Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0205(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0009/2017

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Hlasování :

PV 15/02/2017 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0030

Zápis
Středa, 15. února 2017 - Štrasburk

4. Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU *** – Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou a EU – Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou *** (rozprava)
CRE

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

Prohlášení Komise: Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou a EU (2017/2525(RSP))

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé jménem Unie [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0028/2017)

Artis Pabriks a Charles Tannock uvedli doporučení.

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Charles Tannock (zpravodaj výboru AFET), Georgi Pirinski (zpravodaj výboru EMPL), Bart Staes (zpravodaj výboru ENVI), Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Anne-Marie Mineur za skupinu GUE/NGL, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Marine Le Pen za skupinu ENF, a Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Daniel Caspary, Sorin Moisă, David Campbell Bannerman, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Karin Kadenbach, Hannu Takkula, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Helmut Scholz, Ska Keller, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, William (The Earl of) Dartmouth, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Janice Atkinson, Matteo Salvini, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Wałęsa, Elena Valenciano, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Klaus Buchner, Petr Mach, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Bernd Lange, Emma McClarkin, Urmas Paet, Patrick Le Hyaric, Franz Obermayr, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Joachim Starbatty, Louis Michel, Eleonora Forenza, Salvatore Cicu, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Sylvie Goulard, Jean-Luc Mélenchon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Miroslav Poche, Bernd Kölmel, Iuliu Winkler, Pier Antonio Panzeri, James Nicholson, Tokia Saïfi, Jeppe Kofod, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Viviane Reding, Nicola Caputo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Richard Corbett ke skutečnosti, že se v jednacím sále nacházejí cedule (předsedající vzala vystoupení na vědomí), Francisco José Millán Mon, Alexander Graf Lambsdorff a Michael Gahler.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Heidi Hautala a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupili: Cecilia Malmström, Artis Pabriks a Charles Tannock.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini a Harald Vilimsky za skupinu ENFo uzavření dohody CETA mezi EU a Kanadou (2017/2525(RSP)) (B8-0141/2017);

—   Yannick Jadot, Ska Keller, Heidi Hautala, Bart Staes, Igor Šoltes, Martin Häusling, Josep-Maria Terricabras a Claude Turmes za skupinu Verts/ALE k uzavření dohody CETA mezi EU a Kanadou (2017/2525(RSP)) (B8-0142/2017);

—   Gianni Pittella a Sorin Moisă za skupinu S&Dtýkající se uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (2017/2525(RSP)) (B8-0143/2017);

—   Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL týkající se uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (2017/2525(RSP)) (B8-0144/2017);

—   Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto a Laura Ferrara za skupinu EFDD týkající se uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (2017/2525(RSP)) (B8-0145/2017);

—   Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa a Hermann Winkler za skupinu PPE, David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius a Jozo Radoš za skupinu ALDE o uzavření dohody CETA mezi EU a Kanadou (2017/2525(RSP)) (B8-0146/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 15.2.2017, bod 7.2 zápisu ze dne 15.2.2017 a bod 7.3 zápisu ze dne 15.2.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí