Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. februára 2017 - Štrasburg

7. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0030)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.2. Uzavretie dohody CETA EÚ – Kanada (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie:Uzavretie dohody CETA EÚ – Kanada (2017/2525(RSP))

Návrhy uznesenia B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 a B8-0146/2017

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA B8-0141/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0142/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0143/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0144/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0145/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0146/2017

Zamietnutý


7.3. Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej v mene Únie [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0031)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.4. Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Mongolskom *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Helmut Scholz (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijatý (P8_TA(2017)0032)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.5. Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Mongolskom (uznesenie) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej [2016/2231(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0033)


7.6. Dohoda o obchode s civilnými lietadlami (príloha obsahujúca zoznam výrobkov) *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Protokolu (2015), ktorým sa mení príloha k Dohode o obchode s civilnými lietadlami [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0034)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


7.7. Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2017)0035)

V rozprave vystúpil Ian Duncan (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby sa vec vrátila gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku.


Parlament návrh schválil elektronickým hlasovaním
(408 za, 237 proti, 36 sa zdržalo). Vec sa teda považuje za vrátenú gestorskému výboru.


7.8. Námietka podľa článku 105 ods. 3: regulačné technické predpisy na uplatňovanie obmedzení pozícií komoditných derivátov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0139/2017, B8-0147/2017 a B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA B8-0139/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0147/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0148/2017

Zamietnutý

Vystúpenia:

Anneliese Dodds, pred hlasovaním, a Markus Ferber.


7.9. Správa o Albánsku za rok 2016 (hlasovanie)

Správa o správe Komisie o Albánsku za rok 2016 [2016/2312(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0036)


7.10. Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 (hlasovanie)

Správa o správe Komisie o Bosne a Hercegovine za rok 2016 [2016/2313(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0037)


7.11. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2017 (hlasovanie)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu na rok 2017 [2016/2306(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0038)


7.12. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2017 (hlasovanie)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2017 [2016/2307(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Yana Toom (A8-0037/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0039)


7.13. Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017 (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017 [2016/2248(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0040)


7.14. Banková únia – výročná správa za rok 2016 (hlasovanie)

Správa o bankovej únii – výročná správa za rok 2016 [2016/2247(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0041)


7.15. Biologické pesticídy s nízkym rizikom (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000147/2016) ktorú položil Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi a Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Biologické nízkorizikové pesticídy (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Návrh uznesenia B8-0140/2017

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0042)

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia