Indekss 
Protokols
PDF 250kWORD 76k
Otrdiena, 2017. gada 14. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas - Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu - Eurozonas budžeta kapacitāte (debates)
 4.Svinīgā sēde - Austrija
 5.Pieprasījums aizstāvēt imunitāti
 6.Sēdes vadītāja paziņojums
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.ES un Kuka Salu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
8.2.ES un Kuka Salu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums (rezolūcija) (balsošana)
  
8.3.Komisijas ekspertu grupu sastāvs un reģistra kontrole (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
8.4.Trauksmes cēlēju nozīme ES finanšu interešu aizsardzībā (balsošana)
  
8.5.To trešo valstu un organizāciju saraksts, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus * (balsošana)
  
8.6.Kontroles pasākumi jaunajai psihoaktīvajai vielai metil-2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoātam (MDMB-CHMICA) * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
8.7.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Nīderlandes pieteikums EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
8.8.Eiropas Konsensa attīstības jomā pārskatīšana (balsošana)
  
8.9.Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (balsošana)
  
8.10.Dzimumu līdztiesības veicināšana garīgās veselības un klīniskās pētniecības jomā (balsošana)
  
8.11.Prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Grieķijas ekonomikas korekciju programmas otrās pārskatīšanas norise (debates)
 13.Stāvokļa pasliktināšanās Ukrainas austrumos (debates)
 14.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 15.Stāvoklis Rietumkrastā, jo īpaši apmetnēs (debates)
 16.2016. gada ziņojums par Albāniju (debates)
 17.2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (debates)
 18.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2017. gada izaugsmes pētījums - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2017. gada izaugsmes pētījumā - Vienotā tirgus pārvaldība saistībā ar 2017. gada Eiropas pusgadu (debates)
 19.Banku savienība — 2016. gada ziņojums (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Parlamenta komitejas bija iesniegušas turpmāk minētos ziņojumus.

- Ziņojums par eurozonas budžeta kapacitāti (2015/2344(INI)) - BUDG komiteja - ECON komiteja - Referenti: Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017).

- Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2017. gada izaugsmes pētījums (2016/2306(INI)) - ECON komiteja - Referents: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017).


3. Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas - Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu - Eurozonas budžeta kapacitāte (debates)

Ziņojums par Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamo attīstību un korekcijām [2014/2248(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016).

Ziņojums par Eiropas Savienības darbības uzlabošanu, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu [2014/2249(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Mercedes Bresso un Elmar Brok (A8-0386/2016).

Ziņojums par Eurozonas budžeta kapacitāti [2015/2344(INI)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Reimer Böge un Pervenche Berès (A8-0038/2017).

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge un Pervenche Berès iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Paulo Rangel (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās José Manuel Fernandes (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Petri Sarvamaa (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Jean Arthuis (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Zigmantas Balčytis (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Neoklis Sylikiotis (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Siegfried Mureşan PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Gerolf Annemans ENF grupas vārdā un Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Marco Valli, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Marco Zanni, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas un Sander Loones.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pavel Telička, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, uzdodot zilās kartītes jautājumu István Ujhelyi (sēdes vadītājs konstatēja, ka tas nav klasificējams kā zilās kartītes jautājums), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber un Milan Zver.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand un Zoltán Balczó.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge un Pervenche Berès.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.2.2017. protokola 6.6. punkts, 16.2.2017. protokola 6.7. punkts un 16.2.2017. protokola 6.8. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


4. Svinīgā sēde - Austrija

No plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Austrijas Republikas prezidenta Alexander Van der Bellen uzrunai.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Daniel Caspary, saskaņā ar Reglamenta 128. pantu prasot, lai sēdes vadītājs nekavējoties iesniegtu Priekšsēdētāju konferencei jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski, O-000003/2017 par Komisijas atbildēm uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski (sēdes vadītājs atbildēja, ka šo jautājumu nodos izskatīšanai Prezidijā), un Ana Gomes - par Euronews redakcionālo neatkarību (sēdes vadītājs apņēmās šo jautājumu nodot izskatīšanai Parlamenta Priekšsēdētāja birojam).


5. Pieprasījums aizstāvēt imunitāti

Stanislav Polčák iesniedza pieprasījumu aizstāvēt viņa privilēģijas un imunitāti saistībā ar administratīvo procesu, ko pret viņu ierosinājis Jihlavas pilsētas domes transporta dienests.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


6. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs atgādināja, ka 2016. gada 15. decembrī priekšsēdētājs piemēroja sankciju Udo Voigt par Rīcības kodeksā un tā īstenošanas noteikumos iekļauto deklarēšanas pienākumu nepildīšanu. Udo Voigt 2016. gada 27. decembrī šo lēmumu pārsūdzēja. Pirmdien, 2017. gada 16. janvārī, Prezidijs izvērtēja Udo Voigt pārsūdzību, un visi tā locekļi vienprātīgi apstiprināja minēto lēmumu. Piemērotā sankcija ir rājiens.


7. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis S&D un ECR grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību (ieskaitot Lībiju): Hugues Bayet - Siôn Simon vietā;

ENVI komiteja: Arne Gericke - Rikke Karlsson vietā;

Cilvēktiesību apakškomiteja: Rikke Karlsson - Arne Gericke vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. ES un Kuka Salu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību un tā īstenošanas protokolu [2016/0077(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: João Ferreira (A8-0010/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0019).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās João Ferreira.


8.2. ES un Kuka Salu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību un tā īstenošanas protokolu [2016/2230(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: João Ferreira (A8-0015/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0020).


8.3. Komisijas ekspertu grupu sastāvs un reģistra kontrole (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Komisijas ekspertu grupu sastāvu un reģistra kontroli [2015/2319(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Dennis de Jong (A8-0002/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0021).


8.4. Trauksmes cēlēju nozīme ES finanšu interešu aizsardzībā (balsošana)

Ziņojums par trauksmes cēlēju nozīmi ES finanšu interešu aizsardzībā [2016/2055(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Dennis de Jong (A8-0004/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0022).


8.5. To trešo valstu un organizāciju saraksts, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par Lēmuma 2009/935/TI pielikuma grozīšanu attiecībā uz to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PADOMES PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0023).


8.6. Kontroles pasākumi jaunajai psihoaktīvajai vielai metil-2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoātam (MDMB-CHMICA) * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumiem jaunajai psihoaktīvajai vielai metil-2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoātam (MDMB-CHMICA) [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PADOMES PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0024).


8.7. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Nīderlandes pieteikums EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Nīderlandes pieteikumu EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0025).


8.8. Eiropas Konsensa attīstības jomā pārskatīšana (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Konsensa attīstības jomā pārskatīšanu [2016/2094(INI)] - Attīstības komiteja. Referenti: Bogdan Brunon Wenta un Norbert Neuser (A8-0020/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0026).

Uzstāšanās

Norbert Neuser ierosināja divus mutiskos grozījumus 5. un 79. punktam, un tos pieņēma.


8.9. Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (balsošana)

Ziņojums par ikgadējo ziņojumu par ES konkurences politiku [2016/2100(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Tibor Szanyi (A8-0001/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0027).


8.10. Dzimumu līdztiesības veicināšana garīgās veselības un klīniskās pētniecības jomā (balsošana)

Ziņojums par dzimumu līdztiesības veicināšanu garīgās veselības un klīniskās pētniecības jomā [2016/2096(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0028).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Beatriz Becerra Basterrechea.


8.11. Prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā (balsošana)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā [2017/2001(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Constance Le Grip un Maria Arena (A8-0018/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0029).


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Dennis de Jong ziņojums A8-0002/2017
Tomáš Zdechovský

Dennis de Jong ziņojums A8-0004/2017
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák un Molly Scott Cato

Tibor Szanyi ziņojums – A8-0001/2017
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Krisztina Morvai un Michela Giuffrida

Beatriz Becerra Basterrechea ziņojums A8-0380/2016
Urszula Krupa, Rosa D'Amato, Biljana Borzan, Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák un Branislav Škripek

Constance Le Grip un Maria Arena ziņojums A8-0018/2017
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska un Marek Jurek


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

Ana Gomes rakstiski bija paziņojusi, ka nevēlējās piedalīties balsošanā pēc saraksta par Lorenzo Fontana ziņojumu A8-0024/2017.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.30 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Grieķijas ekonomikas korekciju programmas otrās pārskatīšanas norise (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Grieķijas ekonomikas korekciju programmas otrās pārskatīšanas norise (2017/2529(RSP)).

Ian Borg (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manolis Kefalogiannis PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, William (The Earl of) Dartmouth EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Burkhard Balz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dimitrios Papadimoulis, un pēc tam atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Bernd Lucke, Pervenche Berès kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Lucke, Ernest Urtasun, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Stelios Kouloglou, Roberto Gualtieri un Sofia Sakorafa.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Beatrix von Storch, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lampros Fountoulis, Nicolas Bay, Isabelle Thomas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jean-Luc Schaffhauser, Nikos Androulakis, Agnes Jongerius, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sofia Sakorafa, Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira un Costas Mavrides.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes un Takis Hadjigeorgiou.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.


13. Stāvokļa pasliktināšanās Ukrainas austrumos (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvokļa pasliktināšanās Ukrainas austrumos (2017/2562(RSP)).

Ian Borg (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Sandra Kalniete PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock un Kaja Kallas.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Ramón Luis Valcárcel Siso.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Ian Borg.

Debates tika slēgtas.


14. Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumiem P7_TA(2014)0443(COR01), P7_TA(2014)0386(COR01) un P8_TA(2016)0508(COR01) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (13.2.2017. protokola 6. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par tiem balsot, šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem.


15. Stāvoklis Rietumkrastā, jo īpaši apmetnēs (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Rietumkrastā, jo īpaši apmetnēs (2017/2527(RSP)).

Ian Borg (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Molly Scott Cato, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Margrete Auken, Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Marcus Pretzell ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, James Carver par Konstantinos Papadakis priekšlikumu (sēdes vadītāja norādīja, ka par to informēs Prezidiju), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog un Anders Primdahl Vistisen.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund un Brando Benifei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward un Javi López.

Uzstājās Ian Borg.

Debates tika slēgtas.


16. 2016. gada ziņojums par Albāniju (debates)

Ziņojums par 2016. gada ziņojumu par Albāniju [2016/2312(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017).

Knut Fleckenstein iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Ian Borg (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Eduard Kukan PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Eleni Theocharous ECR grupas vārdā, Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Doru-Claudian Frunzulică, Tamás Meszerics Verts/ALE grupas vārdā un Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Andrey Kovatchev, Elly Schlein, Monica Macovei, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, David-Maria Sassoli, Angel Dzhambazki, Tunne Kelam un Notis Marias.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică un Stanislav Polčák.

Uzstājās Johannes Hahn, Ian Borg un Knut Fleckenstein.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.2.2017. protokola 7.9. punkts.


17. 2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (debates)

Ziņojums par 2016. gada ziņojumu par Bosniju un Hercegovinu [2016/2313(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017).

Cristian Dan Preda iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Ian Borg (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās David McAllister PPE grupas vārdā, Demetris Papadakis S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Edouard Ferrand, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dubravka Šuica, László Tőkés, Julie Ward, Željana Zovko un Marijana Petir.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák un Csaba Sógor.

Uzstājās Johannes Hahn un Ian Borg.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Cristian Dan Preda.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.2.2017. protokola 7.10. punkts.


18. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2017. gada izaugsmes pētījums - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2017. gada izaugsmes pētījumā - Vienotā tirgus pārvaldība saistībā ar 2017. gada Eiropas pusgadu (debates)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2017. gada izaugsmes pētījums [2016/2306(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017).

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2017. gada izaugsmes pētījumā [2016/2307(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Yana Toom (A8-0037/2017).

Ziņojums par gada ziņojumu par vienotā tirgus pārvaldību saistībā ar 2017. gada Eiropas pusgadu [2016/2248(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017).

Gunnar Hökmark, Yana Toom un Antonio López-Istúriz White iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Jean-Paul Denanot (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Ian Borg (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Krzysztof Hetman (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Julie Ward (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Sofia Ribeiro PPE grupas vārdā, Pedro Silva Pereira S&D grupas vārdā, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Lieve Wierinck ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Steven Woolfe, pie grupām nepiederošs deputāts, Burkhard Balz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marco Valli, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová un Verónica Lope Fontagné.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias un Marco Valli.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark un Yana Toom, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.2.2017. protokola 7.11. punkts, 15.2.2017. protokola 7.12. punkts un 15.2.2017. protokola 7.13. punkts.


19. Banku savienība — 2016. gada ziņojums (debates)

Ziņojums par banku savienību — 2016. gada ziņojums [2016/2247(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017).

Danuta Maria Hübner iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Burkhard Balz PPE grupas vārdā, Mady Delvaux S&D grupas vārdā, Sander Loones ECR grupas vārdā, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marco Valli, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg un Jonás Fernández.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Danuta Maria Hübner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.2.2017. protokola 7.14. punkts.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 598.638/OJME).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.35.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Juridisks paziņojums - Privātuma politika