Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

7. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


7.1. Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της, αφετέρου [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0030)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


7.2. Σύναψη της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ-Καναδά(ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής:Σύναψη της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (2017/2525(RSP))

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 και B8-0146/2017

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0141/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0142/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0143/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0144/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0145/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0146/2017

Απορρίπτεται


7.3. Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καναδά *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0031)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


7.4. Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μογγολίας *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Helmut Scholz (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0032)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


7.5. Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μογγολίας (Ψήφισμα)(ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου [2016/2231(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται(P8_TA(2017)0033)


7.6. Συμφωνία περί του εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών (Παράρτημα καλυπτόμενων προϊόντων) *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του παραρτήματος της συμφωνίας περί του εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0034)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


7.7. Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2017)0035)

Παρεμβαίνει ο Ian Duncan (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει την αναπομπή του θέματος στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 4 του Κανονισμού.


Με ΗΨ
(408 υπέρ, 237 κατά, 36 αποχές), το Σώμα εγκρίνει την πρόταση. Το θέμα λογίζεται συνεπώς αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή.


7.8. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105(3): Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την εφαρμογή ορίων θέσεων σε παράγωγα επί εμπορευμάτων(ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0139/2017, B8-0147/2017 και B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0139/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0147/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0148/2017

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις

Anneliese Dodds, πριν την ψηφοφορία, και Markus Ferber.


7.9. Έκθεση του 2016 για την Αλβανία(ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Αλβανία [2016/2312(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται(P8_TA(2017)0036)


7.10. Έκθεση του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη(ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη [2016/2313(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται(P8_TA(2017)0037)


7.11. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017(ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 [2016/2306(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται(P8_TA(2017)0038)


7.12. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017(ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 [2016/2307(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Yana Toom (A8-0037/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται(P8_TA(2017)0039)


7.13. Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017(ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση όσον αφορά τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017 [2016/2248(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται(P8_TA(2017)0040)


7.14. Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2016(ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2016 [2016/2247(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται(P8_TA(2017)0041)


7.15. Βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου(ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000147/2016) που κατέθεσαν οι Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0140/2017

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0042)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου