Kazalo 
Zapisnik
PDF 244kWORD 76k
Torek, 14. februar 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Morebitni razvoj in prilagoditev institucionalne ureditve Evropske unije - Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe - Proračunska zmogljivost euroobmočja (razprava)
 4.Slavnostna seja - Avstrija
 5.Zahteva za zaščito imunitete
 6.Sporočilo predsedstva
 7.Sestava odborov in delegacij
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Cookovimi otoki *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Cookovimi otoki (resolucija) (glasovanje)
  
8.3.Nadzor registra in sestava strokovnih skupin Komisije (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Vloga prijaviteljev nepravilnosti pri varovanju finančnih interesov EU (glasovanje)
  
8.5.Seznam tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume * (glasovanje)
  
8.6.Uvedba nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.7.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail - Nizozemska (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.8.Revizija Evropskega soglasja o razvoju (glasovanje)
  
8.9.Letno poročilo EU na področju konkurence (glasovanje)
  
8.10.Spodbujanje enakosti spolov na področju duševnega zdravja in kliničnih raziskav (glasovanje)
  
8.11.Prednostne naloge za 61. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Trenutno stanje drugega pregleda programa za gospodarsko prilagoditev za Grčijo (razprava)
 13.Poslabšanje razmer v vzhodni Ukrajini (razprava)
 14.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 15.Razmere na Zahodnem bregu, zlasti v naselbinah (razprava)
 16.Poročilo o Albaniji za leto 2016 (razprava)
 17.Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2016 (razprava)
 18.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2017 - Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2017 - Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra za leto 2017 (razprava)
 19.Bančna unija – letno poročilo za leto 2016 (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti od odborov:

- Poročilo o proračunski zmogljivosti evroobmočja (2015/2344(INI)) - Odbor BUDG - Odbor ECON - Poročevalca: Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017)

- Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2017 (2016/2306(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)


3. Morebitni razvoj in prilagoditev institucionalne ureditve Evropske unije - Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe - Proračunska zmogljivost euroobmočja (razprava)

Poročilo o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije [2014/2248(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Poročilo o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe [2014/2249(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Mercedes Bresso in Elmar Brok (A8-0386/2016)

Poročilo o proračunski zmogljivosti euroobmočja [2015/2344(INI)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Reimer Böge in Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge in Pervenche Berès so predstavili poročila.

Govoril je Paulo Rangel (pripravljavec mnenja odbora AFCO).

Govoril je Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Govorili so José Manuel Fernandes (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Petri Sarvamaa (pripravljavec mnenja odbora CONT), Jean Arthuis (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Zigmantas Balčytis (pripravljavec mnenja odbora CONT), Neoklis Sylikiotis (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Siegfried Mureşan v imenu skupine PPE, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v imenu skupine ECR, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Pascal Durand v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Gerolf Annemans v imenu skupine ENF, in Krisztina Morvai samostojna poslanka.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Marco Valli, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Marco Zanni, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas in Sander Loones.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Pavel Telička, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje slednjemu (predsedujoči je ugotovil, da ni šlo za vprašanje z dvigom modrega kartončka), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber in Milan Zver.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand in Zoltán Balczó.

Govorili so Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge in Pervenche Berès.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika z dne 16.2.2017, točka 6.7 zapisnika z dne 16.2.2017 in točka 6.8 zapisnika z dne 16.2.2017.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


4. Slavnostna seja - Avstrija

Parlament se je od 12.00 do 12.30 sestal na slavnostni seji zaradi govora Alexandra Van der Bellena, predsednika Republike Avstrije.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorila sta Daniel Caspary, ki je v skladu s členom 128 Poslovnika zahteval, da predsednik nemudoma predloži konferenci predsednikov vprašanje za ustni odgovor O-000003/2017 o «Odgovorih Komisije na pisna vprašanja» (predsedujoči je odgovoril, da bo vprašanje posredoval predsedstvu), in Ana Gomes o uredniški neodvisnosti Euronews (predsedujoči se je zavezal, da bo vprašanje posredoval uradu predsednika Parlamenta).


5. Zahteva za zaščito imunitete

Stanislav Polčák je podal zahtevo za zaščito svojih privilegijev in imunitete v okviru upravnega postopka, ki ga je zoper njega sprožila služba za promet občinskega sveta mesta Jihlava.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


6. Sporočilo predsedstva

Predsedujoči je spomnil, da je predsednik 15. decembra 2016 naložil sankcijo Udu Voigtu zaradi nespoštovanja obveznosti poročanja iz kodeksa ravnanja in njegovih izvedbenih ukrepov. Udo Voigt je 27. decembra 2016 predložil ugovor zoper to odločitev. Predsedsvo je v ponedeljek, 16. januarja 2017, preučilo ugovor Uda Voigta in je zgornjo odločitev potrdilo s soglasostjo vseh članov. Sankcija je graja.


7. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin S&D in ECR prejel zahteve za naslednja imenovanja:

Delegacija za odnose z državami Magreba in Arabsko-magrebško unijo: Hugues Bayet namesto Siôna Simona

odbor ENVI: Arne Gericke namesto Rikke Karlsson

Pododbor za človekove pravice: Rikke Karlsson namesto Arneja Gericka

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Cookovimi otoki *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov ter njegovega protokola o izvajanju [2016/0077(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A8-0010/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0019)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Govori

João Ferreira, pred glasovanjem.


8.2. Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Cookovimi otoki (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov ter njegovega protokola o izvajanju [2016/2230(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A8-0015/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0020)


8.3. Nadzor registra in sestava strokovnih skupin Komisije (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o nadzoru registra in sestavi strokovnih skupin Komisije [2015/2319(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0021)


8.4. Vloga prijaviteljev nepravilnosti pri varovanju finančnih interesov EU (glasovanje)

Poročilo o vlogi prijaviteljev nepravilnosti pri varovanju finančnih interesov EU [2016/2055(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0022)


8.5. Seznam tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2009/935/PNZ glede seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SVETA

Odobreno (P8_TA(2017)0023)


8.6. Uvedba nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0024)


8.7. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail - Nizozemska (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Nizozemske – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0025)


8.8. Revizija Evropskega soglasja o razvoju (glasovanje)

Poročilo o reviziji Evropskega soglasja o razvoju [2016/2094(INI)] - Odbor za razvoj. Soporočevalca: Bogdan Brunon Wenta in Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0026)

Govori

Norbert Neuser je podal dva ustna predloga sprememb k odstavkoma 5 in 79, ki sta bila upoštevana.


8.9. Letno poročilo EU na področju konkurence (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu EU na področju konkurence [2016/2100(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0027)


8.10. Spodbujanje enakosti spolov na področju duševnega zdravja in kliničnih raziskav (glasovanje)

Poročilo o spodbujanju enakosti spolov na področju duševnega zdravja in kliničnih raziskav [2016/2096(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0028)

Govori

Beatriz Becerra Basterrechea, pred glasovanjem.


8.11. Prednostne naloge za 61. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (glasovanje)

Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o prednostnih nalogah EU za 61. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk [2017/2001(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Constance Le Grip in Maria Arena (A8-0018/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0029)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Dennis de Jong A8-0002/2017
Tomáš Zdechovský

Poročilo: Dennis de Jong A8-0004/2017
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák in Molly Scott Cato

Poročilo: Tibor Szanyi – A8-0001/2017
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Krisztina Morvai in Michela Giuffrida

Poročilo: Beatriz Becerra Basterrechea A8-0380/2016
Urszula Krupa, Rosa D'Amato, Biljana Borzan, Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák in Branislav Škripek

Poročilo: Constance Le Grip in Maria Arena A8-0018/2017
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska in Marek Jurek.


10. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Ana Gomes je pisno sporočila, da ne želi sodelovati pri poimenskem glasovanju o poročilu Lorenzo Fontana A8-0024/2017.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.30, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Trenutno stanje drugega pregleda programa za gospodarsko prilagoditev za Grčijo (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Trenutno stanje drugega pregleda programa za gospodarsko prilagoditev za Grčijo (2017/2529(RSP))

Ian Borg (predsedujoči Svetu) in Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manolis Kefalogiannis v imenu skupine PPE, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Burkhard Balz, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dimitrios Papadimoulis, nato pa je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Bernd Lucke, Pervenche Berès, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Lucke, Ernest Urtasun ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Stelios Kouloglou, Roberto Gualtieri in Sofia Sakorafa.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govorili so Beatrix von Storch, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lampros Fountoulis, Nicolas Bay, Isabelle Thomas, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jean-Luc Schaffhauser, Nikos Androulakis, Agnes Jongerius, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sofia Sakorafa, Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira in Costas Mavrides.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes in Takis Hadjigeorgiou.

Govoril je Valdis Dombrovskis.

Razprava se je zaključila.


13. Poslabšanje razmer v vzhodni Ukrajini (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Poslabšanje razmer v vzhodni Ukrajini (2017/2562(RSP))

Ian Borg (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Sandra Kalniete v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock in Kaja Kallas.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski in Ramón Luis Valcárcel Siso.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy in Fabio Massimo Castaldo.

Govoril je Ian Borg.

Razprava se je zaključila.


14. Popravki (člen 231 Poslovnika)

Popravki P7_TA(2014)0443(COR01), P7_TA(2014)0386(COR01) in P8_TA(2016)0508(COR01) so bili objavljeni med včerajšnjo plenarno sejo (točka 6 zapisnika z dne 13.2.2017).

Če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, ne zahteva glasovanja o popravkih v skladu s členom 231(4), se šteje, da so sprejeti.


15. Razmere na Zahodnem bregu, zlasti v naselbinah (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere na Zahodnem bregu, zlasti v naselbinah (2017/2527(RSP))

Ian Borg (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Molly Scott Cato, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Margrete Auken, v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Marcus Pretzell v imenu skupine ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, James Carver, o govoru, ki ga je imel Konstantinos Papadakis (predsedujoča je sporočila, da bo predsedstvo o tem obveščeno), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog in Anders Primdahl Vistisen.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund in Brando Benifei.

Po postopku "catch the eye" so govorili Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward in Javi López.

Govoril je Ian Borg.

Razprava se je zaključila.


16. Poročilo o Albaniji za leto 2016 (razprava)

Poročilo o poročilu Komisije o Albaniji za leto 2016 [2016/2312(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

Knut Fleckenstein je predstavil poročilo.

Govorila sta Ian Borg (predsedujoči Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so Eduard Kukan v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Eleni Theocharous v imenu skupine ECR, Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine ALDE, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Doru-Claudian Frunzulică, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE, in Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Andrey Kovatchev, Elly Schlein, Monica Macovei, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, David-Maria Sassoli, Angel Dzhambazki, Tunne Kelam in Notis Marias.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică in Stanislav Polčák.

Govorili so Johannes Hahn, Ian Borg in Knut Fleckenstein.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 15.2.2017.


17. Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2016 (razprava)

Poročilo o poročilu Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2016 [2016/2313(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

Cristian Dan Preda je predstavil poročilo.

Govorila sta Ian Borg (predsedujoči Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so David McAllister v imenu skupine PPE, Demetris Papadakis v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Edouard Ferrand, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Dubravka Šuica, László Tőkés, Julie Ward, Željana Zovko in Marijana Petir.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák in Csaba Sógor.

Govorila sta Johannes Hahn in Ian Borg.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govoril je Cristian Dan Preda.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika z dne 15.2.2017.


18. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2017 - Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2017 - Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra za leto 2017 (razprava)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2017 [2016/2306(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2017 [2016/2307(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Yana Toom (A8-0037/2017)

Poročilo o letnem poročilu o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra za leto 2017 [2016/2248(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

Gunnar Hökmark, Yana Toom in Antonio López-Istúriz White so predstavili poročila.

Govoril je Jean-Paul Denanot (pripravljavec mnenja odbora BUDG).

Govorila sta Ian Borg (predsedujoči Svetu) in Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Krzysztof Hetman (pripravljavec mnenja odbora REGI), Julie Ward (pripravljavka mnenja odbora CULT), Sofia Ribeiro v imenu skupine PPE, Pedro Silva Pereira v imenu skupine S&D, Czesław Hoc v imenu skupine ECR, Lieve Wierinck v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Steven Woolfe samostojni poslanec, Burkhard Balz, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marco Valli, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová in Verónica Lope Fontagné.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias in Marco Valli.

Govorili so Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark in Yana Toom, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika z dne 15.2.2017, točka 7.12 zapisnika z dne 15.2.2017 in točka 7.13 zapisnika z dne 15.2.2017.


19. Bančna unija – letno poročilo za leto 2016 (razprava)

Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2016 [2016/2247(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

Danuta Maria Hübner je predstavila poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Burkhard Balz v imenu skupine PPE, Mady Delvaux v imenu skupine S&D, Sander Loones v imenu skupine ECR, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marco Valli, Matt Carthy v imenu skupine GUE/NGL, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Bernard Monot v imenu skupine ENF, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg in Jonás Fernández.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Notis Marias.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Danuta Maria Hübner.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.14 zapisnika z dne 15.2.2017.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 598.638/OJME).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.35.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov