Index 
Jegyzőkönyv
PDF 251kWORD 76k
2017. február 14., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Az Európai Unió intézményi felépítésével kapcsolatos lehetséges fejlemények és módosítások – Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén történő javítása – Az euróövezet költségvetési kapacitása (vita)
 4.Ünnepélyes ülés – Ausztria
 5.A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem
 6.Az elnök közleménye
 7.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 8.Szavazások órája
  
8.1.Az EU–Cook-szigetek fenntartható halászati partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.2.Az EU–Cook-szigetek fenntartható halászati partnerségi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)
  
8.3.A Bizottság szakértői csoportjai nyilvántartásának és összetételének ellenőrzése (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.4.A visszaélést bejelentő személyek szerepe az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében (szavazás)
  
8.5.Azon harmadik államok és szervezetek jegyzéke, amelyekkel az Europol megállapodásokat köt * (szavazás)
  
8.6.A metil 2-[[1-(ciklohexilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoát (MDMB-CHMICA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.7.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – Hollandia EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail referenciaszámú kérelme (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.8.A fejlesztésre vonatkozó európai konszenzus felülvizsgálata (szavazás)
  
8.9.Éves jelentés az uniós versenypolitikáról (szavazás)
  
8.10.A nemek közti egyenlőség támogatása a mentális egészséggel kapcsolatos és klinikai kutatás területén (szavazás)
  
8.11.Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 61. ülésszakára vonatkozó prioritások (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A görög gazdasági kiigazítási program második felülvizsgálatának állása (vita)
 13.A kelet-ukrajnai helyzet romlása (vita)
 14.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 15.Ciszjordánia, és különösen a telepek helyzete (vita)
 16.2016. évi jelentés Albániáról (vita)
 17.2016. évi jelentés Bosznia-Hercegovináról (vita)
 18.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2017. évi éves növekedési jelentés - A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2017. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai - Az egységes piacnak a 2017-es európai szemeszter keretében történő irányítása (vita)
 19.Bankunió – 2016. évi éves jelentés (vita)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a parlamenti bizottságok:

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Report on budgetary capacity for the Eurozone (2015/2344(INI)) - BUDG bizottság - ECON bizottság - Előadók: Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2017. évi éves növekedési jelentés (2016/2306(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)


3. Az Európai Unió intézményi felépítésével kapcsolatos lehetséges fejlemények és módosítások – Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén történő javítása – Az euróövezet költségvetési kapacitása (vita)

Jelentés az Európai Unió intézményi felépítésével kapcsolatos lehetséges fejleményekről és módosításokról [2014/2248(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Jelentés az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén történő javításáról [2014/2249(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Mercedes Bresso és Elmar Brok (A8-0386/2016)

Jelentés az euróövezet költségvetési kapacitásáról [2015/2344(INI)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Reimer Böge és Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Reimer Böge és Pervenche Berès előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Paulo Rangel (az AFCO bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Felszólal: José Manuel Fernandes (a BUDG bizottság véleményének előadója), Petri Sarvamaa (a CONT bizottság véleményének előadója), Jean Arthuis (a BUDG bizottság véleményének előadója), Zigmantas Balčytis (a CONT bizottság véleményének előadója), Neoklis Sylikiotis (az EMPL bizottság véleményének előadója), Siegfried Mureşan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Pascal Durand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Krisztina Morvai, független.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Marco Valli, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Marco Zanni, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas és Sander Loones.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Pavel Telička, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: ez utóbbihoz (az elnök megállapítja, hogy nem kékkártyás kérdésről van szó), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber és Milan Zver.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand és Zoltán Balczó.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge és Pervenche Berès.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.16-i jegyzőkönyv, 6.6. pont , 2017.2.16-i jegyzőkönyv, 6.7. pont és 2017.2.16-i jegyzőkönyv, 6.8. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI
elnök


4. Ünnepélyes ülés – Ausztria

A Parlament 12.00 és 12.30 között ünnepélyes ülést tart, melynek keretében az Osztrák Köztársaság elnöke, Alexander Van der Bellen beszédet mond.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Daniel Caspary, aki az eljárási szabályzat 128. cikke értelmében kéri, hogy az elnök haladéktalanul terjessze az Elnökök Értekezlete elé az O-000003/2017. számú, „A Bizottság válaszai az írásbeli kérdésekre” témájú szóbeli választ igénylő kérdést (az elnök azt válaszolja, hogy az Elnökség majd foglalkozik a kérdéssel) és Ana Gomes a Euronews szerkesztői függetlenségéről (az elnök megígéri, hogy továbbítja a kérdést a Parlament elnökének kabinetjéhez).


5. A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem

Stanislav Polčák kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelmet nyújtott be egy ellene a Jihlavai Városi Tanács közlekedési szolgálata által indított közigazgatási eljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikkének (1) bekezdése értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalták.


6. Az elnök közleménye

Az elnök emlékeztet, hogy 2016. december 15-én a magatartási kódexben és végrehajtási intézkedéseiben kimondott bejelentési kötelezettségek be nem tartása miatt szankciót szabott ki Udo Voigtra. 2016. december 27-én Udo Voigt kifogást emelt e határozat ellen. 2017. január 16-án az Elnökség megvizsgálta Udo Voigt fellebbezését, és tagjai egyhangúlag megerősítették az említett határozatot. A szankció megrovást jelent.


7. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök az S&D és az ECR képviselőcsoport részéről az alábbi kinevezési kérelmeket kapta:

A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval (beleértve Líbiát is) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Siôn Simon helyére Hugues Bayet

ENVI bizottság: Rikke Karlsson helyére Arne Gericke

Emberi Jogi Albizottság: Arne Gericke helyére Rikke Karlsson

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. Az EU–Cook-szigetek fenntartható halászati partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2016/0077(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0010/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2017)0019)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

Felszólalások

João Ferreira, a szavazás előtt.


8.2. Az EU–Cook-szigetek fenntartható halászati partnerségi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről [2016/2230(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0015/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0020)


8.3. A Bizottság szakértői csoportjai nyilvántartásának és összetételének ellenőrzése (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Bizottság szakértői csoportjai összetételének és nyilvántartásának ellenőrzéséről [2015/2319(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2017)0021)


8.4. A visszaélést bejelentő személyek szerepe az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében (szavazás)

Jelentés a visszaélést jelentő személyek szerepéről az EU pénzügyi érdekeinek védelmében [2016/2055(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0022)


8.5. Azon harmadik államok és szervezetek jegyzéke, amelyekkel az Europol megállapodásokat köt * (szavazás)

Jelentés a 2009/935/IB határozatnak az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI TERVEZET

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0023)


8.6. A metil 2-[[1-(ciklohexilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoát (MDMB-CHMICA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a metil 2-[[1-(ciklohexilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoát (MDMB-CHMICA) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

TANÁCSI TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2017)0024)


8.7. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – Hollandia EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail referenciaszámú kérelme (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Hollandia EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2017)0025)

Felszólalások

Norbert Neuser két szóbeli módosítást terjeszt elő az (5) és a (79) bekezdéshez, melyeket elfogadnak.


8.8. A fejlesztésre vonatkozó európai konszenzus felülvizsgálata (szavazás)

Jelentés a fejlesztésre vonatkozó európai konszenzus felülvizsgálatáról [2016/2094(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadók: Bogdan Brunon Wenta és Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0026)


8.9. Éves jelentés az uniós versenypolitikáról (szavazás)

Jelentés az uniós versenypolitikáról szóló éves jelentésről [2016/2100(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0027)


8.10. A nemek közti egyenlőség támogatása a mentális egészséggel kapcsolatos és klinikai kutatás területén (szavazás)

Jelentés a nemek közti egyenlőség támogatásáról a mentális egészséggel kapcsolatos és klinikai kutatás területén [2016/2096(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0028)

Felszólalások

Beatriz Becerra Basterrechea, a szavazás előtt.


8.11. Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 61. ülésszakára vonatkozó prioritások (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament ajánlására irányuló javaslattal a Tanácshoz az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottsága 61. ülésszakára vonatkozó uniós prioritásokról [2017/2001(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Constance Le Grip és Maria Arena (A8-0018/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0029)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Dennis de Jong-jelentés – A8-0002/2017
Tomáš Zdechovský

Dennis de Jong-jelentésA8-0004/2017
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák és Molly Scott Cato

Szanyi Tibor-jelentés – A8-0001/2017
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Krisztina Morvai és Michela Giuffrida

Beatriz Becerra Basterrechea-jelentés – A8-0380/2016
Urszula Krupa, Rosa D'Amato, Biljana Borzan, Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák és Branislav Škripek

Constance Le Grip és Maria Arena-jelentés – A8-0018/2017
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska és Marek Jurek.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Ana Gomes írásban közli, hogy nem kívánt részt venni a Lorenzo Fontana jelentéséről (A8-0024/2017) szóló név szerinti szavazáson.


(A 13.30-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI
alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. A görög gazdasági kiigazítási program második felülvizsgálatának állása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A görög gazdasági kiigazítási program második felülvizsgálatának állása (2017/2529(RSP))

Ian Borg (a Tanács soros elnöke) és Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manolis Kefalogiannis, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Burkhard Balz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dimitrios Papadimoulis majd visszautasítja Bernd Lucke kékkártyás kérdését, Pervenche Berès aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Lucke, Ernest Urtasun aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Stelios Kouloglou, Roberto Gualtieri és Sofia Sakorafa.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Beatrix von Storch, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lampros Fountoulis, Nicolas Bay, Isabelle Thomas, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jean-Luc Schaffhauser, Nikos Androulakis, Agnes Jongerius, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sofia Sakorafa, Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira és Costas Mavrides.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes és Takis Hadjigeorgiou.

Felszólal: Valdis Dombrovskis.

A vitát berekesztik.


13. A kelet-ukrajnai helyzet romlása (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A kelet-ukrajnai helyzet romlása (2017/2562(RSP))

Ian Borg (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Sandra Kalniete, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock és Kaja Kallas.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Ramón Luis Valcárcel Siso.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Ian Borg.

A vitát berekesztik.


14. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A P7_TA(2014)0443(COR01), P7_TA(2014)0386(COR01) és P8_TA(2016)0508(COR01) helyesbítéseket a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2017.2.13-i jegyzőkönyv, 6. pont ).

Mivel sem valamelyik képviselőcsoport, sem az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújtott be szavazásra bocsátásukra irányuló kérelmet az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdésének megfelelően, ezeket a helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni.


15. Ciszjordánia, és különösen a telepek helyzete (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Ciszjordánia, és különösen a telepek helyzete (2017/2527(RSP))

Ian Borg (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Molly Scott Cato, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcus Pretzell, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, James Carver, Konstantinos Papadakis felszólalása kapcsán (az elnök közli, hogy tájékoztatni fogják erről az Elnökséget), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog és Anders Primdahl Vistisen.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund és Brando Benifei.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward és Javi López.

Felszólal: Ian Borg.

A vitát berekesztik.


16. 2016. évi jelentés Albániáról (vita)

Jelentés a Bizottság Albániáról szóló, 2016. évi jelentéséről [2016/2312(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

Knut Fleckenstein előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ian Borg (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Eduard Kukan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Eleni Theocharous, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Doru-Claudian Frunzulică, Tamás Meszerics, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Andrey Kovatchev, Elly Schlein, Monica Macovei, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, David-Maria Sassoli, Angel Dzhambazki, Tunne Kelam és Notis Marias.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică és Stanislav Polčák.

Felszólal: Johannes Hahn, Ian Borg és Knut Fleckenstein.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.15-i jegyzőkönyv, 7.9. pont .


17. 2016. évi jelentés Bosznia-Hercegovináról (vita)

Jelentés a Bizottság Bosznia-Hercegovináról szóló 2016. évi jelentéséről [2016/2313(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

Cristian Dan Preda előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ian Borg (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal: David McAllister, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Demetris Papadakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Edouard Ferrand, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dubravka Šuica, László Tőkés, Julie Ward, Željana Zovko és Marijana Petir.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák és Csaba Sógor.

Felszólal: Johannes Hahn és Ian Borg.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Cristian Dan Preda.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.15-i jegyzőkönyv, 7.10. pont .


18. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2017. évi éves növekedési jelentés - A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2017. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai - Az egységes piacnak a 2017-es európai szemeszter keretében történő irányítása (vita)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2017. évi éves növekedési jelentés [2016/2306(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2017. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai [2016/2307(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Yana Toom (A8-0037/2017)

Jelentés az egységes piac 2017-es európai szemeszter keretében történő irányításáról szóló éves jelentésről [2016/2248(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

Gunnar Hökmark, Yana Toom és Antonio López-Istúriz White előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jean-Paul Denanot (a BUDG bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Ian Borg (a Tanács soros elnöke) és Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Krzysztof Hetman (a REGI bizottság véleményének előadója), Julie Ward (a CULT bizottság véleményének előadója), Sofia Ribeiro, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pedro Silva Pereira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Czesław Hoc, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lieve Wierinck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Steven Woolfe, független, Burkhard Balz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marco Valli, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová és Verónica Lope Fontagné.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias és Marco Valli.

Felszólal: Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark és Yana Toom, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.15-i jegyzőkönyv, 7.11. pont , 2017.2.15-i jegyzőkönyv, 7.12. pont és 2017.2.15-i jegyzőkönyv, 7.13. pont .


19. Bankunió – 2016. évi éves jelentés (vita)

Jelentés a bankunióról – 2016. évi éves jelentés [2016/2247(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

Danuta Maria Hübner előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mady Delvaux, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marco Valli, Matt Carthy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg és Jonás Fernández.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Valdis Dombrovskis és Danuta Maria Hübner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.15-i jegyzőkönyv, 7.14. pont .


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 598.638/OJME).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.35-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat