Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 februari 2017 - Strasbourg

7. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Övergripande avtal om ekonomi och handel mellan EU och Kanada *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2017)0030)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.2. Ingåendet av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Ingåendet av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (2017/2525(RSP))

Resolutionsförslag B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 och B8-0146/2017

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0141/2017

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0142/2017

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0143/2017

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0144/2017

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0145/2017

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0146/2017

Förkastades


7.3. Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2017)0031)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.4. Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet *** (omröstning)

Rekommandation om förslaget till rådets beslut om ingående av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Helmut Scholz (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

Antogs (P8_TA(2017)0032)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.5. Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan [2016/2231(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0033)


7.6. Överenskommelse om handel med civila flygplan (bilaga om produkttäckning) *** (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om slutandet, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet (2015) om ändring av bilagan till överenskommelsen om handel med civila flygplan [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2017)0034)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


7.7. Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2017)0035)

Talare: Ian Duncan (föredragande) begärde efter omröstningen att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen.


Parlamentet godkände detta förslag genom elektronisk omröstning
(408 röster för, 237 röster emot, 36 nedlagda röster). Ärendet betraktades således som återförvisat till det ansvariga utskottet.


7.8. Invändning enligt artikel 105.3: Tekniska tillsynsstandarder för tillämpning av positionslimiter för råvaruderivat (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0139/2017, B8-0147/2017 och B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0139/2017

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0147/2017

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0148/2017

Förkastades

Inlägg:

Anneliese Dodds, före omröstningen, och Markus Ferber.


7.9. Rapport för 2016 om Albanien (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Albanien [2016/2312(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0036)


7.10. Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina [2016/2313(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0037)


7.11. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017 (omröstning)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017 [2016/2306(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0038)


7.12. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2017 (omröstning)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2017 [2016/2307(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Yana Toom (A8-0037/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0039)


7.13. Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2017 (omröstning)

Betänkande om årsrapport om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2017 [2016/2248(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0040)


7.14. Bankunionen – årsrapport 2016 (omröstning)

Betänkande om bankunionen – årsrapport 2016 [2016/2247(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0041)


7.15. Biologiska bekämpningsmedel med låg risk (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000147/2016) från Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi och Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, för utskottet ENVI, till kommissionen: Biologiska bekämpningsmedel med låg risk (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Resolutionsförslag B8-0140/2017

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0042)

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy