguće promjene i prilagodbe aktualnog institucijskog ustroja Europske unije - Poboljšanje funkcioniranja Europske unije korištenjem potencijala Ugovora iz Lisabona - Proračunski kapacitet europodručja (rasprava)
 4.Svečana sjednica - Austrija
 5.Zahtjev za zaštitu imuniteta
 6.Priopćenje predsjedništva
 7.Sastav odbora i izaslanstava
 8.Glasovanje
  8.1.Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Cookovih otoka *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  8.2.Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Cookovih otoka (rezolucija) (glasovanje)
  8.3.Nadzor registra i sastav stručnih skupina Komisije (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  8.4.Uloga zviždača u zaštiti financijskih interesa EU-a (glasovanje)
  8.5.Popis trećih zemalja i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume * (glasovanje)
  8.6.Podvrgavanje nove psihoaktivne tvari metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoata (MDMB-CHMICA) kontrolnim mjerama * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  8.7.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail - Nizozemska (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  8.8.Pregled Europskog konsenzusa o razvoju (glasovanje)
  8.9.Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (glasovanje)
  8.10.Promicanje ravnopravnosti spolova u istraživanjima o mentalnom zdravlju i kliničkim istraživanjima (glasovanje)
  8.11.Prioriteti za 61. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Trenutačno stanje druge revizije programa gospodarske prilagodbe za Grčku (rasprava)
 13.Pogoršanje stanja u istočnoj Ukrajini (rasprava)
 14.Ispravci (članak 231. Poslovnika)
 15.Stanje na Zapadnoj obali, posebno u naseljima (rasprava)
 16.Izvješće o Albaniji za 2016. (rasprava)
 17.Izvješće o Bosni i Hercegovini za 2016. (rasprava)
 18.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2017. - Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2017. - Upravljanje jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2017. (rasprava)
 19.Bankovna unija – godišnje izvješće za 2016. (rasprava)
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Podnošenje dokumenata

Parlamentarni odbori podnijeli su sljedeće dokumente:

- Izvješće o proračunskom kapacitetu europodručja (2015/2344(INI)) - BUDG - ECON – izvjestitelji: Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017)

- Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta za 2017. (2016/2306(INI)) - ECON - izvjestitelj: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)


3. Moguće promjene i prilagodbe aktualnog institucijskog ustroja Europske unije - Poboljšanje funkcioniranja Europske unije korištenjem potencijala Ugovora iz Lisabona - Proračunski kapacitet europodručja (rasprava)

Izvješće o mogućim promjenama i prilagodbama aktualnog institucijskog ustroja Europske unije [2014/2248(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Izvješće o poboljšanju funkcioniranja Europske unije korištenjem potencijala Ugovora iz Lisabona [2014/2249(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelji: Mercedes Bresso i Elmar Brok (A8-0386/2016)

Izvješće o proračunskom kapacitetu europodručja [2015/2344(INI)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Reimer Böge i Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge i Pervenche Berès predstavili su izvješće.

Govorio je Paulo Rangel (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFCO).

Govorio je Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Govorili su: José Manuel Fernandes (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Petri Sarvamaa (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), Jean Arthuis (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Zigmantas Balčytis (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), Neoklis Sylikiotis (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Siegfried Mureşan u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria João Rodrigues u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kazimierz Michał Ujazdowski u ime Kluba zastupnika ECR-a, Charles Goerens u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Spinelli u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Pascal Durand u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nigel Farage u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gerolf Annemans u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Marco Valli, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Marco Zanni, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas i Sander Loones.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Pavel Telička, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, radi postavljanja pitanja potonjem podizanjem plave kartice (predsjedavajući je utvrdio da nije riječ o pitanju koje se postavlja podizanjem plave kartice), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber i Milan Zver.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand i Zoltán Balczó.

Govorili su: Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge i Pervenche Berès.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika od 16.2.2017., točka 6.7 zapisnika od 16.2.2017. i točka 6.8 zapisnika od 16.2.2017..

(Sjednica je nakratko prekinuta)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


4. Svečana sjednica - Austrija

Od 12:00 h do 12:30 h Europski parlament sastaje se na svečanoj sjednici povodom obraćanja Alexandera Van der Bellena, predsjednika Republike Austrije.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Daniel Caspary, kako bi, u skladu s člankom 128. Poslovnika, zatražio od predsjednika da pitanje za usmeni odgovor O-000003/2017 naslovljeno «Odgovori Komisije na pitanja za pisani odgovor» bez odgode uputi Konferenciji predsjednika (predsjednik je odgovorio da će pitanje biti upućeno Predsjedništvu), i Ana Gomes, o uredničkoj neovisnosti Euronewsa (predsjednik se obvezao proslijediti pitanje Uredu predsjednika Parlamenta).


5. Zahtjev za zaštitu imuniteta

Stanislav Polčák podnio je zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta uslijed upravnog postupka koji je protiv njega pokrenula Služba za promet Općinskog vijeća Jihlave.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


6. Priopćenje predsjedništva

Predsjednik je podsjetio da je 15. prosinca 2016. tadašnji predsjednik izrekao sankciju Udu Voigtu zbog nepoštovanja obveza izvješćivanja navedenih u Kodeksu ponašanja i njegovim provedbenim mjerama. Dana 27. prosinca 2016. Udo Voigt podnio je žalbu na tu odluku. U ponedjeljak, 16. siječnja 2017., Predsjedništvo je razmotrilo žalbu koju je podnio Udo Voigt i jednoglasno potvrdilo prethodno donesenu odluku. Izrečena sankcija je ukor.


7. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova zastupnika S&D-a i ECR-a primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Izaslanstvo za odnose sa zemljama Magreba i Unijom arapskog Magreba: Hugues Bayet umjesto Siôna Simona

Odbor ENVI: Arne Gericke umjesto Rikke Karlsson

Pododbor za ljudska prava: Rikke Karlsson umjesto Arnea Gerickea

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Cookovih otoka *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka te Protokola o provedbi uz navedeni sporazum [2016/0077(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0010/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0019)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.

Govorili su:

João Ferreira, prije glasovanja.


8.2. Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Cookovih otoka (rezolucija) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju u ime Europske unije Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih otoka te Protokola o provedbi uz navedeni sporazum [2016/2230(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0015/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0020)


8.3. Nadzor registra i sastav stručnih skupina Komisije (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nadzoru registra i sastavu stručnih skupina Komisije [2015/2319(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0021)


8.4. Uloga zviždača u zaštiti financijskih interesa EU-a (glasovanje)

Izvješće o ulozi zviždača u zaštiti financijskih interesa EU-a [2016/2055(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0022)


8.5. Popis trećih zemalja i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume * (glasovanje)

Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2009/935/PUP u vezi s popisom trećih zemalja i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

NACRT VIJEĆA

Odobren (P8_TA(2017)0023)


8.6. Podvrgavanje nove psihoaktivne tvari metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoata (MDMB-CHMICA) kontrolnim mjerama * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoata (MDMB-CHMICA) kontrolnim mjerama [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

NACRT VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0024)


8.7. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail - Nizozemska (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev Nizozemske – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0025)


8.8. Pregled Europskog konsenzusa o razvoju (glasovanje)

Izvješće o pregledu Europskog konsenzusa o razvoju [2016/2094(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelji: Bogdan Brunon Wenta i Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0026)

Govorili su:

Norbert Neuser podnio je dva usmena amandmana na stavke 5. i 79., koji su prihvaćeni.


8.9. Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (glasovanje)

Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja EU-a [2016/2100(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0027)


8.10. Promicanje ravnopravnosti spolova u istraživanjima o mentalnom zdravlju i kliničkim istraživanjima (glasovanje)

Izvješće o promicanju ravnopravnosti spolova u istraživanjima o mentalnom zdravlju i kliničkim istraživanjima [2016/2096(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0028)

Govorili su:

Beatriz Becerra Basterrechea, prije glasovanja.


8.11. Prioriteti za 61. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena (glasovanje)

Izvješće s prijedlogom preporuke Europskog parlamenta Vijeću o prioritetima EU-a za 61. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena [2017/2001(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestitelji: Constance Le Grip i Maria Arena (A8-0018/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0029)


9. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja, u smislu članka 183. Poslovnika, nalaze se na stranicama zastupnika na internetskoj stranici Parlamenta.

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Dennis de Jong A8-0002/2017
Tomáš Zdechovský

Izvješće: Dennis de Jong A8-0004/2017
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Molly Scott Cato

Izvješće: Tibor Szanyi – A8-0001/2017
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Krisztina Morvai i Michela Giuffrida

Izvješće: Beatriz Becerra Basterrechea A8-0380/2016
Urszula Krupa, Rosa D'Amato, Biljana Borzan, Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák i Branislav Škripek

Izvješće: Constance Le Grip i Maria Arena A8-0018/2017
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska i Marek Jurek.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

Ana Gomes pisanim je putem najavila da ne želi sudjelovati u poimeničnom glasovanju o izvješću Lorenza Fontane A8-0024/2017.


(Sjednica je prekinuta u 13:30 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

11. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


12. Trenutačno stanje druge revizije programa gospodarske prilagodbe za Grčku (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Trenutačno stanje druge revizije programa gospodarske prilagodbe za Grčku (2017/2529(RSP))

Ian Borg (predsjedatelj Vijeća) i Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manolis Kefalogiannis u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sylvie Goulard u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sven Giegold u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, (grof) William Dartmouth u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Burkhard Balz koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dimitrios Papadimoulis i potom odbio pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Bernd Lucke, Pervenche Berès koja odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bernd Lucke, Ernest Urtasun koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Stelios Kouloglou, Roberto Gualtieri i Sofia Sakorafa.

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

Govorili su: Beatrix von Storch koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lampros Fountoulis, Nicolas Bay, Isabelle Thomas koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jean-Luc Schaffhauser, Nikos Androulakis, Agnes Jongerius, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sofia Sakorafa, Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira i Costas Mavrides.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes i Takis Hadjigeorgiou.

Govorio je Valdis Dombrovskis.

Rasprava je zaključena.


13. Pogoršanje stanja u istočnoj Ukrajini (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Pogoršanje stanja u istočnoj Ukrajini (2017/2562(RSP))

Ian Borg (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Sandra Kalniete u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a, Johannes Cornelis van Baalen u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rebecca Harms u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jean-Luc Schaffhauser koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock i Kaja Kallas.

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorili su: Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Ramón Luis Valcárcel Siso.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy i Fabio Massimo Castaldo.

Govorio je Ian Borg.

Rasprava je zaključena.


14. Ispravci (članak 231. Poslovnika)

Ispravci P7_TA(2014)0443(COR01), P7_TA(2014)0386(COR01) i P8_TA(2016)0508(COR01) objavljeni su na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 6 zapisnika od 13.2.2017.).

S obzirom na to da ni klub zastupnika ni zastupnici koji dosežu barem niski prag nisu zahtijevali glasovanje o ispravcima, ti se ispravci smatraju prihvaćenima u skladu s člankom 231. stavkom 4.


15. Stanje na Zapadnoj obali, posebno u naseljima (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje na Zapadnoj obali, posebno u naseljima (2017/2527(RSP))

Ian Borg (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Cristian Dan Preda u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Molly Scott Cato, Victor Boştinaru u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hilde Vautmans u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Neoklis Sylikiotis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Margrete Auken u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcus Pretzell u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, James Carvero izjavama Konstantinosa Papadakisa (predsjednica je navela da će o tome obavijestiti Predsjedništvo), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog i Anders Primdahl Vistisen.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund i Brando Benifei.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward i Javi López.

Govorio je Ian Borg.

Rasprava je zaključena.


16. Izvješće o Albaniji za 2016. (rasprava)

Izvješće o izvješću Komisije o Albaniji za 2016. [2016/2312(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

Knut Fleckenstein predstavio je izvješće.

Govorili su: Ian Borg (predsjedatelj Vijeća) i Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su: Eduard Kukan u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru u ime Kluba zastupnika S&D-a, Eleni Theocharous u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ilhan Kyuchyuk u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Takis Hadjigeorgiou u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Tamás Meszerics u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Andrey Kovatchev, Elly Schlein, Monica Macovei, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, David-Maria Sassoli, Angel Dzhambazki, Tunne Kelam i Notis Marias.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică i Stanislav Polčák.

Govorili su: Johannes Hahn, Ian Borg i Knut Fleckenstein.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika od 15.2.2017..


17. Izvješće o Bosni i Hercegovini za 2016. (rasprava)

Izvješće o izvješću Komisije o Bosni i Hercegovini za 2016. [2016/2313(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

Cristian Dan Preda predstavio je izvješće.

Govorili su: Ian Borg (predsjedatelj Vijeća) i Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su: David McAllister u ime Kluba zastupnika PPE-a, Demetris Papadakis u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jozo Radoš u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jaromír Kohlíček u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Igor Šoltes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Dominique Bilde u ime Kluba zastupnika ENF-a, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Edouard Ferrand koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Dubravka Šuica, László Tőkés, Julie Ward, Željana Zovko i Marijana Petir.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák i Csaba Sógor.

Govorili su: Johannes Hahn i Ian Borg.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorio je Cristian Dan Preda.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika od 15.2.2017..


18. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2017. - Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2017. - Upravljanje jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2017. (rasprava)

Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje gospodarskih politika: godišnji pregled rasta za 2017. [2016/2306(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2017. [2016/2307(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Yana Toom (A8-0037/2017)

Izvješće o godišnjem izvješću o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2017. [2016/2248(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

Gunnar Hökmark, Yana Toom i Antonio López-Istúriz White predstavili su izvješća.

Govorio je Jean-Paul Denanot (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG).

Govorili su: Ian Borg (predsjedatelj Vijeća) i Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Krzysztof Hetman (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Julie Ward (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT), Sofia Ribeiro u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pedro Silva Pereira u ime Kluba zastupnika S&D-a, Czesław Hoc u ime Kluba zastupnika ECR-a, Lieve Wierinck u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean Lambert u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Steven Woolfe, nezavisni zastupnik, Burkhard Balz koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marco Valli, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová i Verónica Lope Fontagné.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias i Marco Valli.

Govorili su: Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark i Yana Toom koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrejs Mamikins.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika od 15.2.2017., točka 7.12 zapisnika od 15.2.2017. i točka 7.13 zapisnika od 15.2.2017..


19. Bankovna unija – godišnje izvješće za 2016. (rasprava)

Izvješće o bankovnoj uniji – godišnje izvješće za 2016. [2016/2247(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

Danuta Maria Hübner predstavila je izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Burkhard Balz u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mady Delvaux u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sander Loones u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ramon Tremosa i Balcells u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marco Valli, Matt Carthy u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Valli u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Bernard Monot u ime Kluba zastupnika ENF-a, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg i Jonás Fernández.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo i Notis Marias.

Govorili su: Valdis Dombrovskis i Danuta Maria Hübner.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.14 zapisnika od 15.2.2017..


20. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 598.638/OJME).


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:35 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Glavni tajnik

Potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti