Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0281(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0228/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0228/2016

Συζήτηση :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0046

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

11. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Η Monika Hohlmeier παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Caterina Chinnici, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Csaba Sógor, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Janice Atkinson, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Hilde Vautmans, Diane Dodds, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Γεώργιος Επιτήδειος, Frank Engel, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Γεωργίου Επιτήδειου, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini, επί της διεξαγωγής της συζήτησης, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss και Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Τάκης Χατζηγεωργίου, Igor Šoltes, Ελευθέριος Συναδινός, Marlene Mizzi, Νότης Μαριάς και Ilhan Kyuchyuk.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Monika Hohlmeier.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου