Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 15. februāris - Strasbūra

7. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. ES un Kanādas visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums *** (balsošana)

Ieteikums par Padomes lēmuma projektu par to, lai noslēgtu Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Artis Pabriks (A8-0009/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2017)0030).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.2. ES un Kanādas visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšana (balsošana)

Komisijas paziņojums: ES un Kanādas visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšana (2017/2525(RSP)).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 un B8-0146/2017.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0141/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0142/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0143/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0144/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0145/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0146/2017

Noraidīts.


7.3. ES un Kanādas stratēģiskās partnerības nolīgums *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Charles Tannock (A8-0028/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2017)0031).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.4. ES un Mongolijas pamatnolīgums par partnerību un sadarbību *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Mongoliju, no otras puses [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Helmut Scholz (A8-0382/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Helmut Scholz (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Pieņemts (P8_TA(2017)0032).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.5. ES un Mongolijas pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Mongoliju, no otras puses [2016/2231(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Helmut Scholz (A8-0383/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0033).


7.6. Līgums par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem (pielikumā pievienotais produktu saraksts) *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu (2015), ar ko groza Līguma par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem pielikumu [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2017)0034).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


7.7. Emisiju izmaksefektīva samazināšana un investīcijas mazoglekļa risinājumos ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Ian Duncan (A8-0003/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2017)0035).

Pēc balsošanas uzstājās Ian Duncan (referents), prasot jautājumu saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas.


Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja
(408 par, 237 pret, 36 atturas). Tādējādi jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai.


7.8. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: regulatīvie tehniskie standarti par pozīciju limitu piemērošanu preču atvasinātajiem instrumentiem (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0139/2017, B8-0147/2017 un B8-0148/2017 (2016/3017(DEA)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0139/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0147/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0148/2017

Noraidīts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Anneliese Dodds un Markus Ferber.


7.9. 2016. gada ziņojums par Albāniju (balsošana)

Ziņojums par 2016. gada ziņojumu par Albāniju [2016/2312(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0036).


7.10. 2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (balsošana)

Ziņojums par 2016. gada ziņojumu par Bosniju un Hercegovinu [2016/2313(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0037).


7.11. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2017. gada izaugsmes pētījums (balsošana)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2017. gada izaugsmes pētījums [2016/2306(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0038).


7.12. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2017. gada izaugsmes pētījumā (balsošana)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2017. gada izaugsmes pētījumā [2016/2307(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Yana Toom (A8-0037/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0039).


7.13. Vienotā tirgus pārvaldība saistībā ar 2017. gada Eiropas pusgadu (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par vienotā tirgus pārvaldību saistībā ar 2017. gada Eiropas pusgadu [2016/2248(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0040).


7.14. Banku savienība — 2016. gada ziņojums (balsošana)

Ziņojums par banku savienību — 2016. gada ziņojums [2016/2247(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0041).


7.15. Bioloģiskie zema riska pesticīdi (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000147/2016) un kuru uzdeva Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi un Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā un ENVI komitejas vārdā Komisijai: Bioloģiskie zema riska pesticīdi (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016).

Rezolūcijas priekšlikums B8-0140/2017

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0042).

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Juridisks paziņojums - Privātuma politika