Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 februari 2017 - Strasbourg

13. EU:s informationsutbyte i brottsbekämpande syfte och ersättning av instrument från tiden före Lissabonfördraget (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: EU:s informationsutbyte i brottsbekämpande syfte och ersättning av instrument från tiden före Lissabonfördraget (2017/2504(RSP))

Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Julian King (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers och Daniel Buda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Julian King och Ian Borg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy