Rodyklė 
Protokolas
PDF 251kWORD 78k
Antradienis, 2017 m. vasario 14 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Galimi dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimai ir korekcijos. Europos Sąjungos veikimo gerinimas remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis. Euro zonos biudžeto pajėgumai (diskusijos)
 4.Iškilmingas posėdis. Austrija
 5.Prašymas ginti imunitetą
 6.Pirmininko pranešimas
 7.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.ES ir Kuko Salų tausios žvejybos partnerystės susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.ES ir Kuko Salų tausios žvejybos partnerystės susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)
  
8.3.Registro kontrolė ir Komisijos ekspertų grupių sudėtis (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Informatorių vaidmuo saugant ES finansinius interesus (balsavimas)
  
8.5.Trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas * (balsavimas)
  
8.6.Kontrolės priemonių taikymas naujai psichoaktyviajai medžiagai 2- [[1- (cikloheksilmetil)] 1H-indol-3- karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoatui (MDMB-CHMICA) * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.7.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Nyderlandų paraišką „EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel – mažmeninė prekyba“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.8.Europos konsensuso dėl vystymosi peržiūra (balsavimas)
  
8.9.Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (balsavimas)
  
8.10.Lyčių lygybės skatinimas atliekant psichikos sveikatos ir klinikinius tyrimus (balsavimas)
  
8.11.Prioritetai 61-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Graikijai skirtos ekonominio koregavimo programos antros peržiūros dabartinė padėtis (diskusijos)
 13.Padėties Rytų Ukrainoje pablogėjimas (diskusijos)
 14.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 15.Padėtis Vakarų Krante, ypač gyvenvietėse (diskusijos)
 16.2016 m. ataskaita dėl Albanijos (diskusijos)
 17.2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (diskusijos)
 18.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje. Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2017 m. Europos semestrą (diskusijos)
 19.Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie pranešimai iš Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl euro zonos biudžeto pajėgumų (2015/2344(INI)) - BUDG komitetas - ECON komitetas - Pranešėjai: Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017)

- Pranešimas dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro: 2017 m. metinė augimo apžvalga (2016/2306(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)


3. Galimi dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimai ir korekcijos. Europos Sąjungos veikimo gerinimas remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis. Euro zonos biudžeto pajėgumai (diskusijos)

Pranešimas dėl galimų dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimų ir korekcijų [2014/2248(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016).

Pranešimas dėl Europos Sąjungos veikimo gerinimo remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis [2014/2249(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Mercedes Bresso ir Elmar Brok (A8-0386/2016).

Pranešimas dėl euro zonos biudžeto pajėgumų [2015/2344(INI)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Reimer Böge ir Pervenche Berès (A8-0038/2017).

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge ir Pervenche Berès pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Paulo Rangel (AFCO komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo: José Manuel Fernandes (BUDG komiteto nuomonės referentas), Petri Sarvamaa (CONT komiteto nuomonės referentas), Jean Arthuis (BUDG komiteto nuomonės referentas), Zigmantas Balčytis (CONT komiteto nuomonės referentas), Neoklis Sylikiotis (EMPL komiteto nuomonės referentas), Siegfried Mureşan PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu ir nepriklausoma Parlamento narė Krisztina Morvai.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Sven Giegold (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Marco Valli (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Marco Zanni (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Diane James, Alain Lamassoure (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Edouard Ferrand), Paul Tang, Bernd Kölmel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández), Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Luke Ming Flanagan), Rolandas Paksas, Auke Zijlstra (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lampros Fountoulis), Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hilde Vautmans), Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas ir Sander Loones.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pavel Telička (nesutiko, kad Steven Woolfe pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux (nesutiko, kad Steven Woolfe pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati (nesutiko, kad Takis Hadjigeorgiou pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe (pateikė mėlynosios kortelės klausimą prieš tai buvusiam kalbėtojui (pirmininkas konstatavo, kad tai nėra mėlynosios kortelės klausimas), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber ir Milan Zver.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand ir Zoltán Balczó.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge ir Pervenche Berès.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 16 protokolo 6.6 punktas, 2017 02 16 protokolo 6.7 punktas ir 2017 02 16 protokolo 6.8 punktas

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


4. Iškilmingas posėdis. Austrija

Nuo 12.00 iki 12.30 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis, kuriame sakė kalbą Austrijos Respublikos Prezidentas Alexander Van der Bellen.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Daniel Caspary paprašė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnį Parlamento pirmininkas nedelsdamas pateiktų Pirmininkų sueigai klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, O-000003/2017 „Komisijos atsakymai į klausimus, į kuriuos atsakoma raštu“ (pirmininkas atsakė, kad šis klausimas bus pateiktas Biurui); Ana Gomes kalbėjo apie kanalo „Euronews“ redakcinę nepriklausomybę (pirmininkas įsipareigojo perduoti klausimą Parlamento pirminininko kabinetui).


5. Prašymas ginti imunitetą

Stanislav Polčák pateikė prašymą ginti jo privilegijas ir imunitetą administraciniame procese, kurį inicijavo Jihlavos miesto tarybos transporto tarnyba.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


6. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas priminė, kad 2016 m. gruodžio 15 d. Pirmininkas skyrė nuobaudą Udo Voigt, nes jis neįvykdė Elgesio kodekse ir jo įgyvendinimo taisyklėse įtvirtintų deklaravimo prievolių. 2016 m. gruodžio 27 d. Udo Voigt apskundė šį sprendimą. 2017 m. sausio 16 d., pirmadienį, Biuras apsvarstė Udo Voigt skundą ir vienbalsiai patvirtino minėtą sprendimą. Skirta nuobauda – papeikimas.


7. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D ir ECR frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

Delegacija ryšiams su Magrebo šalimis ir Arabų Magrebo Sąjunga: Hugues Bayet vietoj Siôn Simon;

ENVI komitetas: Arne Gericke vietoj Rikke Karlsson;

Žmogaus teisių pakomitetis: Rikke Karlsson vietoj Arne Gericke.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. ES ir Kuko Salų tausios žvejybos partnerystės susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [2016/0077(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A8-0010/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0019).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

Kalbėjo:

João Ferreira dar neprasidėjus balsavimui.


8.2. ES ir Kuko Salų tausios žvejybos partnerystės susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [2016/2230(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A8-0015/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0020).


8.3. Registro kontrolė ir Komisijos ekspertų grupių sudėtis (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl registro kontrolės ir Komisijos ekspertų grupių sudėties [2015/2319(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0021).


8.4. Informatorių vaidmuo saugant ES finansinius interesus (balsavimas)

Pranešimas dėl informatorių vaidmens saugant ES finansinius interesus [2016/2055(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Dennis de Jong (A8-0004/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0022).


8.5. Trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/935/TVR, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašu, projekto [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

TARYBOS PROJEKTAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0023).


8.6. Kontrolės priemonių taikymas naujai psichoaktyviajai medžiagai 2- [[1- (cikloheksilmetil)] 1H-indol-3- karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoatui (MDMB-CHMICA) * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo 2- [[1- (cikloheksilmetil)] 1H-indol-3- karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoatui (MDMB-CHMICA) projekto [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TARYBOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0024).


8.7. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Nyderlandų paraišką „EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel – mažmeninė prekyba“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Nyderlandų paraiška „EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel – mažmeninė prekyba“) [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0025).


8.8. Europos konsensuso dėl vystymosi peržiūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos konsensuso dėl vystymosi peržiūros [2016/2094(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjai: Bogdan Brunon Wenta ir Norbert Neuser (A8-0020/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0026).

Kalbėjo:

Norbert Neuser pateikė du žodinius 5 ir 79 dalių pakeitimus, kurie buvo priimti balsuoti.


8.9. Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos [2016/2100(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Tibor Szanyi (A8-0001/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0027).


8.10. Lyčių lygybės skatinimas atliekant psichikos sveikatos ir klinikinius tyrimus (balsavimas)

Pranešimas dėl lyčių lygybės skatinimo atliekant psichikos sveikatos ir klinikinius tyrimus [2016/2096(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0028).

Kalbėjo:

Beatriz Becerra Basterrechea dar neprasidėjus balsavimui.


8.11. Prioritetai 61-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl ES prioritetų 61-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje [2017/2001(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Constance Le Grip ir Maria Arena (A8-0018/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0029).


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Dennis de Jong A8-0002/2017
Tomáš Zdechovský

Pranešimas: Dennis de Jong A8-0004/2017
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ir Molly Scott Cato

Pranešimas: Tibor Szanyi – A8-0001/2017
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Krisztina Morvai ir Michela Giuffrida

Pranešimas: Beatriz Becerra Basterrechea A8-0380/2016
Urszula Krupa, Rosa D'Amato, Biljana Borzan, Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák ir Branislav Škripek

Pranešimas: Constance Le Grip ir Maria Arena A8-0018/2017
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska ir Marek Jurek


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Ana Gomes raštu pranešė, kad ji nenorėjo dalyvauti vardiniame balsavime dėl Lorenzo Fontana pranešimo A8-0024/2017.


(Posėdis sustabdytas 13.30 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Graikijai skirtos ekonominio koregavimo programos antros peržiūros dabartinė padėtis (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Graikijai skirtos ekonominio koregavimo programos antros peržiūros dabartinė padėtis (2017/2529(RSP))

Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manolis Kefalogiannis PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Burkhard Balz, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dimitrios Papadimoulis, ir nesutiko, kad Bernd Lucke pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Pervenche Berès (nesutiko, kad Peter van Dalen pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bernd Lucke), Ernest Urtasun (nesutiko, kad Doru-Claudian Frunzulică pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stelios Kouloglou), Roberto Gualtieri ir Sofia Sakorafa.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Beatrix von Storch (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lampros Fountoulis), Nicolas Bay, Isabelle Thomas (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jean-Luc Schaffhauser), Nikos Androulakis, Agnes Jongerius (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sofia Sakorafa), Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira ir Costas Mavrides.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes ir Takis Hadjigeorgiou.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis.

Diskusijos baigtos.


13. Padėties Rytų Ukrainoje pablogėjimas (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėties Rytų Ukrainoje pablogėjimas (2017/2562(RSP))

Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Sandra Kalniete PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Rebecca Harms), David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock ir Kaja Kallas.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Ramón Luis Valcárcel Siso.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Ian Borg.

Diskusijos baigtos.


14. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymai P7_TA(2014)0443(COR01), P7_TA(2014)0386(COR01) ir P8_TA(2016)0508(COR01) paskelbti per vakar vykusį plenarinį posėdį (2017 02 13 protokolo 6 punktas).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, kadangi nei frakcija, nei ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepateikė prašymų balsuoti dėl jų.


15. Padėtis Vakarų Krante, ypač gyvenvietėse (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Vakarų Krante, ypač gyvenvietėse (2017/2527(RSP)).

Ian Borg (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Molly Scott Cato), Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete Auken, Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Marcus Pretzell ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Konstantinos Papadakis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), James Carver dėl Konstantinos Papadakis kalbos (pirmininkė nurodė, kad apie tai bus pranešta Biurui), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog ir Anders Primdahl Vistisen.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund ir Brando Benifei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward ir Javi López.

Kalbėjo Ian Borg.

Diskusijos baigtos.


16. 2016 m. ataskaita dėl Albanijos (diskusijos)

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Albanijos [2016/2312(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017).

Knut Fleckenstein pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo: Eduard Kukan PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Eleni Theocharous ECR frakcijos vardu, Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu (nesutiko, kad Doru-Claudian Frunzulică pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu, ir Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Andrey Kovatchev, Elly Schlein, Monica Macovei, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, David-Maria Sassoli, Angel Dzhambazki, Tunne Kelam ir Notis Marias.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo: Johannes Hahn, Ian Borg ir Knut Fleckenstein.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 15 protokolo 7.9 punktas.


17. 2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (diskusijos)

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos [2016/2313(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017).

Cristian Dan Preda pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo: David McAllister PPE frakcijos vardu, Demetris Papadakis S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Edouard Ferrand (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dubravka Šuica), László Tőkés, Julie Ward, Željana Zovko ir Marijana Petir.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák ir Csaba Sógor.

Kalbėjo: Johannes Hahn ir Ian Borg.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Cristian Dan Preda.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 15 protokolo 7.10 punktas.


18. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje. Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2017 m. Europos semestrą (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro: 2017 m. metinė augimo apžvalga [2016/2306(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje“ [2016/2307(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Yana Toom (A8-0037/2017).

Pranešimas dėl metinio pranešimo dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant 2017 m. Europos semestrą [2016/2248(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017).

Gunnar Hökmark, Yana Toom ir Antonio López-Istúriz White pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Jean-Paul Denanot (BUDG komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo: Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Krzysztof Hetman (REGI komiteto nuomonės referentas), Julie Ward (CULT komiteto nuomonės referentė), Sofia Ribeiro PPE frakcijos vardu, Pedro Silva Pereira S&D frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Lieve Wierinck ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Steven Woolfe, nepriklausomas Parlamento narys, Burkhard Balz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marco Valli), Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová ir Verónica Lope Fontagné.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias ir Marco Valli.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark ir Yana Toom (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 15 protokolo 7.11 punktas, 2017 02 15 protokolo 7.12 punktas ir 2017 02 15 protokolo 7.13 punktas


19. Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita (diskusijos)

Pranešimas „Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita“ [2016/2247(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017).

Danuta Maria Hübner pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Burkhard Balz PPE frakcijos vardu, Mady Delvaux S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marco Valli), Matt Carthy GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Bernard Monot ENF frakcijos vardu, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg ir Jonás Fernández.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis ir Danuta Maria Hübner.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 15 protokolo 7.14 punktas.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 598.638/OJME).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.35 val.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Teisinė informacija - Privatumo politika