Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0205(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0009/2017

Debatter :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Omröstningar :

PV 15/02/2017 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0030

Protokoll
Onsdagen den 15 februari 2017 - Strasbourg

4. Övergripande avtal om ekonomi och handel mellan EU och Kanada *** - Ingåendet av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada – Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada *** (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

Uttalande av kommissionen : Ingåendet av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (2017/2525(RSP))

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A8-0028/2017)

Artis Pabriks och Charles Tannock redogjorde för sina rekommendationer.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Charles Tannock (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Georgi Pirinski (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Bart Staes (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Anne-Marie Mineur för GUE/NGL-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Marine Le Pen för ENF-gruppen, och Konstantinos Papadakis, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Daniel Caspary, Sorin Moisă, David Campbell Bannerman, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Karin Kadenbach, Hannu Takkula, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Helmut Scholz, Ska Keller som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, William (The Earl of) Dartmouth, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janice Atkinson, Matteo Salvini, som avböjde en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Wałęsa, Elena Valenciano, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Klaus Buchner, Petr Mach, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Bernd Lange, Emma McClarkin, Urmas Paet, Patrick Le Hyaric, Franz Obermayr, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Joachim Starbatty, Louis Michel, Eleonora Forenza, Salvatore Cicu, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Sylvie Goulard, Jean-Luc Mélenchon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Miroslav Poche, Bernd Kölmel, Iuliu Winkler, Pier Antonio Panzeri, James Nicholson, Tokia Saïfi, Jeppe Kofod, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Viviane Reding, Nicola Caputo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Richard Corbett yttrade sig om förekomsten av plakat i kammaren (talmannen noterade detta), Francisco José Millán Mon, Alexander Graf Lambsdorff och Michael Gahler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Heidi Hautala och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Cecilia Malmström, Artis Pabriks och Charles Tannock.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini och Harald Vilimsky för ENF-gruppen, om ingåendet av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (2017/2525(RSP)) (B8-0141/2017),

—   Yannick Jadot, Ska Keller, Heidi Hautala, Bart Staes, Igor Šoltes, Martin Häusling, Josep-Maria Terricabras och Claude Turmes, för Verts/ALE-gruppen, om ingåendet av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (2017/2525(RSP)) (B8-0142/2017),

—   Gianni Pittella och Sorin Moisă för S&D-gruppen, om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (2017/2525(RSP)) (B8-0143/2017),

—   Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat och Gabriele Zimmer, GUE/NGL, om ingåendet av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (2017/2525(RSP)) (B8-0144/2017),

—   Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto och Laura Ferrara, för EFDD-gruppen, om ingåendet av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (2017/2525(RSP)) (B8-0145/2017),

—   Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa och Hermann Winkler, för PPE-gruppen, David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty och Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius och Jozo Radoš, för ALDE-gruppen, om ingåendet av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (Ceta) (2017/2525(RSP)) (B8-0146/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 15.2.2017, punkt 7.2 i protokollet av den 15.2.2017 och punkt 7.3 i protokollet av den 15.2.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy