Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 februari 2017 - Straatsburg

7. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0030)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.2. Sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada (stemming)

Verklaring van de Commissie:Sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada (2017/2525(RSP))

Ontwerpresoluties B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 en B8-0146/2017

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0141/2017

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0142/2017

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0143/2017

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0144/2017

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0145/2017

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0146/2017

Verworpen


7.3. Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de EU en Canada *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0031)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.4. Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Helmut Scholz (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen (P8_TA(2017)0032)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.5. Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds [2016/2231(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0033)


7.6. Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen (bijlage wat de daaronder vallende producten betreft) *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol (2015) tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0034)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


7.7. Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2017)0035)

Het woord wordt gevoerd door Ian Duncan (rapporteur), na de stemming, om te verzoeken om terugverwijzing van de zaak naar de bevoegde commissie voor interinstitutionele onderhandelingen overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement.


Bij ES
(408 voor, 237 tegen, 36 onthoudingen), hecht het Parlement zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen


7.8. Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Technische reguleringsnormen voor de toepassing van positielimieten voor grondstoffenderivaten (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0139/2017, B8-0147/2017 en B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0139/2017

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0147/2017

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0148/2017

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

Anneliese Dodds, voor de stemming, en Markus Ferber.


7.9. Verslag 2016 over Albanië (stemming)

Verslag betreffende het verslag 2016 van de Commissie over Albanië [2016/2312(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0036)


7.10. Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina (stemming)

Verslag betreffende het verslag 2016 van de Commissie over Bosnië en Herzegovina [2016/2313(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0037)


7.11. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 (stemming)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 [2016/2306(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0038)


7.12. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017 (stemming)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017 [2016/2307(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Yana Toom (A8-0037/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0039)


7.13. Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2017 (stemming)

Verslag betreffende het jaarverslag over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2017 [2016/2248(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0040)


7.14. De bankenunie - jaarverslag 2016 (stemming)

Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2016 [2016/2247(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0041)


7.15. Biologische pesticiden met een laag risico (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000147/2016) van Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi en Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Biologische pesticiden met een laag risico (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Ontwerpresolutie B8-0140/2017

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0042)

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid