Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0205(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0009/2017

Dezbateri :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Voturi :

PV 15/02/2017 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0030

Proces-verbal
Miercuri, 15 februarie 2017 - Strasbourg

4. Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada *** - Încheierea CETA UE-Canada - Acordul de parteneriat strategic UE-Canada *** (dezbatere)
Stenograma

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

Declarație a Comisiei: Încheierea CETA UE-Canada (2017/2525(RSP))

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Charles Tannock (A8-0028/2017)

Artis Pabriks și Charles Tannock și-a prezentat recomandările.

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Charles Tannock (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Georgi Pirinski (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Bart Staes (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Anne-Marie Mineur, în numele Grupului GUE/NGL, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Marine Le Pen, în numele Grupului ENF, și Konstantinos Papadakis, neafiliat.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Daniel Caspary, Sorin Moisă, David Campbell Bannerman, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Karin Kadenbach, Hannu Takkula, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Helmut Scholz, Ska Keller care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, William (The Earl of) Dartmouth, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janice Atkinson, Matteo Salvini, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Wałęsa, Elena Valenciano, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Klaus Buchner, Petr Mach, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Bernd Lange, Emma McClarkin, Urmas Paet, Patrick Le Hyaric, Franz Obermayr, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Joachim Starbatty, Louis Michel, Eleonora Forenza, Salvatore Cicu, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Sylvie Goulard, Jean-Luc Mélenchon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Miroslav Poche, Bernd Kölmel, Iuliu Winkler, Pier Antonio Panzeri, James Nicholson, Tokia Saïfi, Jeppe Kofod, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Viviane Reding, Nicola Caputo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Richard Corbett, sur la présence de pancartes dans la salle ((Președinta en prend note), Francisco José Millán Mon, Alexander Graf Lambsdorff și Michael Gahler.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Heidi Hautala și Fabio Massimo Castaldo.

Au intervenit: Cecilia Malmström, Artis Pabriks și Charles Tannock.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini și Harald Vilimsky, în numele Grupului ENF, referitoare la încheierea CETA UE-Canada (2017/2525(RSP)) (B8-0141/2017);

—   Yannick Jadot, Ska Keller, Heidi Hautala, Bart Staes, Igor Šoltes, Martin Häusling, Josep-Maria Terricabras și Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la încheierea CETA UE-Canada (2017/2525(RSP)) (B8-0142/2017);

—   Gianni Pittella și Sorin Moisă, în numele Grupului S&D, referitoare la încheierea Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (2017/2525(RSP)) (B8-0143/2017);

—   Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat și Gabriele Zimmer, GUE/NGL, referitoare la încheierea Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (2017/2525(RSP)) (B8-0144/2017);

—   Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto și Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, referitoare la încheierea Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (2017/2525(RSP)) (B8-0145/2017);

—   Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa și Hermann Winkler, în numele Grupului PPE, David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius și Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, referitoare la încheierea CETA dintre UE și Canada (2017/2525(RSP)) (B8-0146/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 15.2.2017, punctul 7.2 al PV din 15.2.2017 și punctul 7.3 al PV din 15.2.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate