Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0307(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0218/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0218/2016

Συζήτηση :

PV 15/02/2017 - 12
CRE 15/02/2017 - 12

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2017 - 6.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0047

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

12. Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0218/2016)

Η Monica Macovei παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marielle de Sarnez (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Barbara Kudrycka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Steven Woolfe, μη εγγεγραμμένος, Roberta Metsola, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Tonino Picula, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Emil Radev και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Igor Šoltes και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει ο Julian King.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου