Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. veebruar 2017 - Strasbourg

7. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. ELi–Kanada laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimise kohta [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2017)0030)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.2. ELi–Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimine(hääletus)

Komisjoni avaldus: ELi–Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimine (2017/2525(RSP))

Resolutsiooni ettepanekud B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 ja B8-0146/2017

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0141/2017

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0142/2017

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0143/2017

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0144/2017

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0145/2017

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0146/2017

Tagasi lükatud


7.3. ELi–Kanada strateegilise partnerluse leping *** (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vahelise strateegilise partnerluse lepingu liidu nimel sõlmimist [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2017)0031)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.4. ELi ja Mongoolia partnerluse ja koostöö raamleping *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Helmut Scholz (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0032)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.5. ELi ja Mongoolia partnerluse ja koostöö raamleping (resolutsioon)(hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta [2016/2231(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud(P8_TA(2017)0033)


7.6. Tsiviilõhusõidukitega kauplemise leping (lisa lepingu kohaste toodete kohta) *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu sõlmida Euroopa Liidu nimel 2015. aasta protokoll, millega muudetakse tsiviilõhusõidukitega kauplemise lepingu lisa [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2017)0034)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


7.7. Heite kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2017)0035)

Sõna võttisIan Duncan (raportöör) pärast hääletust, et taotleda küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4.


Parlament kiitis selle ettepaneku elektroonilise hääletusega heaks
(408 poolt, 237 vastu, 36 erapooletut). Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile tagasisaadetuks.


7.8. Vastuväide vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3: regulatiivsed tehnilised standardid, mis käsitlevad kaubatuletisinstrumentide suhtes positsioonipiirangute kohaldamist(hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0139/2017, B8-0147/2017 ja B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0139/2017

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0147/2017

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0148/2017

Tagasi lükatud

Sõnavõtud

Anneliese Dodds enne hääletust ja Markus Ferber.


7.9. 2016. aasta Albaania aruanne(hääletus)

Raport komisjoni 2016. aasta Albaania aruande kohta [2016/2312(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud(P8_TA(2017)0036)


7.10. 2016. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruanne(hääletus)

Raport komisjoni 2016. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruande kohta [2016/2313(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud(P8_TA(2017)0037)


7.11. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüs(hääletus)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüsi kohta [2016/2306(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud(P8_TA(2017)0038)


7.12. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2017. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid(hääletus)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2017. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta [2016/2307(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Yana Toom (A8-0037/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud(P8_TA(2017)0039)


7.13. Ühtse turu juhtimine 2017. aasta Euroopa poolaasta raames(hääletus)

Raport, mis käsitleb aastaaruannet ühtse turu juhtimise kohta 2017. aasta Euroopa poolaasta raames [2016/2248(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud(P8_TA(2017)0040)


7.14. Pangandusliit – 2016. aasta aruanne(hääletus)

Raport pangandusliidu kohta – 2016. aasta aruanne [2016/2247(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud(P8_TA(2017)0041)


7.15. Madala riskiastmega bioloogilised pestitsiidid(hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000147/2016), mille esitasid Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi ja Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, ENVI komisjoni nimel komisjonile: Madala riskiastmega bioloogilised pestitsiidid (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Resolutsiooni ettepanek B8-0140/2017

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0042)

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika