Indeks 
Protokół
PDF 253kWORD 77k
Wtorek, 14 lutego 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Ewentualne zmiany i dostosowania w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej - Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony - Mechanizm zdolności fiskalnej dla strefy euro (debata)
 4.Uroczyste posiedzenie - Austria
 5.Wniosek o skorzystanie z immunitetu
 6.Komunikat Przewodniczącego
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Głosowanie
  
8.1.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka (rezolucja) (głosowanie)
  
8.3.Kontrola rejestru i skład grup ekspertów Komisji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Rola demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE (głosowanie)
  
8.5.Wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia * (głosowanie)
  
8.6.Poddanie środkom kontroli nowej substancji psychoaktywnej 2-[[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3- karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (MDMB-CHMICA) * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail – Niderlandy (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.8.Przegląd Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju (głosowanie)
  
8.9.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (głosowanie)
  
8.10.Propagowanie równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych (głosowanie)
  
8.11.Priorytety na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji (debata)
 13.Pogorszenie się sytuacji we wschodniej Ukrainie (debata)
 14.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 15.Sytuacja na Zachodnim Brzegu, w szczególności sprawa osiedli żydowskich (debata)
 16.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Albanii (debata)
 17.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Bośni i Hercegowiny (debata)
 18.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2017 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r. - Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru – 2017 r. (debata)
 19.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2016 (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Składanie dokumentów

Następujące sprawozdania zostały złożone przez komisje parlamentarne:

- Sprawozdanie w sprawie możliwości budżetowych strefy euro (2015/2344(INI)) - komisja BUDG - komisja ECON - Sprawozdawcy: Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2017 (2016/2306(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)


3. Ewentualne zmiany i dostosowania w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej - Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony - Mechanizm zdolności fiskalnej dla strefy euro (debata)

Sprawozdanie w sprawie ewentualnych zmian i dostosowań w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej [2014/2248(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Sprawozdanie w sprawie poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony [2014/2249(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Mercedes Bresso i Elmar Brok (A8-0386/2016)

Sprawozdanie w sprawie możliwości budżetowych strefy euro [2015/2344(INI)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Reimer Böge i Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge et Pervenche Berès przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Paulo Rangel (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO).

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: José Manuel Fernandes (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Petri Sarvamaa (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Jean Arthuis (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Zigmantas Balčytis (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Neoklis Sylikiotis (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Siegfried Mureşan w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, i Krisztina Morvai niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Sven Giegold, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Marco Valli, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Marco Zanni, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Edouarda Ferranda, Paul Tang, Bernd Kölmel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Inmaculadę Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Luke'a Minga Flanagana, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamprosa Fountoulisa, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas i Sander Loones.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Pavel Telička, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfe'a, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfe'a, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Takisa Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, aby zadać temu ostatniemu pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki (przewodniczący stwierdził, że nie chodziło o pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber i Milan Zver.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand i Zoltán Balczó.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge i Pervenche Berès.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 16.2.2017, pkt 6.7 protokołu z dnia 16.2.2017 i pkt 6.8 protokołu z dnia 16.2.2017.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


4. Uroczyste posiedzenie - Austria

W godz. od 12.00 do 12.30 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji przemówienia Alexandra Van der Bellena, prezydenta Republiki Austrii.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Daniel Caspary, który, zgodnie z art. 128 Regulaminu, zwrócił się do Przewodniczącego o niezwłoczne przekazanie Konferencji Przewodniczących pytania wymagającego odpowiedzi ustnej O-000003/2017 w sprawie odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie (przewodniczący odpowiedział, że kwestia zostanie przekazana Prezydium) i Ana Gomes na temat niezależności redakcyjnej Euronews (przewodniczący zobowiązał sie do przekazania pytania gabinetowi Przewodniczącego Parlamentu).


5. Wniosek o skorzystanie z immunitetu

Stanislav Polčák wystąpił z wnioskiem o skorzystanie z przywilejów i immunitetu w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym przeciwko niemu przez wydział transportu zarządu miasta Igławy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


6. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący przypomniał, że w dniu 15 grudnia 2016 r. przewodniczacy nałożył sankcję na Udo Voigta w związku z niedopełnieniem przez niego obowiązku ujawniania informacji określonego w kodeksie postępowania i jego przepisach wykonawczych. W dniu 27 grudnia 2016 r. Udo Voigt odwołał sie od tej decyzji. W poniedziałek 16 stycznia 2017 r. Prezydium rozpatrzyło odwołanie Udo Voigta oraz jednogłośnie potwierdziło wspomnianą decyzję. Sankcja polega na udzieleniu nagany.


7. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynęły od grup S&D i ECR następujące wnioski o mianowanie:

Delegacja do spraw stosunków z państwami Magrebu i Arabską Unią Magrebu: Hugues Bayet zamiast Siôna Simona

komisja ENVI: Arne Gericke zamiast Rikke Karlsson

Podkomisja Praw Człowieka: Rikke Karlsson zamiast Arne Gerickego

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka oraz Protokołu wykonawczego do tej umowy [2016/0077(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0010/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0019)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Wystąpienia

João Ferreira, przed głosowaniem.


8.2. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka oraz Protokołu wykonawczego do tej umowy [2016/2230(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0015/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0020)


8.3. Kontrola rejestru i skład grup ekspertów Komisji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kontroli rejestru i składu grup ekspertów Komisji [2015/2319(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0021)


8.4. Rola demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie roli demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE [2016/2055(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0022)


8.5. Wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zmieniającej decyzję 2009/935/WSiSW w odniesieniu do wykazu państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT RADY

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0023)


8.6. Poddanie środkom kontroli nowej substancji psychoaktywnej 2-[[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3- karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (MDMB-CHMICA) * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania środkom kontroli nowej substancji psychoaktywnej 2-[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3- karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (MDMB-CHMICA) [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0024)


8.7. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail – Niderlandy (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Niderlandów – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0025)

Wystąpienia

Norbert Neuser zgłosił dwie poprawki ustne do ust. 5 i 79, które zostały uwzględnione.


8.8. Przegląd Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju [2016/2094(INI)] - Komisja Rozwoju. Współsprawozdawcy: Bogdan Brunon Wenta i Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0026)


8.9. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji UE [2016/2100(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0027)


8.10. Propagowanie równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie propagowania równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych [2016/2096(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0028)

Wystąpienia

Beatriz Becerra Basterrechea, przed głosowaniem.


8.11. Priorytety na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie priorytetów UE na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet [2017/2001(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Constance Le Grip i Maria Arena (A8-0018/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0029)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania, zgodnie z art. 183 Regulaminu, znajdują się na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Dennis de Jong A8-0002/2017
Tomáš Zdechovský

Sprawozdanie Dennis de Jong A8-0004/2017
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Molly Scott Cato

Sprawozdanie Tibor Szanyi – A8-0001/2017
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Krisztina Morvai i Michela Giuffrida

Sprawozdanie Beatriz Becerra Basterrechea A8-0380/2016
Urszula Krupa, Rosa D'Amato, Biljana Borzan, Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák i Branislav Škripek

Sprawozdanie Constance Le Grip i Maria Arena A8-0018/2017
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska i Marek Jurek.


10. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Ana Gomes poinformowała na piśmie, że nie zamierza uczestniczyć w głosowaniu imiennym nad sprawozdaniem Lorenza Fontany A8-0024/2017.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.30 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji (2017/2529(RSP))

Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manolis Kefalogiannis w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Burkhard Balz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dimitriosa Papadimoulisa, a następnie nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Lucke'a, Pervenche Berès, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera van Dalena, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Lucke'a, Ernest Urtasun, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Steliosa Kouloglou, Roberto Gualtieri i Sofia Sakorafa.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Beatrix von Storch, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamprosa Fountoulisa, Nicolas Bay, Isabelle Thomas, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jean-Luca Schaffhausera, Nikos Androulakis, Agnes Jongerius, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sofię Sakorafę, Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira i Costas Mavrides.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes i Takis Hadjigeorgiou.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.


13. Pogorszenie się sytuacji we wschodniej Ukrainie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Pogorszenie się sytuacji we wschodniej Ukrainie (2017/2562(RSP))

Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Sandra Kalniete w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Rebeccę Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock i Kaja Kallas.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Ramón Luis Valcárcel Siso.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Ian Borg.

Debata została zamknięta.


14. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Sprostowania P7_TA(2014)0443(COR01), P7_TA(2014)0386(COR01) i P8_TA(2016)0508(COR01) zostały ogłoszone na wczorajszym posiedzeniu plenarnym (pkt 6 protokołu z dnia 13.2.2017).

Jako że nie wpłynął żaden wniosek o poddanie pod głosowanie ze strony grupy politycznej lub posłów w liczbie osiągającej co najmniej niski próg, zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu, sprostowania te uważa się za zatwierdzone.


15. Sytuacja na Zachodnim Brzegu, w szczególności sprawa osiedli żydowskich (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Zachodnim Brzegu, w szczególności sprawa osiedli żydowskich (2017/2527(RSP))

Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Margrete Auken, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Marcus Pretzell w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, James Carver, w sprawie uwag Konstantinosa Papadakisa (przewodnicząca poinformowała, że Prezydium zostanie o tym powiadomione), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovsky'ego, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog i Anders Primdahl Vistisen.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund i Brando Benifei.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward i Javi López.

Głos zabrał Ian Borg.

Debata została zamknięta.


16. Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Albanii (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Albanii [2016/2312(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

Knut Fleckenstein przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Eleni Theocharous w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE, i Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Andrey Kovatchev, Elly Schlein, Monica Macovei, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, David-Maria Sassoli, Angel Dzhambazki, Tunne Kelam i Notis Marias.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Johannes Hahn, Ian Borg i Knut Fleckenstein.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 15 lutego 2017.


17. Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Bośni i Hercegowiny (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Bośni i Hercegowiny [2016/2313(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

Cristian Dan Preda przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: David McAllister w imieniu grupy PPE, Demetris Papadakis w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Edouard Ferrand, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dubravkę Šuicę, László Tőkés, Julie Ward, Željana Zovko i Marijana Petir.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák i Csaba Sógor.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Ian Borg.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Cristian Dan Preda.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 15 lutego 2017.


18. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2017 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r. - Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru – 2017 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: rocznej analizy wzrostu gospodarczego na rok 2017 [2016/2306(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r. [2016/2307(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Yana Toom (A8-0037/2017)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru – 2017 r. [2016/2248(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

Gunnar Hökmark, Yana Toom i Antonio López-Istúriz White przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Jean-Paul Denanot (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG).

Głos zabrali: Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Krzysztof Hetman (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Julie Ward (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Sofia Ribeiro w imieniu grupy PPE, Pedro Silva Pereira w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Lieve Wierinck w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Steven Woolfe niezrzeszony, Burkhard Balz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marca Valliego, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Różę Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová i Verónica Lope Fontagné.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias i Marco Valli.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark i Yana Toom, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 15.2.2017, pkt 7.12 protokołu z dnia 15.2.2017 i pkt 7.13 protokołu z dnia 15.2.2017.


19. Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2016 (debata)

Sprawozdanie w sprawie unii bankowej – sprawozdanie roczne za rok 2016 [2016/2247(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

Danuta Maria Hübner przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał: Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, Mady Delvaux w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marca Valliego, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg i Jonás Fernández.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Danuta Maria Hübner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.14 protokołu z dnia 15.2.2017.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 598.638/OJME).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.35.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności