Zoznam 
Zápisnica
PDF 252kWORD 77k
Utorok, 14. februára 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Možný vývoj a úpravy súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie - Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy - Rozpočtová kapacita pre eurozónu (rozprava)
 4.Slávnostná schôdza - Rakúsko
 5.Žiadosť o ochranu imunity
 6.Oznámenie predsedníctva
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Hlasovanie
  8.1.Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.2.Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi (uznesenie) (hlasovanie)
  8.3.Kontrola registra a zloženie expertných skupín Komisie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.4.Úloha oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚ (hlasovanie)
  8.5.Zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody * (hlasovanie)
  8.6.Podrobenie novej psychoaktívnej látky metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.7.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa mobilizácii: žiadosť EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.8.Revízia Európskeho konsenzu o rozvoji (hlasovanie)
  8.9.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (hlasovanie)
  8.10.Podpora rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu (hlasovanie)
  8.11.Priority pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Aktuálny stav druhého preskúmania programu ekonomických úprav pre Grécko (rozprava)
 13.Zhoršenie situácie na východnej Ukrajine (rozprava)
 14.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 15.Situácia v Predjordánsku, najmä otázka osád (rozprava)
 16.Správa o Albánsku za rok 2016 (rozprava)
 17.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 (rozprava)
 18.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2017 - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2017 - Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017 (rozprava)
 19.Banková únia – výročná správa za rok 2016 (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Predloženie dokumentov

Parlamentné výbory predložili tieto správy :

– Správa o rozpočtovej kapacite pre eurozónu (2015/2344(INI)) – výbor BUDG – výbor ECON – Spravodajcovia: Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017)

– Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu na rok 2017 (2016/2306(INI)) – výbor ECON – Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)


3. Možný vývoj a úpravy súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie - Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy - Rozpočtová kapacita pre eurozónu (rozprava)

Správa o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie [2014/2248(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Správa o zlepšení fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy [2014/2249(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Mercedes Bresso a Elmar Brok (A8-0386/2016)

Správa o rozpočtovej kapacite pre eurozónu [2015/2344(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Reimer Böge a Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge a Pervenche Berès uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Paulo Rangel (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Petri Sarvamaa (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Jean Arthuis (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Zigmantas Balčytis (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Neoklis Sylikiotis (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Siegfried Mureşan v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF a Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Marco Valli, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Marco Zanni, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas a Sander Loones.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Pavel Telička, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku predchádzajúcemu rečníkovi (predsedajúci poznamenal, že nešlo o otázku položenú zdvihnutím modrej karty), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber a Milan Zver.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand a Zoltán Balczó.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge a Pervenche Berès.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 16.2.2017, bod 6.7 zápisnice zo dňa 16.2.2017 a bod 6.8 zápisnice zo dňa 16.2.2017.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


4. Slávnostná schôdza - Rakúsko

Od 12.00 do 12.30 h sa pri príležitosti prejavu Alexandra Van der Bellena, prezidenta Rakúskej republiky, konala slávnostná schôdza Parlamentu.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary so žiadosťou, aby v súlade s článkom 128 rokovacieho poriadku predseda Konferencii kvestorov ihneď pridelil otázku ústne zodpovedanie O-000003/2017 týkajúcu sa odpovedí Komisie na otázky na písomné zodpovedanie (predsedajúci odpovedal, že Predsedníctvo sa bude touto otázkou zaoberať) a Ana Gomes k redakčnej nezávislosti stanice Euronews (predsedajúci sa zaviazal, že otázku postúpi kancelárii predsedu Parlamentu).


5. Žiadosť o ochranu imunity

Stanislav Polčák predložil žiadosť o ochranu jeho výsad a imunity v súvislosti s administratívnym konaním, ktoré voči nemu začalo oddelenie dopravy magistrátu mesta Jihlavy.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


6. Oznámenie predsedníctva

Predseda pripomenul, že 15. decembra 2016 predseda udelil Udovi Voigtovi sankciu v súvislosti s tým, že nedodržal svoju ohlasovaciu povinnosť stanovenú v kódexe správania a v jeho vykonávacích pravidlách. Udo Voigt 27. decembra 2016 predložil odvolanie voči tomuto rozhodnutiu. V pondelok 16. januára 2017 Predsedníctvo preskúmalo odvolanie Uda Voigta a jednomyseľným hlasovaním členov potvrdilo uvedené rozhodnutie. Sankcia pozostáva z napomenutia.


7. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín S&D a ECR tieto žiadosti o menovania:

Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a s Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye): Hugues Bayet, ktorým je nahradený Siôn Simon

výbor ENVI: Arne Gericke, ktorým je nahradený Rikke Karlsson

podvýbor pre ľudské práva: Rikke Karlsson, ktorým je nahradený Arne Gericke

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a vykonávacieho protokolu k tejto dohode v mene Európskej únie [2016/0077(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0010/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0019)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

Vystúpenia:

João Ferreira pred hlasovaním.


8.2. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi (uznesenie) (hlasovanie)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a vykonávacieho protokolu k tejto dohode v mene Európskej únie [2016/2230(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0015/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0020)


8.3. Kontrola registra a zloženie expertných skupín Komisie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o kontrole registra a zložení expertných skupín Komisie [2015/2319(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0021)


8.4. Úloha oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚ (hlasovanie)

Správa o úlohe oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚ [2016/2055(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0022)


8.5. Zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody * (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/935/SVV, pokiaľ ide o zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH RADY

Schválené (P8_TA(2017)0023)


8.6. Podrobenie novej psychoaktívnej látky metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoátu (MDMB-CHMICA) kontrolným opatreniam [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0024)


8.7. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa mobilizácii: žiadosť EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správ o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Holandska – EGF//2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0025)


8.8. Revízia Európskeho konsenzu o rozvoji (hlasovanie)

Správa o revízii Európskeho konsenzu o rozvoji [2016/2094(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajcovia: Bogdan Brunon Wenta a Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0026)

Vystúpenia:

Norbert Neuser predložil dva ústne pozmeňujúce návrhy k odsekom 5 a 79, ktoré boli schválené.


8.9. Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ [2016/2100(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0027)


8.10. Podpora rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu (hlasovanie)

Správa o podpore rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu [2016/2096(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0028)

Vystúpenia:

Beatriz Becerra Basterrechea pred hlasovaním.


8.11. Priority pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (hlasovanie)

Správa s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu pre Radu o prioritách EÚ pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien [2017/2001(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Constance Le Grip a Maria Arena (A8-0018/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0029)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Dennis de Jong A8-0002/2017
Tomáš Zdechovský

Správa: Dennis de Jong A8-0004/2017
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Molly Scott Cato

Správa: Tibor Szanyi – A8-0001/2017
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Krisztina Morvai a Michela Giuffrida

Správa: Beatriz Becerra Basterrechea A8-0380/2016
Urszula Krupa, Rosa D'Amato, Biljana Borzan, Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák a Branislav Škripek

Správa: Constance Le Grip a Maria Arena A8-0018/2017
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska a Marek Jurek.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Ana Gomes písomne oznámila, že sa nemá v úmysle zúčastniť na hlasovaní podľa mien o správe Lorenzo Fontana A8-0024/2017.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Aktuálny stav druhého preskúmania programu ekonomických úprav pre Grécko (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Aktuálny stav druhého preskúmania programu ekonomických úprav pre Grécko (2017/2529(RSP))

Ian Borg (úradujúci predseda Rady) a Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manolis Kefalogiannis v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Burkhard Balz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dimitrios Papadimoulis, a následne odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, Pervenche Berès, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, Ernest Urtasun, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stelios Kouloglou, Roberto Gualtieri a Sofia Sakorafa.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Beatrix von Storch, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Nicolas Bay, Isabelle Thomas, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean-Luc Schaffhauser, Nikos Androulakis, Agnes Jongerius, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sofia Sakorafa, Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira a Costas Mavrides.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes a Takis Hadjigeorgiou.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

Rozprava sa skončila.


13. Zhoršenie situácie na východnej Ukrajine (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Zhoršenie situácie na východnej Ukrajine (2017/2562(RSP))

Ian Borg (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Sandra Kalniete v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock a Kaja Kallas.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Ramón Luis Valcárcel Siso.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Ian Borg.

Rozprava sa skončila.


14. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 6 zápisnice zo dňa 13.2.2017) boli oznámené korigendá P7_TA(2014)0443(COR01), P7_TA(2014)0386(COR01) a P8_TA(2016)0508(COR01)).

Keďže žiadna politická skupina ani poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o hlasovanie o týchto korigendách v súlade s článkom 231 ods. 4, tieto korigendá sa považujú za schválené.


15. Situácia v Predjordánsku, najmä otázka osád (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Predjordánsku, najmä otázka osád (2017/2527(RSP))

Ian Borg (predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Molly Scott Cato, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Margrete Auken, v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Marcus Pretzell v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, James Carver k návrhu Konstantinosa Papadakisa (predsedajúca oznámila, bude informovať Predsedníctvo), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog a Anders Primdahl Vistisen.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund a Brando Benifei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward a Javi López.

V rozprave vystúpil Ian Borg.

Rozprava sa skončila.


16. Správa o Albánsku za rok 2016 (rozprava)

Správa o správe Komisie o Albánsku za rok 2016 [2016/2312(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

Knut Fleckenstein uviedol správu.

Vystúpili: Ian Borg (úradujúci predseda Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Eduard Kukan v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Eleni Theocharous v mene skupiny ECR, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE a Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Andrey Kovatchev, Elly Schlein, Monica Macovei, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, David-Maria Sassoli, Angel Dzhambazki, Tunne Kelam a Notis Marias.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Johannes Hahn, Ian Borg a Knut Fleckenstein.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 15.2.2017.


17. Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 (rozprava)

Správa o správe Komisie o Bosne a Hercegovine za rok 2016 [2016/2313(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

Cristian Dan Preda uviedol správu.

Vystúpili: Ian Borg (úradujúci predseda Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: David McAllister v mene skupiny PPE, Demetris Papadakis v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Edouard Ferrand, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Dubravka Šuica, László Tőkés, Julie Ward, Željana Zovko a Marijana Petir.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák a Csaba Sógor.

Vystúpili: Johannes Hahn a Ian Borg.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

V rozprave vystúpil Cristian Dan Preda.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 15.2.2017.


18. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2017 - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2017 - Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017 (rozprava)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu na rok 2017 [2016/2306(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2017 [2016/2307(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Yana Toom (A8-0037/2017)

Správa o výročnej správe o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017 [2016/2248(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

Gunnar Hökmark, Yana Toom a Antonio López-Istúriz White uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Jean-Paul Denanot (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

Vystúpili: Ian Borg (úradujúci predseda Rady) a Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Krzysztof Hetman (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Julie Ward (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Sofia Ribeiro v mene skupiny PPE, Pedro Silva Pereira v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Steven Woolfe – nezaradený poslanec, Burkhard Balz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marco Valli, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová a Verónica Lope Fontagné.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias a Marco Valli.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark a Yana Toom, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 15.2.2017, bod 7.12 zápisnice zo dňa 15.2.2017 a bod 7.13 zápisnice zo dňa 15.2.2017.


19. Banková únia – výročná správa za rok 2016 (rozprava)

Správa o bankovej únii – výročná správa za rok 2016 [2016/2247(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

Danuta Maria Hübner uviedla správu.

Vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Burkhard Balz v mene skupiny PPE, Mady Delvaux v mene skupiny S&D, Sander Loones v mene skupiny ECR, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marco Valli, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg a Jonás Fernández.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Danuta Maria Hübner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.14 zápisnice zo dňa 15.2.2017.


20. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 598.638/OJME).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.35 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia