Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0205(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0009/2017

Arutelud :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Hääletused :

PV 15/02/2017 - 7.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0030

Protokoll
Kolmapäev, 15. veebruar 2017 - Strasbourg

4. ELi–Kanada laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping *** - ELi–Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimine - ELi–Kanada strateegilise partnerluse leping *** (arutelu)
CRE

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimise kohta [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

Komisjoni avaldus: ELi–Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimine (2017/2525(RSP))

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vahelise strateegilise partnerluse lepingu liidu nimel sõlmimist [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Charles Tannock (A8-0028/2017)

Artis Pabriks ja Charles Tannock esitasid soovitused.

Cecilia Malmström (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Charles Tannock (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Georgi Pirinski (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Bart Staes (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Anne-Marie Mineur fraktsiooni GUE/NGL nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Marine Le Pen fraktsiooni ENF nimel ja Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Daniel Caspary, Sorin Moisă, David Campbell Bannerman, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Karin Kadenbach, Hannu Takkula, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Helmut Scholz, Ska Keller kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, William (The Earl of) Dartmouth, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janice Atkinson, Matteo Salvini, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Wałęsa, Elena Valenciano, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Klaus Buchner, Petr Mach, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Bernd Lange, Emma McClarkin, Urmas Paet, Patrick Le Hyaric, Franz Obermayr, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Joachim Starbatty, Louis Michel, Eleonora Forenza, Salvatore Cicu, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Sylvie Goulard, Jean-Luc Mélenchon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Miroslav Poche, Bernd Kölmel, Iuliu Winkler, Pier Antonio Panzeri, James Nicholson, Tokia Saïfi, Jeppe Kofod, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Viviane Reding, Nicola Caputo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Richard Corbett siltide kohta istungisaalis (asepresident võttis selle teadmiseks), Francisco José Millán Mon, Alexander Graf Lambsdorff ja Michael Gahler.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Heidi Hautala ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Artis Pabriks ja Charles Tannock.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini ja Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimelELi-Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimise kohta (2017/2525(RSP)) (B8-0141/2017);

—   Yannick Jadot, Ska Keller, Heidi Hautala, Bart Staes, Igor Šoltes, Martin Häusling, Josep-Maria Terricabras ja Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel ELi-Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimise kohta (2017/2525(RSP)) (B8-0142/2017);

—   Gianni Pittella ja Sorin Moisă fraktsiooni S&D nimelühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimise kohta (2017/2525(RSP)) (B8-0143/2017);

—   Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat ja Gabriele Zimmer, GUE/NGL, ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimise kohta (2017/2525(RSP)) (B8-0144/2017);

—   Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto ja Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimise kohta (2017/2525(RSP)) (B8-0145/2017);

—   Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa ja Hermann Winkler fraktsiooni PPE nimel, David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius ja Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel ELi-Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimise kohta (2017/2525(RSP)) (B8-0146/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.2.2017 protokolli punkt 7.1, 15.2.2017 protokolli punkt 7.2 ja 15.2.2017 protokolli punkt 7.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika