Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0281(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0228/2016

Ingivna texter :

A8-0228/2016

Debatter :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Omröstningar :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0046

Protokoll
Onsdagen den 15 februari 2017 - Strasbourg

11. Bekämpande av terrorism ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Caterina Chinnici för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Csaba Sógor, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Janice Atkinson för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, som avböjde en fråga ("blått kort") från Georgios Epitideios, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini, om debattens förlopp, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss och Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias och Ilhan Kyuchyuk.

Talare: Julian King och Monika Hohlmeier.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 16.2.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy