Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

13. Ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ και αντικατάσταση των μέσων που προϋπήρχαν της Συνθήκης της Λισαβόνας(συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ και αντικατάσταση των μέσων που προϋπήρχαν της Συνθήκης της Λισαβόνας (2017/2504(RSP))

Ο Ian Borg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers και Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Ian Borg.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου