Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2103(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0005/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0005/2017

Συζήτηση :

PV 15/02/2017 - 14
CRE 15/02/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2017 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0051

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

14. Ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής(συζήτηση)
CRE

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής [2015/2103(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

Η Mady Delvaux παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Michał Boni (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE) και Georg Mayer (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN).

Παρεμβαίνει ο Carlos Moedas (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ádám Kósa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Kaja Kallas (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Dita Charanzová (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Cristian-Silviu Buşoi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Therese Comodini Cachia, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Virginie Rozière, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Kaja Kallas, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Pavel Svoboda, Victor Negrescu και Arne Gericke.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Evelyn Regner, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Arne Gericke, ο οποίος απαντά, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala, Dario Tamburrano, Joëlle Mélin, Axel Voss, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Karima Delli, Daniel Buda, Josef Weidenholzer, José Bové, Jiří Pospíšil, Marju Lauristin, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner και Guillaume Balas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς, Ελευθέριος Συναδινός, Krzysztof Hetman και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Carlos Moedas και Mady Delvaux.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου