Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0205(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0009/2017

Debates :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Balsojumi :

PV 15/02/2017 - 7.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0030

Protokols
Trešdiena, 2017. gada 15. februāris - Strasbūra

4. ES un Kanādas visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums *** - ES un Kanādas visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšana - ES un Kanādas stratēģiskās partnerības nolīgums *** (debates)
CRE

Ieteikums par Padomes lēmuma projektu par to, lai noslēgtu Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Artis Pabriks (A8-0009/2017).

Komisijas paziņojums: ES un Kanādas visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšana (2017/2525(RSP)).

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Charles Tannock (A8-0028/2017).

Artis Pabriks un Charles Tannock iepazīstināja ar ieteikumiem.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Charles Tannock (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Georgi Pirinski (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Bart Staes (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Anne-Marie Mineur GUE/NGL grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Marine Le Pen ENF grupas vārdā un Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Daniel Caspary, Sorin Moisă, David Campbell Bannerman, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Karin Kadenbach, Hannu Takkula, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Helmut Scholz, Ska Keller kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, William (The Earl of) Dartmouth, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janice Atkinson, Matteo Salvini, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Wałęsa, Elena Valenciano, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Klaus Buchner, Petr Mach, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Bernd Lange, Emma McClarkin, Urmas Paet, Patrick Le Hyaric, Franz Obermayr, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Joachim Starbatty, Louis Michel, Eleonora Forenza, Salvatore Cicu, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Sylvie Goulard, Jean-Luc Mélenchon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Miroslav Poche, Bernd Kölmel, Iuliu Winkler, Pier Antonio Panzeri, James Nicholson, Tokia Saïfi, Jeppe Kofod, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Viviane Reding, Nicola Caputo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Richard Corbett par zālē izvietotajiem paziņojumiem (sēdes vadītāja to ņēma vērā), Francisco José Millán Mon, Alexander Graf Lambsdorff un Michael Gahler.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Heidi Hautala un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Cecilia Malmström, Artis Pabriks un Charles Tannock.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini un Harald Vilimsky ENF grupas vārdā - par ES un Kanādas visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšanu (2017/2525(RSP)) (B8-0141/2017);

—   Yannick Jadot, Ska Keller, Heidi Hautala, Bart Staes, Igor Šoltes, Martin Häusling, Josep-Maria Terricabras un Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā - par ES un Kanādas CETA noslēgšanu (2017/2525(RSP)) (B8-0142/2017);

—   Gianni Pittella un Sorin Moisă S&D grupas vārdā - par visaptverošas ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšanu starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses (2017/2525(RSP)) (B8-0143/2017);

—   Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat un Gabriele Zimmer, GUE/NGL grupas vārdā - par Visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšanu starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses (2017/2525(RSP)) (B8-0144/2017);

—   Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto un Laura Ferrara EFDD grupas vārdā - par Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšanu starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses (2017/2525(RSP)) (B8-0145/2017);

—   Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa un Hermann Winkler PPE grupas vārdā, David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty un Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius un Jozo Radoš ALDE grupas vārdā - par ES un Kanādas visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšanu (2017/2525(RSP)) (B8-0146/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.2.2017. protokola 7.1. punkts, 15.2.2017. protokola 7.2. punkts un 15.2.2017. protokola 7.3. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika