Index 
Notulen
PDF 251kWORD 76k
Dinsdag 14 februari 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige institutionele bestel van de Europese Unie - Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon - Begrotingscapaciteit voor de eurozone (debat)
 4.Plechtige vergadering - Oostenrijk
 5.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 6.Mededeling van de Voorzitter
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Stemmingen
  
8.1.Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Cookeilanden *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Cookeilanden (resolutie) (stemming)
  
8.3.Controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.De rol van klokkenluiders bij de bescherming van de financiële belangen van de EU (stemming)
  
8.5.Lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten sluit * (stemming)
  
8.6.Het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indool-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoaat (MDMB-CHMICA) aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.7.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel detailhandel (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.8.Herziening van de Europese consensus over ontwikkeling (stemming)
  
8.9.Jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid (stemming)
  
8.10.Bevordering van gendergelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg en het klinische onderzoek (stemming)
  
8.11.Prioriteiten voor de 61e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Stand van zaken van de tweede evaluatie van het economisch aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)
 13.Verslechtering van de situatie in Oost-Oekraïne (debat)
 14.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 15.Situatie op de Westelijke Jordaanoever, met name in de nederzettingen (debat)
 16.Verslag 2016 over Albanië (debat)
 17.Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina (debat)
 18.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 - Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017 - Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2017 (debat)
 19.De bankenunie - jaarverslag 2016 (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende verslagen zijn ontvangen van de parlementaire commissies:

(Momenteel nog niet in alle talen beschikbaar) Report on budgetary capacity for the Eurozone (2015/2344(INI)) - commissie BUDG - commissie ECON - Rapporteurs: Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017)

- Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 (2016/2306(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)


3. Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige institutionele bestel van de Europese Unie - Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon - Begrotingscapaciteit voor de eurozone (debat)

Verslag over de mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige institutionele bestel van de Europese Unie [2014/2248(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Verslag over de verbetering van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon [2014/2249(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Mercedes Bresso en Elmar Brok (A8-0386/2016)

Verslag over de begrotingscapaciteit voor de eurozone [2015/2344(INI)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Reimer Böge en Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge en Pervenche Berès leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO).

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Petri Sarvamaa (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Jean Arthuis (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Zigmantas Balčytis (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Neoklis Sylikiotis (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Siegfried Mureşan, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Kazimierz Michał Ujazdowski, namens de ECR-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, en Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Marco Valli, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Marco Zanni, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas en Sander Loones.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pavel Telička, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan laatstgenoemde (de Voorzitter stelt vast dat er geen sprake is van een “blauwe kaart”-vraag), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber en Milan Zver.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand en Zoltán Balczó.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge en Pervenche Berès.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 16.2.2017, punt 6.7 van de notulen van 16.2.2017 en punt 6.8 van de notulen van 16.2.2017.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


4. Plechtige vergadering - Oostenrijk

Van 12.00 uur tot 12.30 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van Alexander Van der Bellen, president van de Republiek Oostenrijk.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, om de Voorzitter overeenkomstig artikel 128 van het Reglement te verzoeken onverwijld de vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000003/2017 over “Antwoorden van de Commissie op schriftelijke vragen” voor te leggen aan de Conferentie van voorzitters (de Voorzitter antwoordt dat de kwestie aan het Bureau zal worden voorgelegd) en Ana Gomes over de redactionele onafhankelijkheid van Euronews (de Voorzitter zegt toe de vraag door te spelen aan het kabinet van de Voorzitter van het Parlement).


5. Verzoek om verdediging van de immuniteit

Stanislav Polčák heeft een verzoek om de verdediging van zijn voorrechten en immuniteiten ingediend in het kader van een administratieve procedure die tegen hem was aangespannen door de Dienst vervoer van de gemeenteraad van Jihlava.

Overeenkomstig artikel 9, lid 3, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


6. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter herinnert eraan dat de Voorzitter op 15 december 2016 een sanctie heeft opgelegd aan Udo Voigt vanwege het feit dat hij geen opgave van zijn financiële belangen heeft gedaan, een verplichting die is neergelegd in de Gedragscode en de uitvoeringsmaatregelen daarbij. Op 27 december 2016 tekende Udo Voigt bezwaar aan tegen dit besluit. Op maandag 16 januari 2017 heeft het Bureau het bezwaar van Udo Voigt onderzocht en het besluit met eenparigheid van de stemmen van de leden bekrachtigd. De sanctie bestaat uit een berisping.


7. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie en van de ECR-Fractie de volgende benoemingsverzoeken ontvangen:

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb (inclusief Libië): Hugues Bayet in de plaats van Siôn Simon

Commissie ENVI: Arne Gericke in de plaats van Rikke Karlsson

Subcommissie mensenrechten: Rikke Karlsson in de plaats van Arne Gericke

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Cookeilanden *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan [2016/0077(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A8-0010/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0019)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Het woord werd gevoerd door:

João Ferreira, voor de stemming.


8.2. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Cookeilanden (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan [2016/2230(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A8-0015/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0020)


8.3. Controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie [2015/2319(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0021)


8.4. De rol van klokkenluiders bij de bescherming van de financiële belangen van de EU (stemming)

Verslag over de rol van klokkenluiders bij de bescherming van de financiële belangen van de EU [2016/2055(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0022)


8.5. Lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten sluit * (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2009/935/JBZ tot vaststelling van de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten sluit [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERP VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0023)


8.6. Het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indool-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoaat (MDMB-CHMICA) aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp-uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indool-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoaat (MDMB-CHMICA) aan controlemaatregelen [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERP VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0024)


8.7. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel detailhandel (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Nederland – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel detailhand) [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0025)


8.8. Herziening van de Europese consensus over ontwikkeling (stemming)

Verslag over de herziening van de Europese consensus over ontwikkeling [2016/2094(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteurs: Bogdan Brunon Wenta en Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0026)

Het woord werd gevoerd door:

Norbert Neuser heeft twee mondelinge amendementen ingediend op de paragrafen 5 en 79, die in aanmerking zijn genomen.


8.9. Jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid (stemming)

Verslag over het jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid [2016/2100(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0027)


8.10. Bevordering van gendergelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg en het klinische onderzoek (stemming)

Verslag over de bevordering van gendergelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg en het klinische onderzoek [2016/2096(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0028)

Het woord werd gevoerd door:

Beatriz Becerra Basterrechea, voor de stemming.


8.11. Prioriteiten voor de 61e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (stemming)

Verslag met een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de prioriteiten voor de 61e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw [2017/2001(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Constance Le Grip en Maria Arena (A8-0018/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0029)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen zijn, uit hoofde van artikel 183 van het Reglement, te vinden op de voor de leden gereserveerde pagina's van de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Dennis de Jong A8-0002/2017
Tomáš Zdechovský

Verslag Dennis de Jong A8-0004/2017
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák en Molly Scott Cato

Verslag Tibor Szanyi – A8-0001/2017
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Krisztina Morvai en Michela Giuffrida

Verslag Beatriz Becerra Basterrechea A8-0380/2016
Urszula Krupa, Rosa D'Amato, Biljana Borzan, Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák en Branislav Škripek

Verslag Constance Le Grip en Maria Arena A8-0018/2017
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska en Marek Jurek.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Ana Gomes heeft schriftelijk laten weten dat zij niet had willen deelnemen aan de hoofdelijke stemming over het verslag-Lorenzo Fontana A8-0024/2017.


(De vergadering wordt om 13.30 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Stand van zaken van de tweede evaluatie van het economisch aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Stand van zaken van de tweede evaluatie van het economisch aanpassingsprogramma voor Griekenland (2017/2529(RSP))

Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manolis Kefalogiannis, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Burkhard Balz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dimitrios Papadimoulis en weigert een “blauwe kaart”-vraag te accepteren van Bernd Lucke, Pervenche Berès die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Lucke, Ernest Urtasun die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Stelios Kouloglou, Roberto Gualtieri en Sofia Sakorafa.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Beatrix von Storch, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lampros Fountoulis, Nicolas Bay, Isabelle Thomas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jean-Luc Schaffhauser, Nikos Androulakis, Agnes Jongerius, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sofia Sakorafa, Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira en Costas Mavrides.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes en Takis Hadjigeorgiou.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.


13. Verslechtering van de situatie in Oost-Oekraïne (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Verslechtering van de situatie in Oost-Oekraïne (2017/2562(RSP))

Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock en Kaja Kallas.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Ramón Luis Valcárcel Siso.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Ian Borg.

Het debat wordt gesloten.


14. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)

Rectificaties P7_TA(2014)0443(COR01), P7_TA(2014)0386(COR01) en P8_TA(2016)0508(COR01)) zijn gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 6 van de notulen van 13.2.2017).

Aangezien geen fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, een verzoek hebben ingediend om deze rectificaties in stemming te brengen, worden ze geacht te zijn goedgekeurd.


15. Situatie op de Westelijke Jordaanoever, met name in de nederzettingen (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie op de Westelijke Jordaanoever, met name in de nederzettingen (2017/2527(RSP))

Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Molly Scott Cato, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Marcus Pretzell, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, James Carver, op verzoek van Konstantinos Papadakis (de Voorzitter geeft aan dat het Bureau hierover geïnformeerd zal worden), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog en Anders Primdahl Vistisen.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund en Brando Benifei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward en Javi López.

Het woord wordt gevoerd door Ian Borg.

Het debat wordt gesloten.


16. Verslag 2016 over Albanië (debat)

Verslag betreffende het verslag 2016 van de Commissie over Albanië [2016/2312(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

Knut Fleckenstein leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Eleni Theocharous, namens de ECR-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Doru-Claudian Frunzulică, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, en Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrey Kovatchev, Elly Schlein, Monica Macovei, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, David-Maria Sassoli, Angel Dzhambazki, Tunne Kelam en Notis Marias.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn, Ian Borg en Knut Fleckenstein.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 15.2.2017.


17. Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina (debat)

Verslag betreffende het verslag 2016 van de Commissie over Bosnië en Herzegovina [2016/2313(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

Cristian Dan Preda leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, namens de PPE-Fractie, Demetris Papadakis, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Edouard Ferrand, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dubravka Šuica, László Tőkés, Julie Ward, Željana Zovko en Marijana Petir.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Ian Borg.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 15.2.2017.


18. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 - Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017 - Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2017 (debat)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 [2016/2306(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017 [2016/2307(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Yana Toom (A8-0037/2017)

Verslag betreffende het jaarverslag over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2017 [2016/2248(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

Gunnar Hökmark, Yana Toom en Antonio López-Istúriz White leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Jean-Paul Denanot (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd door Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Krzysztof Hetman (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Julie Ward (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Sofia Ribeiro, namens de PPE-Fractie, Pedro Silva Pereira, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid, Burkhard Balz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marco Valli, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová en Verónica Lope Fontagné.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias en Marco Valli.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark en Yana Toom, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 15.2.2017, punt 7.12 van de notulen van 15.2.2017 en punt 7.13 van de notulen van 15.2.2017.


19. De bankenunie - jaarverslag 2016 (debat)

Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2016 [2016/2247(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

Danuta Maria Hübner leidt het verslag in.

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) voert het woord.

Het woord wordt gevoerd door Burkhard Balz, namens de PPE-Fractie, Mady Delvaux, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marco Valli, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg en Jonás Fernández.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Danuta Maria Hübner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.14 van de notulen van 15.2.2017.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 598.638/OJME).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.35 uur gesloten.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Juridische mededeling - Privacybeleid