Index 
Protokoll
PDF 249kWORD 75k
Tisdagen den 14 februari 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen – Att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential – Budgetkapacitet för euroområdet (debatt)
 4.Högtidligt möte – Österrike
 5.Begäran om fastställelse av immunitet
 6.Meddelande från talmannen
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Omröstning
  8.1.Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Cooköarna *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.2.Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Cooköarna (resolution) (omröstning)
  8.3.Kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.4.Visselblåsares roll för skyddet av EU:s ekonomiska intressen (omröstning)
  8.5.Förteckning över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser * (omröstning)
  8.6.Att underställa det nya psykoaktiva ämnet metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoat (MDMB-CHMICA) kontrollåtgärder * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.7.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail - Nederländerna (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.8.Översynen av det europeiska samförståndet om utveckling (omröstning)
  8.9.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (omröstning)
  8.10.Främjande av jämställdhet inom psykisk hälsa och klinisk forskning (omröstning)
  8.11.Prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Läget i den andra översynen av det makroekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)
 13.Försämring av situationen i östra Ukraina (debatt)
 14.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 15.Situationen på Västbanken, särskilt bosättningar (debatt)
 16.Rapport för 2016 om Albanien (debatt)
 17.Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina (debatt)
 18.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017 – Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2017 – Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2017 (debatt)
 19.Bankunionen – årsrapport 2016 (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande betänkanden från utskotten:

- Betänkande om budgetkapacitet för euroområdet (2015/2344(INI)) - utskottet BUDG - utskottet ECON - Föredragande: Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017)

- Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017 (2016/2306(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)


3. Möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen – Att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential – Budgetkapacitet för euroområdet (debatt)

Betänkande om möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen [2014/2248(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Betänkande om att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential [2014/2249(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Mercedes Bresso och Elmar Brok (A8-0386/2016)

Betänkande om budgetkapacitet för euroområdet [2015/2344(INI)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Reimer Böge och Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge och Pervenche Berès redogjorde för betänkandena.

Talare: Paulo Rangel (föredragande av yttrande från utskottet AFCO).

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: José Manuel Fernandes (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Petri Sarvamaa (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Jean Arthuis (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Zigmantas Balčytis (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Neoklis Sylikiotis (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Siegfried Mureşan för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Marco Valli, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Marco Zanni, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas och Sander Loones.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Pavel Telička, som avböjde en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, som avböjde en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, som avböjde en fråga ("blått kort") från Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, ställde en fråga ("blått kort") till Ujhelyi (talmannen konstaterade att det inte rörde sig om någon ”blått kort-fråga”), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber och Milan Zver.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand och Zoltán Balczó.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge och Pervenche Berès.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 16.2.2017, punkt 6.7 i protokollet av den 16.2.2017 och punkt 6.8 i protokollet av den 16.2.2017.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


4. Högtidligt möte – Österrike

Kl. 12.00–12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av anförandet av Alexander Van der Bellen, Republiken Österrikes president.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Daniel Caspary begärde i enlighet med artikel 128 i arbetsordningen att talmannen utan dröjsmål skulle hänskjuta fråga O-000003/2017 för muntligt besvarande om ”kommissionens svar på skriftliga frågor” till talmanskonferensen (talmannen svarade att presidiet kommer att ta upp denna fråga till behandling) och Ana Gomes yttrade sig om Euronews redaktionella oavhängighet (talmannen angav att han skulle vidarebefordra frågan till parlamentets talmans kansli).


5. Begäran om fastställelse av immunitet

Stanislav Polčák hade lämnat in en begäran om fastställelse av hans privilegier och immunitet inom ramen för ett administrativt förfarande som transportavdelningen vid kommunalfullmäktige i Jihlava inlett mot honom.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


6. Meddelande från talmannen

Talmannen påminde om att talmannen den 15 december 2016 hade beslutat om en påföljd mot Udo Voigt på grund av att denne åsidosatt sina deklarationsskyldigheter enligt uppförandekoden och dess genomförandebestämmelser. Den 27 december 2016 överklagade Udo Voigt detta beslut. Måndagen den 16 januari 2017 behandlade presidiet Udo Voigts överklagan och bekräftade enhälligt det ovannämnda beslutet. Påföljden bestod av en prickning.


7. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit följande begäranden om utnämningar från grupperna S&D och ECR:

Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen (inklusive Libyen): Hugues Bayet i stället för Siôn Simon

ENVI-utskottet: Arne Gericke i stället för Rikke Karlsson

Underutskottet för mänskliga rättigheter: Rikke Karlsson i stället för Arne Gericke

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Cooköarna *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet [2016/0077(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0010/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0019)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Inlägg:

João Ferreira yttrade sig före omröstningen.


8.2. Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Cooköarna (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet [2016/2230(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0015/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0020)


8.3. Kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper [2015/2319(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0021)


8.4. Visselblåsares roll för skyddet av EU:s ekonomiska intressen (omröstning)

Betänkande om visselblåsares roll för skyddet av EU:s ekonomiska intressen [2016/2055(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0022)


8.5. Förteckning över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser * (omröstning)

Betänkande utkastet till rådets genomförandebeslut om ändring av beslut 2009/935/RIF med avseende på förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RÅDETS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)0023)


8.6. Att underställa det nya psykoaktiva ämnet metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoat (MDMB-CHMICA) kontrollåtgärder * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3 dimetylbutanoat (MDMB CHMICA) kontrollåtgärder [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RÅDETS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0024)


8.7. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail - Nederländerna (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Nederländernas ansökan – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0025)


8.8. Översynen av det europeiska samförståndet om utveckling (omröstning)

Betänkande om översynen av det europeiska samförståndet om utveckling [2016/2094(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Bogdan Brunon Wenta och Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0026)

Inlägg:

Norbert Neuser lade fram två muntliga ändringsförslag till punkterna 5 och 79, vilka beaktades.


8.9. Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik [2016/2100(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0027)


8.10. Främjande av jämställdhet inom psykisk hälsa och klinisk forskning (omröstning)

Betänkande om främjande av jämställdhet inom psykisk hälsa och klinisk forskning [2016/2096(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0028)

Inlägg:

Beatriz Becerra Basterrechea yttrade sig före omröstningen.


8.11. Prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission (omröstning)

Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om EU:s prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission [2017/2001(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Constance Le Grip och Maria Arena (A8-0018/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0029)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Dennis de Jong A8-0002/2017
Tomáš Zdechovský

Betänkande Dennis de Jong A8-0004/2017
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Molly Scott Cato

Betänkande Tibor Szanyi – A8-0001/2017
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Krisztina Morvai och Michela Giuffrida

Betänkande Beatriz Becerra Basterrechea A8-0380/2016
Urszula Krupa, Rosa D'Amato, Biljana Borzan, Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák och Branislav Škripek

Betänkande Constance Le Grip och Maria Arena A8-0018/2017
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska och Marek Jurek.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ana Gomes hade skriftligen meddelat att hon inte avsett att delta i omröstningen med namnupprop om Lorenzo Fontanas betänkande A8-0024/2017.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.30 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Läget i den andra översynen av det makroekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Läget i den andra översynen av det makroekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (2017/2529(RSP))

Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manolis Kefalogiannis för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Burkhard Balz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dimitrios Papadimoulis och sedan avböjde en fråga (”blått kort”) från Bernd Lucke, Pervenche Berès som avböjde en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke, Ernest Urtasun som avböjde en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stelios Kouloglou, Roberto Gualtieri och Sofia Sakorafa.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Beatrix von Storch, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lampros Fountoulis, Nicolas Bay, Isabelle Thomas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Luc Schaffhauser, Nikos Androulakis, Agnes Jongerius, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sofia Sakorafa, Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira och Costas Mavrides.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes och Takis Hadjigeorgiou.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Försämring av situationen i östra Ukraina (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Försämring av situationen i östra Ukraina (2017/2562(RSP))

Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Sandra Kalniete för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock och Kaja Kallas.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Ramón Luis Valcárcel Siso.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Ian Borg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelserna P7_TA(2014)0443(COR01), P7_TA(2014)0386(COR01) och P8_TA(2016)0508(COR01) hade tillkännagivits i kammaren under föregående dags sammanträde (punkt 6 i protokollet av den 13.2.2017).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att dessa rättelser skulle bli föremål för omröstning ansågs de ha godkänts.


15. Situationen på Västbanken, särskilt bosättningar (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen på Västbanken, särskilt bosättningar (2017/2527(RSP))

Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken, för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Marcus Pretzell för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, James Carver, om Konstantinos Papadakis uttalanden (talmannen angav att presidiet skulle informeras om dem), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog och Anders Primdahl Vistisen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund och Brando Benifei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward och Javi López.

Talare: Ian Borg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Rapport för 2016 om Albanien (debatt)

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Albanien [2016/2312(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

Knut Fleckenstein redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Eduard Kukan för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Eleni Theocharous för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, och Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Andrey Kovatchev, Elly Schlein, Monica Macovei, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, David-Maria Sassoli, Angel Dzhambazki, Tunne Kelam och Notis Marias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică och Stanislav Polčák.

Talare: Johannes Hahn, Ian Borg och Knut Fleckenstein.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 15.2.2017.


17. Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina (debatt)

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina [2016/2313(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

Cristian Dan Preda redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Demetris Papadakis för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Edouard Ferrand, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dubravka Šuica, László Tőkés, Julie Ward, Željana Zovko och Marijana Petir.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák och Csaba Sógor.

Talare: Johannes Hahn och Ian Borg.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Cristian Dan Preda.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 15.2.2017.


18. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017 – Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2017 – Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2017 (debatt)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017 [2016/2306(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2017 [2016/2307(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Yana Toom (A8-0037/2017)

Betänkande om årsrapport om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2017 [2016/2248(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

Gunnar Hökmark, Yana Toom och Antonio López-Istúriz White redogjorde för betänkandena.

Talare: Jean-Paul Denanot (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Krzysztof Hetman (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Julie Ward (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Sofia Ribeiro för PPE-gruppen, Pedro Silva Pereira för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Steven Woolfe, grupplös, Burkhard Balz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Valli, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová och Verónica Lope Fontagné.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias och Marco Valli.

Talare: Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark och Yana Toom, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 15.2.2017, punkt 7.12 i protokollet av den 15.2.2017 och punkt 7.13 i protokollet av den 15.2.2017.


19. Bankunionen – årsrapport 2016 (debatt)

Betänkande om bankunionen – årsrapport 2016 [2016/2247(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

Danuta Maria Hübner redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Burkhard Balz för PPE-gruppen, Mady Delvaux för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Valli, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg och Jonás Fernández.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Valdis Dombrovskis och Danuta Maria Hübner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.14 i protokollet av den 15.2.2017.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 598.638/OJME).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.35.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy